https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

15 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

วันที่ 25 ธันวาคม 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง “การจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในมหาวิทยาราชภัฎยะลา ฉบับที่ 2 ” ให้แยกงานบัณฑิตศึกษาออกจากกองบริการการศึกษา และจัดตั้งเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง เป็น “สำนักงานบัณฑิตศึกษา” ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดตั้งและการดำเนินงานสำนักงานบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2552

 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Office of Graduate Study” ดำเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบัน ดังนี้

 • เป็นหน่วยงานกลางในการวางนโยบายและแผนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารและประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • เป็นหน่วยงานกลางในการประสานและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 • เป็นหน่วยงานกลางในการตรวจสอบ กำกับ และพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • เป็นหน่วยงานกลางในการจัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

ตามข้อ 15 แห่งระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดตั้งและการดำเนินงานสำนักงานบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารสำนักงานบัณฑิตศึกษา ให้จัดภารกิจเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้

 • งานบริหารทั่วไป 
  รับผิดชอบในเรื่อง​ธุรการและสารบรรณ
  การเงินและพัสดุ
  การบริหารงานบุคคล
  แผนงานและงบประมาณ
  การติดตามประเมินผล
  การประกันคุณภาพ
  และอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
 • งานมาตรฐานบัณฑิตศึกษา
  รับผิดชอบในเรื่องการตรวจสอบ กำกับ และส่งเสริมพัฒนามาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการจัดการศึกษา
  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • งานจัดการศึกษาระดับบัณฑิต
  รับผิดชอบในเรื่องการดำเนินการและประสานการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  การจัดทำแผนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  แผนการเรียนการสอน
  การวัดผลประเมินผล
  การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
  และงานวินัยนักศึกษา
 • งานส่งเสริมบัณฑิตศึกษา
  รับผิดชอบในเรื่องการดำเนินการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน
  การบริการทางวิชาการและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

 

 • พ.ศ. 2543 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 1
 • พ.ศ. 2547 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 1
 • พ.ศ. 2552 เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 1
 • พ.ศ. 2556 เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรครุศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา รุ่นที่ 1
 • พ.ศ. 2557 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 1
 • พ.ศ. 2564 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1
 • พ.ศ. 2566 เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1
 • พ.ศ. 2567 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 1
 • พ.ศ. 2567 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1