เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
โครงสร้าง
ข้อมูลหลักสูตร
เครือข่ายราชภัฏ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการอำนวยการ
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กฎหมายระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
ประกาศสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศคกก.การอุดมศึกษา
ระเบียบสภามหาวิทยาลัย
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ปฏิทินการสอบ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
สอบวิทยานิพนธ์
สอบการค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรู้
สอบวัดคุณสมบัติ
แหล่งข้อมูล
ทุนวิจัย/เงินอุดหนุนการวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
การประชุมทางวิชาการ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ทุนการศึกษา
วารสารวิชาการ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
เอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์
คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ค.ม.บริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
คม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
รายงานสถานภาพนักศึกษา
ค.ม.บริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
รายงานผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม
รายงานเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.
การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจัดทำวารสารศิลปะศาสตร์ มทร.กรุงเทพ (RMUTK Journal of Liberal Arts) ออนไลน์ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด ส่งต้นฉบับได้ที่ http://www.lartsjournal.rmutk.ac.th และติดต่อทาง email : [email protected] หรือหมายเลข 0 2287 9600 ต่อ 7330 (อาจารย์ ดร.เจียมจันทร์ จันทร์คงหอม) หรือ 087 675 0505 (อาจารย์ ดร.นิพาภรณ์  แสงสว่าง)

วารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิตขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้สนใจร่วมส่งบทความออนไลน์ได้ที่ http://www.graduate.dusit.ac.th/journal ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 02 241 7191 ต่อ 4131 หรือ 4135

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดทำวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ และขอประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.tci-thaijo.org/index.php/cmruresearch/index หรือ www.research.cmru.ac.th ติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-885-959

วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้จัดทำวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ และขอประชาสัมพันธ์แก่บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ หากสนใจสามารถสอบถามรายละเอียด โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1211 E-mail : [email protected] หรือเข้าชมเว็บไซต์และส่งบทความออนไลน์ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSSRA

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวารสารนี้มีกำหนดการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน) และ (ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม) ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่อยู่อีเมล์ [email protected]รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://johuru.com /index.php/johur

วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดทำ “วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์” ออกเผยแพร่ประจำทุกปี ๆ ละ 3 ฉบับ โดยเผยแพร่เป็นวารสารฉบับตีพิมพ์ (Print ISSN : 2286-9832) และวารสารฉบับออนไลน์ (Online ISSN : 2408-1647) และมอบวารสารดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์และประโยชน์ทางวิชาการ จำนวน 2 ฉบับ หากสนใจสามารถสอบถามรายละเอียด โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1211 E-mail : [email protected] หรือเข้าชมเว็บไซต์และส่งบทความออนไลน์ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/ index.php/JSSRA

วารสารบัณฑิตวิจัยและวารสารพิฆเนศวร์สาร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิจัยและวารสารพิฆเนศวร์สาร โดยมีกำหนดการตีพิมพ์วารสารเป็นราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ผู้ใดสนใจสามารถส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ได้ที่วารสารบัณฑิตวิจัย http://tci-taijo.org/index.php/banditvijai และวารสารพิฆเนศวร์สารhttp://tci-thaijo.org./index.php/pikanasan/

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำ “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบทความมาเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.tci-thaijo.org/ index.php/cmruresearch/index หรือ www.research.cmru.ac.thติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-885-989

วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มอบวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 36 จำนวน 2 ฉบับ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ในการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ ซึ่งบทความที่จะได้รับการพิจารณาจะต้องเป็นบทความงานวิจัย และบทความวิชาการในสาขาศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ พัฒนาสังคม และสหวิทยา การทางด้านสังคมศาสตร์ สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดโทร. 0-5621-9100 ต่อ 1211 E-mail : [email protected] หรือเข้าชมเว็บไซต์และส่งบทความออนไลน์ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/ index.php/JSSRA

วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้ร่วมมือกันทางวิชาการในการจัดทำวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย ซึ่งมีการกำหนดการตีพิมพ์เล่มวารสารทุก 2 เดือน จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัย เพื่อเข้ารับการพิจารณาได้ที่ https://www.tci3thaijo.org/index.php/jtir

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความมาเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmruresearch/indexหรือ www.research.cmru.ac.th ติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-885-959

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารฉบับนี้มีกำหนดการเผยแพร่ในเดือนมิถุนายน 2561 จึงขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยดูรายละเอียดที่ http://human.uru.ac.th/Journal/index.htm และจัดส่งเอกสารต้นฉบับพร้อมไฟล์ที่ไม่เคยเผยแพร่ในวารสารฉบับใดมาก่อน ส่งไปยังกองบรรณาธิการวารสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หรือส่งมาที่อีเมล์ [email protected] ภายในวันที่ 31 เมษายน 2561

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัยโดยเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ซึ่งวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจันทรเกษมผ่านการรับรองคุณภาพจัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม www.mult.chandra.ac.th/cw/graduate/ โทรศัพท์ 0 2 513 6968

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดทำวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ราย 4 เดือน  จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวารสารและตีพิมพ์ในวารสารฉบับที่ 22 – 24 ปี พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 25 – 27 ปี พ.ศ. 2561 สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทความและคำแนะนำของผู้เขียนได้ที่ grad.crru.ac.th

วารสาร มทร.อีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำวารสาร มทร.อีสานซึ่งเป็นวารสารราย 6 เดือน และวารสาร มทร.อีสานได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 เป็นระยะเวลา 2 ปี ในวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทความและคำแนะนำของผู้เขียนได้ที่ http://ird.rmuti.ac.th/2015/

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำ “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผู้สนใจส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.research.cmru.ac.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-885-959

วารสารทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้จัดทำวารสารทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยมีกำหนดการตีพิมพ์      ปีละ 2 เล่มในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี ในการนี้ สามารถส่งบทความวิชาการด้านการศึกษา โดยส่งมาที่งานวารสาร คณะครุศาสตร์ ทั้งนี้ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน ปิดรับต้นฉบับภายในวันที่ 30 เมษายน และฉบับที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม ปิดรับต้นฉบับภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ดร.เพียงแข ภูผายาง โทรศัพท์ 091-0203863 หรือ Email. : [email protected]

วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการจัดทำ “วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ” โดยออกเผยแพร่ประจำทุกปี ๆ ละ 2 ฉบับ ซึ่งเผยแพร่เป็นวารสารฉบับตีพิมพ์ (Print ISSN : 2229-2683) และวารสารฉบับออนไลน์ (Online ISSN : 2408-1418) และขอมอบวารสารดังกล่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์และประโยชน์ทางวิชาการ จำนวน 1 ฉบับ หากสนใจสามารถสอบถามรายละเอียด โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1211, 1214, 09-7924-5912 E-mail : [email protected] หรือเข้าชมเว็บไซต์และส่งบทความออนไลน์ได้ที่ http://www.tci-thaijo.org/

index.php/JGNRU

วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดทำ “วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์” ออกเผยแพร่ประจำทุกปี ๆ ละ 3 ฉบับ โดยเผยแพร่เป็นวารสารฉบับตีพิมพ์ (Print ISSN : 2286-9832) และวารสารฉบับออนไลน์ (Online ISSN : 2408-1647) และมอบวารสารดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์และประโยชน์ทางวิชาการ จำนวน 2 ฉบับ หากสนใจสามารถสอบถามรายละเอียด โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1211, 1214, 09-7924-5912 E-mail : [email protected] หรือเข้าชมเว็บไซต์และส่งบทความออนไลน์ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/ index.php/JSSRA

วารสารอิสลามศึกษา
วิทยาลัยอิสลามศึกษาได้กำหนดการออกวารสารอิสลามศึกษา ซึ่งเป็นวารสารวิชาการรายปี (2 ฉบับต่อปี) เพื่อเป็นการรองรับและส่งเสริมสนับสนุนผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ ข้าราชการ นิสิต และนักวิชาการทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ต้นฉบับ (Manuscript) ที่ส่งพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องไม่เผยแพร่ในวารสาร เอกสารการประชุม หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน (ยกเว้นรายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์) และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาทีเกี่ยวข้อง (Peer-reviewed) และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการเป็นต้นไป ทั้งนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวฐิตารีย์  ศรีสุรัตน์ บรรณาธิการจัดการวารสารอิสลามศึกษา หรือ E-mail: [email protected] ซึ่งสามารถส่งบทความวิชาการได้ตลอดปี

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ โดยกำหนดให้มีระยะเวลาการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับคือ ฉบับที่ 1 มีนาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 2 กันยายน-กุมภาพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการและวิจัย เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและวิจัยของอาจารย์ ส่งบทความทางวิชาการ/วิจัยตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ http://management.ac.th ฉบับที่ 1 มีนาคม-สิงหาคม กำหนดการส่งบทความตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำ "วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (กลุ่มที่ 2) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI จึงได้เปิดรับผลงานทางวิชาการประเภทบทความวิจัย และบทความวิทยานิพนธ์ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.research.cmru.ac.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-885-959

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ โดยกำหนดให้มีระยะเวลาการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับคือ ฉบับที่ 1 มีนาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 2 กันยายน-กุมภาพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเชิญชวนส่งบทความทางวิชาการ/วิจัยรายละเอียดทางเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ http://management.ac.th ฉบับที่ 1 มีนาคม-สิงหาคม กำหนดการส่งบทความตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 31 มกราคา 2560

วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำวารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการเมือง ตลอดจนสาขาสังคมศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลงานวิชาการได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ มีกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับคือ มกราคม - มิถุนายน และกรกฎาคม - ธันวาคม และขอความกรุณาส่งใบสมัครพร้อมต้นฉบับบทความได้ที่ [email protected] โดยสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับ และแบบเสนอขอส่งบทความได้จาก www.gspa.buu.ac.th/journalgspa/

วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดทำ "วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์" ออกเผยแพร่ประจำทุกปี ๆ ละ 3 ฉบับ โดยเผยแพร่เป็นวารสารฉบับตีพิมพ์ (Print ISSN : 2286-9832) และวารสารฉบับออนไลน์ (Online ISSN : 2408-1647) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิจัย และเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้และวิทยาการด้านสังคมศาสตร์ โดยการประเมินคุณภาพของวารสารวิชาการจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) (รอบที่ 3) พ.ศ. 2558 นั้น วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถสอบถามรายละเอียด โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1211, 09-7924-5216 และ 0-5688-2288, E-mail : [email protected] หรือเข้าชมเว็บไซต์และส่งบทความออนไลน์ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSSRA

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำ "วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (กลุ่มที่ 2) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI จึงได้เปิดรับผลงานวิชาการประเภทบทความวิจัย และบทความวิทยานิพนธ์ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.research.cmru.ac.th

วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ และวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษา คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ดังนี้
1. วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ซึ่งเป็นวารสารกลุ่ม 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยสามารถส่งบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSSRA
2. วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งจะขอรับการประเมินจากศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในปี พ.ศ. 2559 โดยสามารถส่งบทความได้ที่ www.tci-thaijo.org/index.php/JSTNSRU

วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดทำ "วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์" ออกเผยแพร่ประจำทุกปี ๆ ละ 3 ฉบับ โดยเผยแพร่เป็นวารสารฉบับตีพิมพ์ (Print ISSN : 2286-9832) และวารสารฉบับออนไลน์ (Online ISSN : 2408-1647) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิจัย และเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้และวิทยาการด้านสังคมศาสตร์ โดยการประเมินคุณภาพของวารสารวิชาการจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) (รอบที่ 3) พ.ศ. 2558 นั้น วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ได้ผ่านการรับรองคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถสอบถามรายละเอียด โทร 0-5621-9100 ต่อ 1211, 09-7924-5216 และ 0-5688-2288 E-mail : [email protected] หรือ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSSRA

วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย
เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตสภาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ร่วมมือกันทางวิชาการในการจัดทำวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย Journal of Thai Interdisciplinary Research (ISSN 2465-3837) ซึ่งเป็นวารสารที่จัดอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกำหนดการตีพิมพ์เล่มวารสารทุก 2 เดือน ผู้ที่สนใจส่งบทความผ่านทางระบบส่งบทความวิจัยออนไลน์ที่ http://www.tci-thaijo.org/index.php/jtir

วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาลัยอิสลามศึกษาได้กำหนดการออกวารสารอิสลามศึกษา ซึ่งเป็นวารสารวิชาการรายปี (2 ฉบับต่อปี) เพื่อเป็นการรองรับและส่งเสริมสนับสนุนผลงานวิชาการของคณาจารย์ ข้าราชการ และนักวิชาการทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารอิสลามศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ไปยัง นางสาวฐิตารีย์  ศรีสุรัตน์ บรรณาธิการจัดการวารสารอิสลามศึกษา หรือ E-mail : [email protected] รายละเอียดเพิ่มเติม

วารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์ คณะวิทยาการจัดการ โดยกำหนดให้มีระยะเวลาการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับคือ ฉบับที่ 1 มีนาคม-สิงหาคม ฉบับที่ 2 กันยายน-กุมภาพันธ์ ซึ่งฉบับที่ 1 มีนาคม-สิงหาคม กำหนดการส่งบทความตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม หรือทางเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ http://management.ac.th

วารสาร MFU CONNEXION
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดทำ MFU CONNEXION : Journal of Humanities and Social Sciences เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจและการจัดการ และนิติศาสตร์ ซึ่งกำหนดการออกวารสารฯ ปีละ 2 ฉบับ สามารถดูรายละเอียดและส่งบทความออนไลน์ได้ที่ http://connexion.mfu.ac.th/2015/index.php

วารสาร มทร.อีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำวารสาร มทร.อีสาน ซึ่งเป็นวารสารราย 4 เดือน ซึ่งได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสานไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 เป็นระยะเวลา 5 ปี ในวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทความและคำแนะนำสำหรับผู้เขียนได้ที่ http://ird.rmuti.ac.th/2015/ รายละเอียดเพิ่มเติม

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยดูรายละเอียดที่ http://human.uru.ac.th/ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดทำวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีกำหนดเวลาเปิดรับบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัยปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ส่งบทความร่วมตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้สามารถ download และใบสมัครได้ที่ http://graduate.uru.ac.th/Journaluru/

วารสารสาระคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองส่งเสริมวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสารคาม กำหนดจัดทำวารสารสาระคาม เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.journal.msu.ac.th/

 
  
 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 0-7329-9644 Fax. 0-7329-9646 e-mail: [email protected]

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center