เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
โครงสร้าง
ข้อมูลหลักสูตร
เครือข่ายราชภัฏ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการอำนวยการ
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กฎหมายระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
ประกาศสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศคกก.การอุดมศึกษา
ระเบียบสภามหาวิทยาลัย
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ปฏิทินการสอบ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
สอบวิทยานิพนธ์
สอบการค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรู้
สอบวัดคุณสมบัติ
แหล่งข้อมูล
ทุนวิจัย/เงินอุดหนุนการวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
การประชุมทางวิชาการ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ทุนการศึกษา
วารสารวิชาการ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
เอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์
คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ค.ม.บริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
รายงานผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม
รายงานเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
นศ.สาขาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ มรย.คว้ารางวัลในการแข่งขันทักษะทางด้านศิลปะ ในโครงการศิลปินแห่งชาติฯ .::. อธิการบดี University of Darussalam (UNIDA) Gontor, ประเทศอินโดนีเซีย และคณะ เข้าพบ อธิการบดี มรย. .::. ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา ประเภทคัดเลือกทั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. ผลงานศิลปะนิพนธ์นักศึกษาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ ศิลปะช่วยเยียวยาและสร้างมูลค่ากับคนในพื้นที่ .::. มรย.ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ .::.
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4263/2559

นางสาวซุรียาณี  อาบูวะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1883/2559

 1. นางรอฮานี  แม
 2. นายฮิลมี  มะเกะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1828/2559

นายชรินทร์  มาประสม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1128/2559

 1. นางอารุณี  อะนิหมะ
 2. นายอัมพร  จันทราช
 3. พันตำรวจตรีอาคม  โพธิ์อ่อง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 904/2559

 1. นางสาวอารียะ  ตระกูลศึกษา
 2. นายมาหามะ  อารียู

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1405/2558

นางรอฮานี  เจะแม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 944/2558

นางสาวนูไรณี  ดอเลาะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 856/2558

นางสาวโซเฟีย  แวยูโซ๊ะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 854/2558

 1. นายวรวุธ  จันทร์ดิษฐวงษ์
 2. นายธีรพัฒน์  พู่พงศ์ไพบูลย์
 3. นางนารีมาล์  นิระ
 4. นางสาวนุรไอนี  เลาะยะผา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 693/2558

นายมะรอกี  เจะเล๊าะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 648/2558

นางสาวรุจิรา  ไตรภพ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 646/2558

นางสาวอิสติณนา  มูหะมัด

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 644/2558

 1. นางสาวฟาฎีละห์  มะเระ
 2. นางรอฮานี  เจะแม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 526/2558

นายธีระพงษ์  น้อยเสงี่ยม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1858/2557

นายคมกริช  จันทร์ชุม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3088/2555

นายอาสมิง  มะแซ

 
  
 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 0-7329-9644 Fax. 0-7329-9646 e-mail: grad@yru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center