maltepe escort side escort tuzla escort alanya escort kartal escort bedava jigolo jigolo arayan bayanlar jigolo olmak istiyorum jigolo kirala jigolo ilanları tuzla escort tuzla escort kartal escort pendik escort kartal escort ankara escort ankara escort bayan escort ankara ankara rus escort çankaya escort pendik escort kartal escort serifali escort pendik escort pendik escort escort bayan ankara Escort Eskişehir Ankara escort Ankara escort Elvankent Escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort sex izle travesti porno
escort konya rokettube kartal escort red porn porno indir escort konya Antalya Escort paykasa Cankaya Escort Eryaman Escort Bayan Etlik Escort Ankara Escort Ankara Escort Ankara Escort Ankara Escort Sincan Escort สำนักงานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา istanbul escort Ankara escort sakarya escort sakarya escort porno
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
โครงสร้าง
ข้อมูลหลักสูตร
เครือข่ายราชภัฏ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการอำนวยการ
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กฎหมายระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
ประกาศสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศคกก.การอุดมศึกษา
ระเบียบสภามหาวิทยาลัย
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ปฏิทินการสอบ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
สอบวิทยานิพนธ์
สอบการค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรู้
สอบวัดคุณสมบัติ
แหล่งข้อมูล
ทุนวิจัย/เงินอุดหนุนการวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
การประชุมทางวิชาการ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ทุนการศึกษา
วารสารวิชาการ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
เอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์
คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ค.ม.บริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
รายงานผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม
รายงานเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.


การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ดู 66 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ #การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ #สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท รหัส 59 - 61 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ดู 56 ครั้ง
ขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ดู 103 ครั้ง
การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ดู 62 ครั้ง
ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2561 ดู 74 ครั้ง
แจ้งกำหนดการจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ดู 103 ครั้ง
ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (สำหรับอาจารย์) วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ดู 66 ครั้ง
ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (สำหรับนักศึกษา) วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ดู 73 ครั้ง
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 01 ตุลาคม 2561 ดู 103 ครั้ง
การจัดประชุมสัมมนา เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ในการยกระดับคุณภาพการผลิตครูในยุค Thailand 4.0 วันที่ 04 กันยายน 2561 ดู 77 ครั้ง
 


สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นาดา และอับดุลฮากีม) รายละเอียดเพิ่มเติม ...
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ดู 5 ครั้ง
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (มูนีเราะ เหะและ) รายละเอียดเพิ่มเติม ...
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ดู 4 ครั้ง
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ฮาซัน รอดีย๊ะ และกามีลา) รายละเอียดเพิ่มเติม ...
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ดู 23 ครั้ง
สอบวิทยานิพนธ์ (สุไกย๊ะ ลิมาน) รายละเอียดเพิ่มเติม ...
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ดู 39 ครั้ง
สอบการค้นคว้าอิสระ (สุขเกษม ตามีซี และอับดุลรอซะ) รายละเอียดเพิ่มเติม ...
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ดู 19 ครั้ง
 
 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 0-7329-9644 Fax. 0-7329-9646 e-mail: grad@yru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center