เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
โครงสร้าง
ข้อมูลหลักสูตร
เครือข่ายราชภัฏ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการอำนวยการ
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กฎหมายระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
ประกาศสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศคกก.การอุดมศึกษา
ระเบียบสภามหาวิทยาลัย
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ปฏิทินการสอบ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
สอบวิทยานิพนธ์
สอบการค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรู้
สอบวัดคุณสมบัติ
แหล่งข้อมูล
ทุนวิจัย/เงินอุดหนุนการวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
การประชุมทางวิชาการ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ทุนการศึกษา
วารสารวิชาการ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
เอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์
คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ค.ม.บริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
คม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
รายงานสถานภาพนักศึกษา
ค.ม.บริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
รายงานผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม
รายงานเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3111/2562

นางสาวซูไบลาร์  มะสาแม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1713/2562

นางสาวยามีละห์  สาและ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 682/2562

นางสาวยาหุดา หะยีสมาแอ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 6919/2561

นางมูนีเราะ เหมและ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 6457/2561

นางมานิตตา  สุดใหม่

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5714/2561

นางมูนีเราะ  เหมและ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5673/2561

นางศรีพันธุ์  ยานุทัย

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5423/2561

นางสาวมาลีวัลย์  ชัยวงศ์ศรี

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5046/2561

นางศรีพันธุ์  ยานุทัย

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4463/2561

นางสาวมาลีวัลย์  ชัยวงศ์ศรี

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3073/2561

 1. นายลุกมาน  โตะแวอายี
 2. นางสาวยูไรดะห์  อาแวจิ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1803/2561

นายมุสลิม  มามะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1419/2561

นางดีณา  กาแบ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1418/2561

 1. นายรังสิรัตน์  โกสัยยะ
 2. นางสาวซูฮายมี  สาแล

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1299/2561

นายอานัส  อานัน

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 864/2561

 1. นายอิบรอฮีม  บอสอสิดิก
 2. นายอาสมิง  ปูลา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 863/2561

นายมะโซ  ลาเซะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5340/2560

 1. นายอับดุลรอฟา กาแบ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5197/2560

 1. นายอิบรอฮีม  บอสอสิดิก
 2. นายอาสมิง  ปูลา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3962/2560

นางสาวยูไรดะห์  อาแวจิ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3913/2560

นางดีณา  กาแบ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3508/2560

นายกาชาด  ศิริชัยวัทนา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1265/2560

นายมะโซ  ลาเซะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 868/2560

นายนิเลาะ  นิเฮง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 829/2560

นายอับดุลรอฟา  กาแบ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4908/2559

ว่าที่ร้อยตรีนุรฮีซัน  หะยีแวสตาปอ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4907/2559

 1. นายมูหำหมัดรุสดี  ลอเด็ง
 2. นายมุสลิม  มามะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4832/2559

นางสาวฮานัน  เจ๊ะมะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4121/2559

นางสาวมูนาดียา  วาบา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2294/2559

นายนิเลาะ  นิเฮง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2077/2559

นายกาชาด  ศิริชัยวัทนา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1239/2559

 1. ว่าที่ร้อยตรีนุรฮีซัน  หะยีแวสตาปอ
 2. นายลุกมาน  โตะแวอายี
 3. นางสาวยูไรดะห์  อาแวจิ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1238/2559

นายรังสิรัตน์  โกสัยยะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1237/2559

 1. นายไซนุดดีน  ละมะ
 2. นางสาวต่วนซอบารียะห์  ลาเตะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 8/2559

นายมูฮำหมัด  ตาเห

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 7/2559

นายพัฒนศักดิ์  วาเด็ง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4153/2558

นางพนัสพร  เจ๊ะเลาะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4152/2558

นางสาวมูนาดียา  วาบา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3403/2558

นายมูฮำหมัด  ตาเห

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2509/2558

นางสาวมูนาดียา  วาบา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2491/2558 

นางสาวซูฮายมี  สาแล

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2224/2558

นายมูฮำหมัด  ตาเห

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2096/2558

นางสาวบุญญารัตน์  ทองสุวรรณ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1949/2558

 1. นางสาวสุชิรัตน์  แก้วรัตน์
 2. นางสาวนุรไอนี เจ๊ะกา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1937/2558

นายวิทยาศิลป์  สะอา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1917/2558

นายพัฒนศักดิ์ วาเด็ง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1689/2558 

 1. นางสาววิกันดา  โรจนภาพงศ์
 2. นางมารีน่า  สะนี

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 522/2558

นายวิโรจน์  มโนกิจอุดม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 167/2558

นายมาหามะตอเฮ  สาแม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4752/2557

 1. นายมาหามะตอเฮ  สาแม
 2. นายเจริญพงศ์  คงทน

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4217/2556

นางอุษารัตน์  สาบา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2395/2556

 1. นางสาวจุฑามาศ  แตมาสา
 2. นางสาวมาซีเต๊าะ  บีมา
 
  
 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 0-7329-9644 Fax. 0-7329-9646 e-mail: [email protected]

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center