เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
โครงสร้าง
ข้อมูลหลักสูตร
เครือข่ายราชภัฏ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการอำนวยการ
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กฎหมายระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
ประกาศสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศคกก.การอุดมศึกษา
ระเบียบสภามหาวิทยาลัย
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ปฏิทินการสอบ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
สอบวิทยานิพนธ์
สอบการค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรู้
สอบวัดคุณสมบัติ
แหล่งข้อมูล
ทุนวิจัย/เงินอุดหนุนการวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
การประชุมทางวิชาการ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ทุนการศึกษา
วารสารวิชาการ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
เอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์
คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ค.ม.บริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
คม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
รายงานสถานภาพนักศึกษา
ค.ม.บริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
รายงานผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม
รายงานเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.
การประชุมทางวิชาการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ(ทคบร.)และสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย(สคบท.)และสำนักงานบริหารการวิจัยวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (The National Graduate Research Conference)ร่วมกับการประชุมการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการ “ศิลปากรวิจัย”ครั้งที่ 11 ในวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562   ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครนำเสนอผลงานวิจัย ได้ที่ http://conference.su.ac.th/register/

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 11 “เสริมพลัง : ต่อยอดงานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนสู่ความยั่งยืน”ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.graduate.ubru.ac.th/spo

มหาวิทยาลัยฟาฏอนีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 เรื่อง “การบูรณาการสหวิทยาการกับอิสลามมานุวัตรสู่การสร้างสันติภาพและสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน”ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมการประชุมได้ที่ทางเว็บไซต์ https://sites.google.com/view/conference-ftu

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals) ในระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) เป็นภาษาอังกฤษได้ที่เว็บไซต์ http://dept.npru.ac.th/unsdgs2018 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 ภายใต้ชื่อ “ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Challenges of Higher Education in Production of Graduate Students in the 21st Century)” ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสามารถส่งบทความผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้ที่ nirc2019.bru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โทรศัพท์หมายเลข 0 4461 1221 ต่อ 7401, 7402 หรือ 086 – 468 1653 (สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 ภายใต้ชื่อ “ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Challenges of Higher Education in Production of Graduate Students in the 21st Century)” ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสามารถส่งบทความผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้ที่ nirc2019.bru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โทรศัพท์หมายเลข 0 4461 1221 ต่อ 7401, 7402 หรือ 086-4681656 (สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้กำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถส่งผลงาน วิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการฯ โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมสมัครเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยและส่งผลงานได้ที่ http://gnru2019.cmru.ac.th ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดจัดกิจกรรมประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่สามารส่งผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการเข้าร่วมเพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ โดยหมดเขตรับผลงานภายในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 และสามารถดูรายละเอียดโครงการ การลงทะเบียน ระเบียบการส่งผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ อัตราและวิธีการชำระค่าสมัครจากเว็บไซต์ http://www.vet.cmu.ac.th/conference2018 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่งานบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5394 8071

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมกับสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) กำหนดจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด สามารถส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ทางเว็บไซต์ http://ngrc.rmu.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิตได้กำหนดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยสามารถตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://bit.ly/2zn1015 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำหนดจัดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 8 เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัย สามารถส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาโดยเปิดรับผู้เสนอผลงานวิจัยตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://grad-research.stou.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย จัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ download template บทความได้ที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/rsu.ac.th/gradcon60 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ [email protected]

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม (The Third National Conference on Quality Management and Technology Innovation)ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก President มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น และสามารถส่งบทความวิจัยภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 10 “ราชภัฏวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน”(Rajabhat Research for Local Development Toward Sustainability)ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.graduate.ubru.ac.th/spo

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กำหนดจัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สนใจร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2561 โดยสามารถสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ http://grad.pnru.ac.th พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ และรูปแบบ (template) ในการพิมพ์บทความวิจัยหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-5448032, 02-5448034, 02-5210294 Email : [email protected]

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 9 ภายใต้ห้วข้อ “การสร้างองค์ความรู้จากการวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่น” ในระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์สามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ เพื่อนำเสนอตามแบบฟอร์มไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โทรศัพท์ 0-3851-7007 โทรสาร 0-3851-3090 E-mail : [email protected] ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กำหนดจัดงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” หัวข้อการจัดงาน “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การวิจัยและพัมนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ สามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้ที่เว็บไซต์ http://dept.npru.ac.th/conference10 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2561

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตตรัง จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ประจำปี 2561 “วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดต่าง ๆ ได้จากwww.psunc.trang.psu.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 “การเกษตรก้าวไกลสังคมไทยยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยสามารถส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็ม (Full paper) ที่จะนำเสนอตามรูปแบบที่กำหนดพร้อมใบตอบรับได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ และรูปแบบ (template) ในการพิมพ์บทความได้ที่ http://irdmcru.mcru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวสุมาลี  ระหว่างบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ 032-261790 ต่อ 1200, 1201, 1201 หรือโทรศัพท์มือถือ 098-4974628

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 (2nd National and International Research Conference 2018 : NIRC II 2018) ภายใต้หัวข้อ “Entrepreneurial University in the 21st Century : Development of Entrepreneurship Education and Research for Social Sustainability” ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสามารถสมัครและส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้ที่เว็บไซต์ NIRC2018.bru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการโดยไม่นำเสนอผลงานวิจัย สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

สำนักงานบริการวิชาการเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ดำเนินกิจกรรมด้านการบริการวิชาการผ่านการประชุมเชิงวิชาการ การสัมมนา และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรต่าง ๆ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มสมรรถนะสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรที่หลากหลายให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรและใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.uniserv.cmu.ac.th

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจะจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง “การพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์สู่นวัตกรรม Thailand 4.0” ในวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2560 ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอโดยส่งเอกสารบทความวิจัย จำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่นซีดีข้อมูลมายังสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12150 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2560

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ TSU – AFBE International Conference2018ภายใต้หัวข้อการประชุม “Creativity and Innovation for Smart Societies and Sustainable Development” ในระหว่างวันที่ 15-16มกราคม 2018 ณ โรงแรม Phuket Graceland Resort & Spa, Phuket, Thailand ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการประชุมทางวิชาการฯและสมัครเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ TSU – AFBE 2018 ได้ที่ www.thanksinuni.org และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร. 074-317696

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ หากสนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการเข้าร่วมเพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ โดยหมดเขตรับผลงานภายในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 และสามารถดูรายละเอียดโครงการ การลงทะเบียน ระเบียบการส่งผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ อัตราและวิธีการชำระค่าสมัครจากเว็บไซต์ http://www.vet.cmu.ac.th/conference2017

สถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 (KPI Congress XIX) เรื่อง ประชาธิปไตยไทย : ความท้าทายใหม่อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น (Thai Democracy and New Challenges : the Ideal, Reality and Prospects) ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร โดยขอให้จัดส่งแบบฟอร์มและบทความตามที่กำหนดภายในวันที่ 15 กันยายน 2560

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดโครงการ“การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560  : การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา” (The 3rd International Conference on Innovation in Education (ICIE 2017) : Building Professional Learning Community in Improving Science and Technology Education) ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.il.mahidol.ac.th/icie2017/

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ได้กำหนดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 1 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ปทุมธานี โดยสามารถตอบรับ การลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://goo.gl/forms/VgozXz8YsJvuiGtk1ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดจัดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัย ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานไปสู่องค์ความรู้ใหม่และเป็นช่องทางให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความเห็นอันนำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยของนักศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สามารส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โดยเปิดรับสมัครผู้เสนอผลงานวิจัยตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://grad-research.stou.ac.th

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะจัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โทรศัพท์ 042-211040 ต่อ 1701, 1178, 042-248680 โทรสาร 042-248680 พร้อมทั้งดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ http://graduate.udru.ac.th/ngrc2017

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (The 2nd International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals) ในระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ โดยสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) เป็นภาษาอังกฤษ ได้ที่เว็บไซต์ http://dept.npru.ac.th/unsdgs2017 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเครือข่ายสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาแห่งราชบัณฑิตยสถาน จะจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใต้หัวข้อการจัดงาน “พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์อุดมศึกษาไทยก้างไกลสู่ Thailand 4.0” ผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้ที่เว็บไซต์ http://dept.npru.ac.th/ conference9 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ขอประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 ภายใต้เรื่อง “ซึมเศร้า..เราคุยกันได้” (Depression : Let’s talk) ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://aimhc.net/ และ www.dmh.go.th/

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) ภายใต้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการบุหรี่และสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560 เรื่อง “บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร หากประสงค์เข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้ กรุณาแจ้งความจำนงพร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไปยังศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 หรือติดต่อผู้ประสานงาน คุณสุรศักดิ์  สินประกอบ โทรศัพท์ 0-2354-5346, 09-4446295 โทรสาร 0-2354-5347 หรือคุณพิมลรัตน์  แซ่ตั้ง โทรศัพท์ 085-668-0421 E-mail : [email protected]

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ห้วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://psakuconferences.wixsite.com/allconferences

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017 ขึ้น ระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)” ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยสามารถดูรายละเอียด และส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ www.researchexpo.nrct.go.th(Click ที่ Link : Thailand Research Symposium) ตั้งแต่บัดนี้-15 พฤษภาคม 2560

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ทาง www.cf.mahidol.ac.th หรือติดต่อ นายเมธีณัฐ  รัตนกุล หมายเลขโทรศัพท์ 02-4410602-10 ต่อ 1407 อีเมล [email protected]

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะจัดให้มีการประชุมนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://mis.nrru.ac.th/gradnirc/ และขอความกรุณาตอบรับมาทางโทรศัพท์ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา โทรศัพท์/โทรสาร 0-4427-2827

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่น ๆ จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4 (The 4th National Conference on Public Affairs Management) “การบริหารกิจการสาธารณะภายใต้ประเทศไทย 4.0 (Public Affairs Management Under Thailand 4.0) ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือ e-mail : [email protected] เว็บไซต์ URL: http://conference.kku.ac.th/colapm_2017 โทรศัพท์ : 043-203124 หรือ 092-9644088 และโทรสาร : 043-203875

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดงาน “จุฬาฯ วิชาการ’60 (CU Expo 2017)” ภายใต้ชื่อ จุฬาฯ เอ็กซ์โป-จุฬาฯ 100 ปี นวัตกรรม คิดทำเพื่อสังคม (Chula [email protected] greater innovation for the society) ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจัดงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “เปิดหลักสูตรโท-เอกอย่างไร ให้ตอบโจทย์” เพื่อให้บริการวิชาการและเผยแพร่ความรู้สู่สังคม ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.grad.chula.ac.thth/seminar2017 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560 และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยประชาสัมพันธ์ กลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ บัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ 0-2218-3506 และ 0-2218-3530 อีเมล์ [email protected] หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.grad.chula.ac.th และเฟซบุค gradschoolchula

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต กำหนดจัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560     ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 โดยเปิดรับสมัครผู้เสนอผลงานวิจัยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 และสามารถ        ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/rsu.ac.th/gradcon60 หรือ grad.rsu.ac.th หรือสอบถามได้ที่ e-mail : [email protected]

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดให้มีการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ ภายใต้ชื่อ "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6" (WMS Management Research National Conference#6) ภายใต้แนวคิดที่คำนึงถึงคุณค่าของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในหัวข้อ "Creativity's Value and Innovation" ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ ท่านผู้สนใจสามารถส่งบทคัดย่อและบทความฉบับเต็มภายในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.wmsconference.net หรือ https://www.facebook.com/WMSConference หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7567 2227, 0 7567 2241 หรือ 0 7567 2201

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดการงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 "Research 4.0 Innovation and Development SSRU's 80th Anniversary" ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 0 2160 1174-80 หรือ www.grad.ssru.ac.th/conference

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กำหนดจัดการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ในวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 1 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) ที่จะนำเสนอตามรูปแบบที่กำหนดพร้อมใบตอบรับ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ และรูปแบบ (template) ในการพิมพ์บทความวิจัยได้ที่ http://grad.pnru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายนิภัทร์  สิงห์สวัสดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-5448032, 02-5448034, 02-5210294 หรือ [email protected]

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 "สร้างองค์ความรู้ สู่ท่องเที่ยวไทย เศรษฐกิจก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน" ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) ที่จะนำเสนอตามรูปแบบที่กำหนดพร้อมใบตอบรับได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ และรูปแบบ (template) ในการพิมพ์บทความวิจัยได้ที่ http://irdmcru.mcru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวสุมาลี  ระหว่างบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ 032-261790 ต่อ 1200 1201 1202 หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 061-6713729

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กำหนดจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 (GRC2017) ในวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยมีกำหนดส่งผลงานวิจัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนส่งบทความวิจัยได้ทางเว็บไซต์ http://gs.rmu.ac.th/grc2017 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ 0-4372-5438 หรือ 08-2120-3042

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี สามารถส่งผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 โดยสามารถดูรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://grad.vru.ac.th/nigrc2016 และโทรศัพท์ 02-529-1638 ต่อ 401-403 หรือ e-mail : [email protected]

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารข้อมูลสถานการณ์สุขภาพสัตว์ โดยเฉพาะของภาคเหนือและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยีด้านการสุขภาพสัตว์ โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และระดมความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในด้านการสุขภาพสัตว์ สู่ภาคปฏิบัติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยหมดเขตรับผลงานภายในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 และสามารถดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ http://www.vet.cmu.ac.th/conference2016

สถาบันพระปกเกล้า จะจัดงานประชุมวิชาการสถานบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559 เรื่อง "เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย" (Revitalizing Thai Democracy) ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาประชาธิปไตยต่อไป โดยให้จัดส่งแบบฟอร์มและบทความฯ ตามที่สถาบันกำหนด ภายในวันที่ 19 กันยายน 2559 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kpi.ac.th

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2559 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายภาคีหุ้นส่วนในก่ิจการสุขภาพสัตว์ของประเทศไทย ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ รวมถึงการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2559 โดยหมดเขตรับผลงานภายในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 และสามารถดูรายละเอียดโครงการ การลงทะเบียน ระเบียบการส่งผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ อัตราและวิธีการชำระค่าสมัคร จากเว็บไซต์ http://www.vet.cmu.ac.th/conference2016

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะจัดให้มีการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย บัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อเป็นเวทีสำหรับอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ รูปแบบและกระบวนการวิจัยที่หลากหลาย สำหรับอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โทรศัพท์ 042-211040 ต่อ 1701, 1178, 042-248-680 โทรสาร 042-248-680 หรือ E-mail : [email protected] พร้อมทั้งดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ http://graduate.udru.ac.th/NGRC2016

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กำหนดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 เรื่อง "สติ วิถีแห่งสุขภาพดี" (Mindfulness For Healthy Lives) ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สามารถติดตามข่าวสารการจัดประชุมวิชาการฯ ได้ที่ http://aimhc.net/ และ www.dmh.go.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 "งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้่จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.pcru.ac.th/pcrunc2016/

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับมอบหมายจากสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศ

 
  
 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 0-7329-9644 Fax. 0-7329-9646 e-mail: [email protected]

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center