เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
โครงสร้าง
ข้อมูลหลักสูตร
เครือข่ายราชภัฏ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการอำนวยการ
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กฎหมายระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
ประกาศสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศคกก.การอุดมศึกษา
ระเบียบสภามหาวิทยาลัย
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ปฏิทินการสอบ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
สอบวิทยานิพนธ์
สอบการค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรู้
สอบวัดคุณสมบัติ
แหล่งข้อมูล
ทุนวิจัย/เงินอุดหนุนการวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
การประชุมทางวิชาการ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ทุนการศึกษา
วารสารวิชาการ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
เอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์
คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ค.ม.บริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
รายงานผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม
รายงานเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 6568/2561

นางสาวตอฮีเร๊าะ  ยูโซะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 6532/2561

นางสาวรอดีย๊ะ  สานิง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 6456/2561

 1. นางสาวลูไฮดา  สาอะ
 2. นางสาวฟาตีมะห์  เปาะเลาะ
 3. นางสาวนุสรียะห์  ดีมูเล๊ะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5737/2561

นายอับดุลฮากีม  เจะดาโซ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5713/2561

นางสาวนาดา  แสงเอี่ยม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5421/2561

 1. นางสาวรอดีย๊ะ  สานิง
 2. นางสาวกามีลา  ลาเต๊ะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5047/2561

นายฮาซัน  และนิตันหยง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4061/2561

นายดือนัง มีสา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2780/2561

นางสาวสูวานี  ดอแม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2775/2561

 1. นางสาวนูรลายลี  อาแวอาลี
 2. นางสาวเราะห์หม๊ะ  รอเสะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2049/2561

นายมูฮำหมัดไซดี  มะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1807/2561

นางสาวซูรียะห์  เจ๊ะดาโอะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1806/2561

 1. นางสาวนูรีฮัน  อิหะโละ
 2. นางสาวนูรอารีนา  อาวัม
 3. นายนิอามะ  มะดามะ
 4. นายอับดุลพาตะ  เซะแง
 5. นางสาวรอฮีมะห์  เด็ง
 6. นางสาวต่วนเด๊าะ  อีแต

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1802/2561

นางสาวซากียะห์  วายะโยะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1649/2561

นายอิสมาแอล  สาแม็ง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 862/2561

 1. นางสาวศออิน  เดาลาฮ์
 2. นายมูหามะไซฟูดีน  ดาโอะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 498/2561

นายสัพรีย์  อุชะมิ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 497/2561

นางสาวดาอียะห์  ทำโมะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5356/2560

 1. นางสาวซารีนา  อาแว
 2. นางสาวยามีละห์  เจ๊ะมีนา
 3. นางสาวซูรียะห์  เจ๊ะดาโอะ
 4. นางสาวฟาซีลา  แกมะ
 5. นางสาวสูไรนา  สาและ
 6. นางสาวฟารีดา  ดอแม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5354/2560

 1. นางอ่อนศรี  มะเซ็ง
 2. นางสาวอาซีเยาะห์  ลาเตะ
 3. นางสาวศออิน  เดาลาฮ์
 4. นายรูสลัน  ยาโฮะ
 5. นายอุสมาน  สะมาแอ
 6. นายมูหามะไซฟูดีน  ดาโอะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5293/2560

 1. นางสาวพีรฮัน  มะแซกูเบ
 2. นางสาวซูซาน  มะเซ็ง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5196/2560

นางสาวนูรฟาดีละห์  ยาเอ๊ะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4343/2560

 1. นางฮาดียะห์  เฮงยามา
 2. นางสาวอาอีซะ  สามะแม
 3. นางลาตีห์ปะ  เจะกายอ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4342/2560

นางสาวพีรฮัน  มะแซกูเบ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3963/2560

นางสาวต่วนเด๊าะ  อีแต

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3299/2560

นางสาวฮาซือน๊ะ  เวาะเซง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2294/2560

นางสาวรอฮีมะห์  เด็ง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2293/2560

นางสาวซีตีมารีแย  บือเฮง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1722/2560

 1. นางสาวรอฮีมะห์  ลีกามิง
 2. นายมะสดี  มะเซ็ง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1717/2560

นายดือนัง  มีสา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1264/2560

นางสาวซูซาน  มะเซ็ง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1263/2560

นางสาวณฐกร  สินดุกา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 314/2560

นางสาวซูไวบะห์  เจะอาลี

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 313/2560

 1. นางฮาดียะห์  เฮงยามา
 2. นางสาวอาอีซะ  สามะแม
 3. นางลาตีห์ปะ  เจะกายอ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4476/2559

 1. นางสาวนูรีฮัน  อิหะโละ
 2. นายนิอามะ  มะดามะ
 3. นางสาวนาซูฮา  เจ๊ะมะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3049/2559

 1. นายซอมะ  มีสา
 2. นางสาวหวันสารีหนา  กะลูแป
 3. นางสาวซูรีซา  อาแว

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2561/2559

นางสาวต่วนเด๊าะ  อีแต

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1048/2559

 1. นางสาวณฐกร  สินดุกา
 2. นายซอมะ  มีสา
 3. นางสาวสูวานี  ดอแม
 4. นางสาวหวันสารีหนา  กะลูแป
 5. นางสาวซากียะห์  วายะโยะ
 6. นางสาวเจ๊ะกอบเสาะ  บากา
 7. นางสาวซูรีซา  อาแว

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 653/2559

 1. นางสาวรูซีตาร์  ยาโก๊ะ
 2. นางสาวฮาซือน๊ะ  เวาะเซง
 3. นางสาวนาซูฮา  เจ๊ะมะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3107/2558

 1. นางสาวนูรีฮัน  อิหะโละ
 2. นางสาวนูรอารีนา  อาวัม
 3. นางสาวรอฮีมะห์  เด็ง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2698/2558

 1. นายนิอามะ  มะดามะ
 2. นายอับดุลพาตะ  เซะแง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2427/2558

 1. นายแวบือราเฮง  แวหะยี
 2. นายอาหมัด  มูดอ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2226/2558

นางสาวซีตีมารีแย  บือเฮง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1806/2558

 1. นางสาวซูไรดา  แอทอง
 2. นางสาวนูฮา  มาแนง
 3. นายมูหามะ  มะสาและ
 4. นางสาวรอฮีมะห์  ลีมามิง
 5. นายมะสดี  มะเซ็ง
 6. นางสาวซาฮีดา  เฮงปิยา
 7. นางสาวอารีนา หะยีเตะ
 8. นางสาวตูแวนะ  อีแต
 9. นางสาวแวสูรอยดา  ยามา
 10. นายวาสุกรี  ดอเลาะ
 11. นางสาวอาดารีนา  เจ๊ะมะ
 12. นายอดุลอายิ  ยูโน
 13. นางสาวพาตีฮะห์  อาลีมาส๊ะ
 14. นางสาวรอกายะ  ดาลี

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 429/2558

นายอับดุลรอชีด  ลาเตะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5526/2557

นายสุขครี  กาดามุง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4982/2557

 1. นางสาวหวันอาซือหม๊ะ  กาเจ
 2. นายรุสดี  อารง
 
  
 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 0-7329-9644 Fax. 0-7329-9646 e-mail: grad@yru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center