เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
โครงสร้าง
ข้อมูลหลักสูตร
เครือข่ายราชภัฏ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการอำนวยการ
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กฎหมายระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
ประกาศสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศคกก.การอุดมศึกษา
ระเบียบสภามหาวิทยาลัย
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ปฏิทินการสอบ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
สอบวิทยานิพนธ์
สอบการค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรู้
สอบวัดคุณสมบัติ
แหล่งข้อมูล
ทุนวิจัย/เงินอุดหนุนการวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
การประชุมทางวิชาการ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ทุนการศึกษา
วารสารวิชาการ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
เอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์
คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ค.ม.บริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
คม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
รายงานสถานภาพนักศึกษา
ค.ม.บริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
รายงานผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม
รายงานเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.
ประวัติความเป็นมา

สำนักงานบัณฑิตศึกษา เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การจัดโครงสร้างการบริหารงานภายใน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2552 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนและพัฒนาการศึกษา ประสานการจัดการศึกษา ตรวจสอบและส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา และการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

สำนักงานบัณฑิตศึกษา จึงแบ่งโครงสร้างภาระงานภายในสำนักงาน เพื่อตอบสนองและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1) งานบริหารงานทั่วไป 

มีหน้าที่รับ-ส่งหนังสือราชการ ร่างและโต้ตอบหนังสือ จัดทำคำสั่ง ระเบียบ ประกาศประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ จัดแฟ้ม ตรวจสอบหนังสือราชการเพื่อนำเสนอ จัดทำ-ตรวจสอบการเบิกเงินค่าตอบแทนต่างๆ จัดซื้อ-จ้างวัสดุครุภัณฑ์ การสรรหานักศึกษาระดับบัณฑิต การจัดทำคู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิต การประสานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ การจัดประชุม ประสานการขอใช้    ห้องประชุม ควบคุมการเบิกจ่าย ดูแลบำรุงวัสดุครุภัณฑ์ ลงบัญชีคุมยอดการใช้จ่ายงบประมาณ ดำเนินการขออนุมัติและเบิกจ่าย  งบประมาณ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

2) งานมาตรฐานบัณฑิตศึกษา

มีหน้าที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสำนักงาน ควบคุมมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ควบคุมทำเนียบอาจารย์     ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จัดสอบประมวลความรู้ จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จัดสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ตรวจสอบรูปแบบการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ข้อสอบมาตรฐานบัณฑิตศึกษา งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

3) งานส่งเสริมบัณฑิตศึกษา

มีหน้าที่จัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิต ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย จัดทำวารสาร จัดทำเว็บไซต์บัณฑิตศึกษา บริการแบบคำร้องต่างๆ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

4) งานจัดการศึกษาระดับบัณฑิต

มีหน้าที่ลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประสาน วางแผนการจัดการศึกษา จัดตารางเรียน ตารางสอน การเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดตารางสอบปลายภาค ตรวจสอบรหัสผ่านของนักศึกษาและอาจารย์ ตรวจสอบการขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ทำคำสั่งกรรมการกำกับการสอบคัดเลือก คำสั่งกรรมการออกข้อสอบ จัดพิมพ์ข้อสอบ คำสั่งกรรมการสอบสัมภาษณ์ คำสั่งกรรมการรับรายงานตัว คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ทำหนังสือเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนระดับบัณฑิต บริการให้คำปรึกษา นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 
  
 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 0-7329-9644 Fax. 0-7329-9646 e-mail: [email protected]

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center