https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

15 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา

ประสานพันธกิจ ผลิตบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐาน มีจิตบริการ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ

วิสัยทัศน์

สำนักงานบัณฑิตศึกษา เป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้วยจิตบริการ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

พันธกิจ

พันธกิจสำนักงานบัณฑิตศึกษา มีดังนี้

  • ประสานและดำเนินการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ
  • ควบคุมการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา
  • ให้บริการด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามความต้องการของท้องถิ่นและตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา
  • เพื่อประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ภารกิจลุล่วงไปได้ด้วยดี
  • เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการตอบสนองและได้รับความพึงพอใจ