เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
โครงสร้าง
ข้อมูลหลักสูตร
เครือข่ายราชภัฏ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการอำนวยการ
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กฎหมายระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
ประกาศสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศคกก.การอุดมศึกษา
ระเบียบสภามหาวิทยาลัย
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ปฏิทินการสอบ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
สอบวิทยานิพนธ์
สอบการค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรู้
สอบวัดคุณสมบัติ
แหล่งข้อมูล
ทุนวิจัย/เงินอุดหนุนการวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
การประชุมทางวิชาการ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ทุนการศึกษา
วารสารวิชาการ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
เอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์
คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ค.ม.บริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
คม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
รายงานสถานภาพนักศึกษา
ค.ม.บริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
รายงานผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม
รายงานเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.
ประชาสัมพันธ์อื่นๆ

การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 โดยรอบที่ 2 มีกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 สมัครออนไลน์ได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th สอบถามรายละเอียดได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 0 2441 4125 ต่อ 110-115, 130-135

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดเปิดขายใบสมัครและรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562ในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5พฤษภาคม 2562 ติดต่อสอบถาม 0 5388 5990 www.graduate.cmru.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 โดยรอบที่ 1 มีกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ โทร 0 2441 4125 ต่อ 130-135

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลมีกำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคปลาย)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาโทจำนวน 12 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก จำนวน 5 สาขาวิชา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nrru.ac.th/grad

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะดำเนินการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยดูรายละเอียดการสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.sut.ac.th/ces

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.ubu.ac.th/web/graduate หรือติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 045-353128, 353130

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปะศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ดำเนินการเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(สารสนเทศศาสตร์) ในปีการศึกษา 2561 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครฟรีจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.stou.ac.th เลือกบัณฑิตศึกษาได้ตั้งแต่ 3 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดเปิดขายใบสมัครและรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา และหลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชาตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 เมษายน 2561

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยรอบที่ 2 มีกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 20 เมษายน 2561

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2561 ในระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 เมษายน 2561 สามารถติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ (053) 885990 และดูรายละเอียดได้ที่ www.graduate.cmru.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลมีกำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561โดยรอบที่ 1 มีกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครดังกล่าว

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ (http://grad.admission.kmutnb.ac.th) ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 6 พฤศจิกายน 2560

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดเปิดขายใบสมัครและรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560 ในระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 ตุลาคม 2560

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2560 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-286988, 6997 หรือที่ www.grad.psu.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จะเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.sept.su.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 มีนาคม 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ได้ที่ www.grad.chula.ac.th/th/admission.php หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2218-3505 หรืออีเมล์ [email protected]

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะเปิดรับสมัครนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาโท จำนวน 12 สาขาวิชาและระดับปริญญาเอก จำนวน 4 สาขาวิชา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4427-2827, 0-4400-9009 ต่อ 1536

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 เมษายน 2560 ติดต่อสอบถามได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.graduate.cmru.ac.th โทรศัพท์ 0 5388 5990 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ (http://grad.admission.kmutnb.ac.th) ระหว่างวันที่ 2 มกราคม-19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grad.kmutnb.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดรับบุคคลผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grad.ku.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนดการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ระดับปริญญาโท และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้ สอบครั้งที่ 1 รับสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559-10 กุมภาพันธ์ 2560 และสอบครั้งที่ 2 รับสมัครวันที่ 11 กุมภาพันธ์-30 เมษายน 2560 สามารถดูรายชื่อสาขาวิชา คณะ สถาบัน วิทยาลัย รายละเอียดข้อมูลการเข้าศึกษาต่อและทุนการศึกษาได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th โทร. 0 2441 4125 ต่อ 112-113 และ 208-210

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ (http://grad.admission.kmutnb.ac.th) ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 21 พฤศจิกายน 2559

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 25 มิถุนายน 2559 ดูรายละเอียดได้ที่ www.grad.kmutnb.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับบุคคลผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2559 ดูรายละเอียดที่ www.grad.ku.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้ - 12 กุมภาพันธ์ 2559 สามารถดูรายละเอียดข้อมูลการศึกษา วิธีการสมัครได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาต้น รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2558 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 กันยายน 2558  รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม - 30 มิถุนายน 2558  รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2558  รายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา “การทำวิจัยให้ประสบผลสำเร็จและมีคุณภาพ” ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องบรรยายใหญ่ 744 ชั้น 4 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ผู้สนในสามารถศึกษาและดาวน์โหลดข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย www2.tsu.ac.th/grad : หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ และส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการถึงสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณภายในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561

การเสนอโครงการวิจัย

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่อง 1) บทบาทของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในการสนับสนุนงานวิชาการของรัฐสภา 2) บทบาทรัฐสภาในการขับเคลื่อนประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ 3) บทบาทรัฐสภาในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์รัฐสภา http://library2.Parliament.go.th/library/resdev.htm และสามารถยื่นแบบเสนอโครงการวิจัยตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัยให้หัวข้อเรื่อง บทบาทของรัฐสภาในการขับเคลื่อน    การปฏิรูปประเทศตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์รัฐสภา http://library2.Parliament.go.th/library/resdev.htm และสามารถยื่นแบบเสนอโครงการวิจัยตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้เทนราษฎร มีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัยในห้วข้อ เรื่อง การปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์รัฐสภา http://library2.Parliament.go.th/library/res-dev.html และสามารถยื่นแบบเสนอโครงการวิจัยภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีความประสงค์ให้สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย อาจารย์และนักวิจัย/นักวิชาการเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558  รายละเอียดเพิ่มเติม

การเสวนาวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการเสวนา Ambassadors' Talk ภายใต้หัวข้อ "Portrait of AEC Scenario Towards Future Connectivity" ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร รายละเอียดเพิ่มเติม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการงานเสวนาทางวิชาการและนิทรรศการ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา" วันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ ห้อง 801 ชั้น 8 อาคารจามจุรี 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดสัมมนา

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดจัดประชุมสัมมนา เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ในการยกระดับคุณภาพการผลิตครูในยุค Thailand 4.0ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร จึงเรียนเชิญผู้แทนสถาบันที่รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมประชุม และส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ภายในวันพุธที่ 5 กันยายน 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.huso.tsu.ac.th

การอบรงเชิงปฏิบัติการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จะจัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Minitab วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัย จำนวน 3 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ฝึกอบรมวันที่ 26 รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 27 และรุ่นที่ 3 ฝึกอบรมวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้นที่ 2 อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สามารถส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 19 มกราคม 2561 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชนิภา  นิวาสานนท์ 083-034-1624 และคุณประภาพรรณ  ยะนา 091-738-4895

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดอบรงเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 17 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสิตารมย์ (ชั้น 2) อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพพระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  รายละเอียดเพิ่มเติม

การประกวดวิทยานิพนธ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอเชิญประกวดวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nida.ac.th

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส่งประกาศฯ และโปรเตอร์ประชาสัมพันธ์การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nida.ac.th

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศและประชาสัมพันธ์การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรฝึกอบรม

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กำหนดจัดฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา องค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จึงขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโดยดูรายละเอียดของหลักสูตรและกรอกประวัติ ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมเพื่อสมัครเป็นสมาชิก รวมถึงลงทะเบียนเข้าอบรม Online ได้ที่ www.training.nida.ac.th สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0 2727 3597, 0 2727 3231, 0 2727 3213-3214

ตามที่สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย”รุ่นที่ 10 วันที่ 20-30 มีนาคม 2561 นั้น เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนน้อย จึงขอเลื่อนระยะเวลาการอบรมเป็นระหว่างวันที่ 10-20 กรกฎาคม 2561 หากประสงค์ที่จะเข้ารับการอบรมให้กรอกประวัติเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของสำนักสิริพัฒนา รวมถึงลงทะเบียนเข้าอบรม Online ได้ที่ www.training.nida.ac.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริการฝึกอบรม โทรศัพท์ 0 2727 3231, 0 2727 3213-3214

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กำหนดจัดฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา องค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จึงขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโดยดูรายละเอียดของหลักสูตรและกรอกประวัติ ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมเพื่อสมัครเป็นสมาชิก รวมถึงลงทะเบียนเข้าอบรม Online ได้ที่ www.training.nida.ac.th สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0 2727 3597, 0 2727 3231, 0 2727 3213-3214

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กำหนดจัดอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “The Performance Excellence Journey’s Practical Guide” ณ ห้องนนทรี 3 ชั้น 4 โรงแรม KU Home ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/LpHUvx หรือส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงินไปยัง น.ส.พวงผกา  ภูครองทุ่ง โทรสาร 02 579 8610 อีเมล์ [email protected]

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ ให้บริการวิชาการแก่สังคมและรับจัดการฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อให้การพัฒนาขับเคลื่อนองค์การและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม สำนักการศึกษาต่อเนื่องจึงขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับหน่วยงานของท่าน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม สำนักงานต่อเนื่อง โทรศัพท์ 0 2504 7720-1

 
  
 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 0-7329-9644 Fax. 0-7329-9646 e-mail: [email protected]

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center