maltepe escort side escort tuzla escort sex video kartal escort bedava jigolo jigolo arayan bayanlar jigolo olmak istiyorum jigolo kirala jigolo ilanları maltepe escort maltepe escort maltepe escort umraniye escort atasehir escort ankara escort ankara escort bayan escort ankara ankara rus escort eryaman escort maltepe escort kartal escort atasehir escort pendik escort umraniye escort bahcesehir escort bahcesehir emlak besyol kiz yurtlari Sperrmull Berlin satilik zula hesabi escort bayan halkalı şirinevler escort bayan aksaray escort bayan escort halkalı escort
สำนักงานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา istanbul escort Ankara escort sakarya escort sakarya escort porno
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
โครงสร้าง
ข้อมูลหลักสูตร
เครือข่ายราชภัฏ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการอำนวยการ
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กฎหมายระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
ประกาศสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศคกก.การอุดมศึกษา
ระเบียบสภามหาวิทยาลัย
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ปฏิทินการสอบ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
สอบวิทยานิพนธ์
สอบการค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรู้
สอบวัดคุณสมบัติ
แหล่งข้อมูล
ทุนวิจัย/เงินอุดหนุนการวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
การประชุมทางวิชาการ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ทุนการศึกษา
วารสารวิชาการ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
เอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์
คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ค.ม.บริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
รายงานผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม
รายงานเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ดู 79 ครั้ง
หัวข้อการนำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ดู 45 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 08 มิถุนายน 2561 ดู 151 ครั้ง
ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561(สำหรับอาจารย์) วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ดู 42 ครั้ง
ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (สำหรับนักศึกษา) วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ดู 106 ครั้ง
ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนานักศึกษา 2561 วันที่ 29 มีนาคม 2561 ดู 67 ครั้ง
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 28 มีนาคม 2561 ดู 415 ครั้ง
ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (สำหรับอาจารย์) วันที่ 17 มกราคม 2561 ดู 139 ครั้ง
ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (สำหรับนักศึกษา) วันที่ 17 มกราคม 2561 ดู 254 ครั้ง
แจ้งสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) วันที่ 17 มกราคม 2561 ดู 216 ครั้ง
 


สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นูลายลี และเราะห์หม๊ะ) รายละเอียดเพิ่มเติม ...
วันที่ 10 กรกฏาคม 2561 ดู 12 ครั้ง
สอบวิทยานิพนธ์ (อติชัย ศรีเพ็ชร) รายละเอียดเพิ่มเติม ...
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ดู 14 ครั้ง
สอบวิทยานิพนธ์ (ฮาซือน๊ะ และอับดุลพาตะ) รายละเอียดเพิ่มเติม ...
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ดู 19 ครั้ง
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ยูไรดะห์ และอานัส) รายละเอียดเพิ่มเติม ...
วันที่ 04 มิถุนายน 2561 ดู 44 ครั้ง
สอบวิทยานิพนธ์ (นาซูฮา และต่วนเด๊าะ) รายละเอียดเพิ่มเติม ...
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ดู 55 ครั้ง
 
 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 0-7329-9644 Fax. 0-7329-9646 e-mail: grad@yru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center