maltepe escort side escort tuzla escort sex video kartal escort escort istanbul sirinevler escort sisli escort taksim escort kartal escort bedava jigolo jigolo arayan bayanlar jigolo olmak istiyorum jigolo kirala jigolo ilanları maltepe escort maltepe escort maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort jigolo sitesi istanbul jigolo sitesi jigolo sitesi beykent koltuk doseme jigolo olmak istiyorum astropay astropay astropay astropay astropay avcilar escort beylikduzu escort
สำนักงานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา istanbul escort Ankara escort sakarya escort sakarya escort porno
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
โครงสร้าง
ข้อมูลหลักสูตร
เครือข่ายราชภัฏ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการอำนวยการ
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กฎหมายระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
ประกาศสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศคกก.การอุดมศึกษา
ระเบียบสภามหาวิทยาลัย
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ปฏิทินการสอบ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
สอบวิทยานิพนธ์
สอบการค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรู้
สอบวัดคุณสมบัติ
แหล่งข้อมูล
ทุนวิจัย/เงินอุดหนุนการวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
การประชุมทางวิชาการ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ทุนการศึกษา
วารสารวิชาการ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
เอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์
คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ค.ม.บริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
รายงานผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม
รายงานเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.


ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนานักศึกษา 2561 วันที่ 29 มีนาคม 2561 ดู 27 ครั้ง
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 28 มีนาคม 2561 ดู 140 ครั้ง
ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (สำหรับอาจารย์) วันที่ 17 มกราคม 2561 ดู 98 ครั้ง
ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (สำหรับนักศึกษา) วันที่ 17 มกราคม 2561 ดู 179 ครั้ง
แจ้งสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) วันที่ 17 มกราคม 2561 ดู 128 ครั้ง
ปฏิทินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 12 มกราคม 2561 ดู 122 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ประกาศผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ดู 155 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560(เพิ่มเติม) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ดู 123 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง เลื่อนวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏภาคใต้ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ดู 107 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 07 พฤศจิกายน 2560 ดู 203 ครั้ง
 


สอบวิทยานิพนธ์ (อาสมิง มะโซ อิบรอฮีม ซูฮายมี และรั รายละเอียดเพิ่มเติม ...
วันที่ 20 เมษายน 2561 ดู 7 ครั้ง
สอบการค้นคว้าอิสระ (ชัญญาณิศา ศุภอักษร) รายละเอียดเพิ่มเติม ...
วันที่ 05 เมษายน 2561 ดู 20 ครั้ง
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ชรินทร์ มาประสม) รายละเอียดเพิ่มเติม ...
วันที่ 05 เมษายน 2561 ดู 9 ครั้ง
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ซูรียะห์ และฟารีดา) รายละเอียดเพิ่มเติม ...
วันที่ 05 เมษายน 2561 ดู 11 ครั้ง
สอบการค้นคว้าอิสระ (สังคม และซาลีนา) รายละเอียดเพิ่มเติม ...
วันที่ 05 เมษายน 2561 ดู 12 ครั้ง
 
 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 0-7329-9644 Fax. 0-7329-9646 e-mail: grad@yru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center