เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
โครงสร้าง
ข้อมูลหลักสูตร
เครือข่ายราชภัฏ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการอำนวยการ
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กฎหมายระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
ประกาศสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศคกก.การอุดมศึกษา
ระเบียบสภามหาวิทยาลัย
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ปฏิทินการสอบ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
สอบวิทยานิพนธ์
สอบการค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรู้
สอบวัดคุณสมบัติ
แหล่งข้อมูล
ทุนวิจัย/เงินอุดหนุนการวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
การประชุมทางวิชาการ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ทุนการศึกษา
วารสารวิชาการ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
เอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์
คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ค.ม.บริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
รายงานผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม
รายงานเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ตารางกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ .::. ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 .::. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการรับรายงานตัวนศ. รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 .::. หลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มรย.จัดอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อย่างง่าย .::. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเจ้าภาพจัดงานเกษตรปลายด้ามขวานครั้งที่ 4 “เกษตรสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา” .::.
ประชาสัมพันธ์อื่นๆ

การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จะเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.sept.su.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 มีนาคม 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ได้ที่ www.grad.chula.ac.th/th/admission.php หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2218-3505 หรืออีเมล์ admissionschula@gmail.com

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะเปิดรับสมัครนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาโท จำนวน 12 สาขาวิชาและระดับปริญญาเอก จำนวน 4 สาขาวิชา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4427-2827, 0-4400-9009 ต่อ 1536

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 เมษายน 2560 ติดต่อสอบถามได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.graduate.cmru.ac.th โทรศัพท์ 0 5388 5990 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ (http://grad.admission.kmutnb.ac.th) ระหว่างวันที่ 2 มกราคม-19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grad.kmutnb.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดรับบุคคลผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grad.ku.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนดการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ระดับปริญญาโท และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้ สอบครั้งที่ 1 รับสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559-10 กุมภาพันธ์ 2560 และสอบครั้งที่ 2 รับสมัครวันที่ 11 กุมภาพันธ์-30 เมษายน 2560 สามารถดูรายชื่อสาขาวิชา คณะ สถาบัน วิทยาลัย รายละเอียดข้อมูลการเข้าศึกษาต่อและทุนการศึกษาได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th โทร. 0 2441 4125 ต่อ 112-113 และ 208-210

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ (http://grad.admission.kmutnb.ac.th) ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 21 พฤศจิกายน 2559

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 25 มิถุนายน 2559 ดูรายละเอียดได้ที่ www.grad.kmutnb.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับบุคคลผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2559 ดูรายละเอียดที่ www.grad.ku.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้ - 12 กุมภาพันธ์ 2559 สามารถดูรายละเอียดข้อมูลการศึกษา วิธีการสมัครได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาต้น รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2558 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 กันยายน 2558  รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม - 30 มิถุนายน 2558  รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2558  รายละเอียดเพิ่มเติม

การเสนอโครงการวิจัย

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้เทนราษฎร มีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัยในห้วข้อ เรื่อง การปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์รัฐสภา http://library2.Parliament.go.th/library/res-dev.html และสามารถยื่นแบบเสนอโครงการวิจัยภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีความประสงค์ให้สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย อาจารย์และนักวิจัย/นักวิชาการเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558  รายละเอียดเพิ่มเติม

การเสวนาวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการเสวนา Ambassadors' Talk ภายใต้หัวข้อ "Portrait of AEC Scenario Towards Future Connectivity" ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร รายละเอียดเพิ่มเติม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการงานเสวนาทางวิชาการและนิทรรศการ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา" วันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ ห้อง 801 ชั้น 8 อาคารจามจุรี 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดสัมมนา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.huso.tsu.ac.th

การอบรงเชิงปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดอบรงเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 17 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสิตารมย์ (ชั้น 2) อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพพระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  รายละเอียดเพิ่มเติม

การประกวดวิทยานิพนธ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศและประชาสัมพันธ์การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรฝึกอบรม

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ ให้บริการวิชาการแก่สังคมและรับจัดการฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อให้การพัฒนาขับเคลื่อนองค์การและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม สำนักการศึกษาต่อเนื่องจึงขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับหน่วยงานของท่าน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม สำนักงานต่อเนื่อง โทรศัพท์ 0 2504 7720-1

 
  
 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 0-7329-9644 Fax. 0-7329-9646 e-mail: grad@yru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center