เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
โครงสร้าง
ข้อมูลหลักสูตร
เครือข่ายราชภัฏ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการอำนวยการ
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กฎหมายระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
ประกาศสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศคกก.การอุดมศึกษา
ระเบียบสภามหาวิทยาลัย
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ปฏิทินการสอบ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
สอบวิทยานิพนธ์
สอบการค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรู้
สอบวัดคุณสมบัติ
แหล่งข้อมูล
ทุนวิจัย/เงินอุดหนุนการวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
การประชุมทางวิชาการ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ทุนการศึกษา
วารสารวิชาการ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
เอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์
คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ค.ม.บริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
รายงานผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม
รายงานเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ตารางกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ .::. ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 .::. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการรับรายงานตัวนศ. รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 .::. หลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มรย.จัดอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อย่างง่าย .::. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเจ้าภาพจัดงานเกษตรปลายด้ามขวานครั้งที่ 4 “เกษตรสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา” .::.
การประชุมทางวิชาการ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ทาง www.cf.mahidol.ac.th หรือติดต่อ นายเมธีณัฐ  รัตนกุล หมายเลขโทรศัพท์ 02-4410602-10 ต่อ 1407 อีเมล mateenut.rat@mahidol.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะจัดให้มีการประชุมนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://mis.nrru.ac.th/gradnirc/ และขอความกรุณาตอบรับมาทางโทรศัพท์ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา โทรศัพท์/โทรสาร 0-4427-2827

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่น ๆ จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4 (The 4th National Conference on Public Affairs Management) “การบริหารกิจการสาธารณะภายใต้ประเทศไทย 4.0 (Public Affairs Management Under Thailand 4.0) ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือ e-mail : cola.conference@gmail.com เว็บไซต์ URL: http://conference.kku.ac.th/colapm_2017 โทรศัพท์ : 043-203124 หรือ 092-9644088 และโทรสาร : 043-203875

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดงาน “จุฬาฯ วิชาการ’60 (CU Expo 2017)” ภายใต้ชื่อ จุฬาฯ เอ็กซ์โป-จุฬาฯ 100 ปี นวัตกรรม คิดทำเพื่อสังคม (Chula Expo-CU@100Toward greater innovation for the society) ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจัดงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “เปิดหลักสูตรโท-เอกอย่างไร ให้ตอบโจทย์” เพื่อให้บริการวิชาการและเผยแพร่ความรู้สู่สังคม ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.grad.chula.ac.thth/seminar2017 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560 และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยประชาสัมพันธ์ กลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ บัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ 0-2218-3506 และ 0-2218-3530 อีเมล์ grad@chula.ac.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.grad.chula.ac.th และเฟซบุค gradschoolchula

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต กำหนดจัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560     ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 โดยเปิดรับสมัครผู้เสนอผลงานวิจัยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 และสามารถ        ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/rsu.ac.th/gradcon60 หรือ grad.rsu.ac.th หรือสอบถามได้ที่ e-mail : gradcon60@gmail.com

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดให้มีการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ ภายใต้ชื่อ "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6" (WMS Management Research National Conference#6) ภายใต้แนวคิดที่คำนึงถึงคุณค่าของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในหัวข้อ "Creativity's Value and Innovation" ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ ท่านผู้สนใจสามารถส่งบทคัดย่อและบทความฉบับเต็มภายในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.wmsconference.net หรือ https://www.facebook.com/WMSConference หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7567 2227, 0 7567 2241 หรือ 0 7567 2201

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดการงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 "Research 4.0 Innovation and Development SSRU's 80th Anniversary" ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 0 2160 1174-80 หรือ www.grad.ssru.ac.th/conference

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กำหนดจัดการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ในวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 1 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) ที่จะนำเสนอตามรูปแบบที่กำหนดพร้อมใบตอบรับ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ และรูปแบบ (template) ในการพิมพ์บทความวิจัยได้ที่ http://grad.pnru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายนิภัทร์  สิงห์สวัสดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-5448032, 02-5448034, 02-5210294 หรือ grad@pnru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 "สร้างองค์ความรู้ สู่ท่องเที่ยวไทย เศรษฐกิจก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน" ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) ที่จะนำเสนอตามรูปแบบที่กำหนดพร้อมใบตอบรับได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ และรูปแบบ (template) ในการพิมพ์บทความวิจัยได้ที่ http://irdmcru.mcru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวสุมาลี  ระหว่างบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ 032-261790 ต่อ 1200 1201 1202 หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 061-6713729

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กำหนดจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 (GRC2017) ในวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยมีกำหนดส่งผลงานวิจัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนส่งบทความวิจัยได้ทางเว็บไซต์ http://gs.rmu.ac.th/grc2017 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ 0-4372-5438 หรือ 08-2120-3042

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี สามารถส่งผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 โดยสามารถดูรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://grad.vru.ac.th/nigrc2016 และโทรศัพท์ 02-529-1638 ต่อ 401-403 หรือ e-mail : gradresearch_41@vru.ac.th

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารข้อมูลสถานการณ์สุขภาพสัตว์ โดยเฉพาะของภาคเหนือและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยีด้านการสุขภาพสัตว์ โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และระดมความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในด้านการสุขภาพสัตว์ สู่ภาคปฏิบัติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยหมดเขตรับผลงานภายในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 และสามารถดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ http://www.vet.cmu.ac.th/conference2016

สถาบันพระปกเกล้า จะจัดงานประชุมวิชาการสถานบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559 เรื่อง "เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย" (Revitalizing Thai Democracy) ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาประชาธิปไตยต่อไป โดยให้จัดส่งแบบฟอร์มและบทความฯ ตามที่สถาบันกำหนด ภายในวันที่ 19 กันยายน 2559 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kpi.ac.th

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2559 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายภาคีหุ้นส่วนในก่ิจการสุขภาพสัตว์ของประเทศไทย ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ รวมถึงการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2559 โดยหมดเขตรับผลงานภายในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 และสามารถดูรายละเอียดโครงการ การลงทะเบียน ระเบียบการส่งผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ อัตราและวิธีการชำระค่าสมัคร จากเว็บไซต์ http://www.vet.cmu.ac.th/conference2016

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะจัดให้มีการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย บัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อเป็นเวทีสำหรับอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ รูปแบบและกระบวนการวิจัยที่หลากหลาย สำหรับอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โทรศัพท์ 042-211040 ต่อ 1701, 1178, 042-248-680 โทรสาร 042-248-680 หรือ E-mail : udru.ngrc@gmail.com พร้อมทั้งดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ http://graduate.udru.ac.th/NGRC2016

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กำหนดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 เรื่อง "สติ วิถีแห่งสุขภาพดี" (Mindfulness For Healthy Lives) ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สามารถติดตามข่าวสารการจัดประชุมวิชาการฯ ได้ที่ http://aimhc.net/ และ www.dmh.go.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 "งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้่จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.pcru.ac.th/pcrunc2016/

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับมอบหมายจากสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 (The 40th National Graduate Research Conference) เรื่อง "Higher Education Harmonization" ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกาาแห่งประเทศไทย (สคบท) ได้กำหนดจัดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ในหัวข้อ "Creating New Knowledge through Graduate Research" ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยผู้ที่ประสงค์จะเสนอผลงานวิจัยสามารถส่งผลงานวิจัยที่จะนำเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 และรับข้อมูลในการเสนอผลงานวิจัยผ่านทางเว็บไซต์ www.39ngrconference.au.edu รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง เทคโนโลยีกับการบริหารจัดการ "Technology Gives Us Power, But Management Makes The Difference" ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก President มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ร่วมส่งบทความวิจัยภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมกิจจาทร อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อเป็นการนำเสนอและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะดุริงยางคศาสตร์ และหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดโครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (The 3th International Creative Art Disseminating 2016) ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง "สร้างสรรค์งานวิจัย จากคลังปัญญาท้องถิ่นสู่สากล" (Think Globally, Act Locally : Paradigms in Research Creativity) ระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 2559 ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งสามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยฉบับเต็มได้ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 - 31 มกราคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8 หัวข้อเรื่อง "75 ปี ราชนครินทร์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล" ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำหรับผู้ที่เข้าร่วมนำเสนอสามารถส่งผลงานวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้กำหนดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 3" เรื่อง "ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปบัณฑิตไทย ในศตวรรษที่ 21" ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยส่งผลงานวิจัยภายในวันที่ 31 มกราคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 "สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนา นำพาสังคม" ในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ http://irdmcru.mcru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กำหนดจัดการประชุมวิชาการ "บัณฑิตศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21" ในวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://grad.crru.ac.th/conference

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่ายสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาแห่งราชบัณฑิตยสถาน จะจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อการจัดงานประชุมวิชาการ "บูรณาการศาสตร์และศิลป์ งานวิจัยท้องถิ่นไทยและประชาคมอาเซียน" ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อร่วมงานประชุมวิชาการ สามารถนำส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้ที่เว็บไซต์ http://rdi.npru.ac.th/conference8 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กำหนดจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา (GRC2016) ในวันที่ 20 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีกำหนดส่งผลงานวิจัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนส่งบทความวิจัยได้ทางเว็บไซต์ http://gs.rmu.ac.th/grc2016 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ 0 43725438 หรือ 08 2120 3042

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมวิชการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2558 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายภาคีหุ้นส่วนในกิจการสุขภาพสัตว์ของประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2558 โดยหมดเขตรับผลงานภายในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการ "การประสานงานและการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อกลุ่มภารกิจวิจัยพื้นฐานและผลิตนักวิจัย" ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการสัมมนาวิจัยพื้นฐาน สกว. ครั้งที่ 113 ในวันที่ 25 กันยายน 2558 ผู้สนใจสามารถตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาภายในวันที่ 4 กันยายน 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 โดยส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 โดยเปิดรับสมัครผู้เสนอผลงานวิจัยตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม - 20 กันยายน 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 0213 อาคารท่าชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้สนใจเข้าร่วมและนำเสนอผลงานสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการระดับชาติ พัทลุงศึกษา-ภูมิปัญญาชุมชน-ลุ่มน้ำทะเลสาบ ครั้งที่ 1 และงานรวมพลคนรักษ์ลุ่มน้ำเลสาบจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 9 "พลังพลเมือง พลังชุมชนท้องถิ่น ลุ่มน้ำทะเลสาบ จังหวัดพัทลุง จัดการตนเอง" ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยส่งแบบตอบรับและบทความวิจัยภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุม International Graduate Research Conference 2015 (iGRC2015) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง "หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย" ในวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม 

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558 ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2558 ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ 2558 เรื่อง "การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้" ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ  รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 19 - 20 กันยายน 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในหัวข้อ "National and International Conference on Interdisciplinary Academic & Research for Local Development Sustainability" โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558  รายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติอิสลามศึกษา ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2558 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  รายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 โดยเปิดรับสมัครผู้เสนอผลงานวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558  รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3" ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สามารถลงทะเบียนส่งบทความผลงานวิจัยภายในวันที่ 7 เมษายน 2558  รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมในประชาคมอาเซียน" วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก President มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น  รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ ภายใต้ชื่อ "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 4" (WMS Management Research National Conference #4) วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช  รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางการบัญชีระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 7 "บัณฑิตศึกษากับการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 29 มีนาคม 2558 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง "การศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ทุนปัญญาสู่อาเซียน" The 5th National and International Graduate Study Conference 2015 "Creative Education : Intellectual Capital toward ASEAN"  ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2558  รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (The 2nd International Creative Art Disseminating (ICAD) 2015) ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2558  รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "ทิศทางเศรษฐกิจและสังคม ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 2" " The 2nd International Conference 2015 July 28th – July 29th,2015 "The Social and Economic Prospects in Southern Mekong Sub-Region of Southeast Asia" ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558 กำหนดส่งบทคัดย่อผลงานวิจัย ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558   รายละเอียดเพิ่มเติม  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2558 กำหนดส่งผลงานวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 เมษายน 2558  รายละเอียดเพิ่มเติม

วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558  ส่งบทความวิชาการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2558   รายละเอียดเพิ่มเติม

 
  
 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 0-7329-9644 Fax. 0-7329-9646 e-mail: grad@yru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center