เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
โครงสร้าง
ข้อมูลหลักสูตร
เครือข่ายราชภัฏ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการอำนวยการ
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กฎหมายระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
ประกาศสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศคกก.การอุดมศึกษา
ระเบียบสภามหาวิทยาลัย
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ปฏิทินการสอบ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
สอบวิทยานิพนธ์
สอบการค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรู้
สอบวัดคุณสมบัติ
แหล่งข้อมูล
ทุนวิจัย/เงินอุดหนุนการวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
การประชุมทางวิชาการ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ทุนการศึกษา
วารสารวิชาการ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
เอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์
คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ค.ม.บริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
คม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
รายงานสถานภาพนักศึกษา
ค.ม.บริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
รายงานผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม
รายงานเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2316/2562

ร้อยตำรวจเอกสราวุธ  จินดาดำ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1714/2562

นายสุไลมาน  จะปะกิยา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1599/2562

 1. นางสาวฮูดา  ยีดอรอแม
 2. นางสาวนูรีซัน  มะแซ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่1459/2562

 1. นายมูฮัมมัดนูซี ดอเลาะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่1009/2562

 1. นายวัชระ รุ่งสุข

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1008/2562

 1. นางสาวสวยบ๊ะ วาแมยูซา
 2. นางสาวฮูดา ยีดอรอแม
 3. นางสาวนูรีซัน มะแซ
 4. ว่าที่ ร.ต.อ.สราวุธ จินดาดำ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4478/2561

 1. นางสาวอัจฉรีย์  แซ่ลิ่ม
 2. ร้อยตำรวจโทหญิงอรภรณ์  ธรรมสะโร

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 181/2561

 1. นางสาวอัจฉรีย์  แซ่ลิ่ม
 2. ร้อยตำรวจโทหญิงอรภรณ์  ธรรมสะโร

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3173/2560

นายพีรพงษ์  เซะสะแม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3006/2560

 1. นายอุสมาน  กะลูแป
 2. นายวัชระ  รุ่งสุข
 3. นายอัชร๊อฟ  สะอุ
 4. นายเกษรา  พรหมแก้ว
 5. นายอุปถัมภ์  ศิริไชย
 6. นางนาอีมะห์  มะเซ็ง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2292/2560

นางสาวหทัยชนก  วู้นา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1926/2560

พระธนา  เหมบุปผกะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1924/2560

 1. นางสาวกนกอร  หะยีมะยิ
 2. นายพีรพงษ์  เซะสะแม
 3. นางซัยยีนา  สาและ
 4. ร้อยตำรวจเอกหญิงชัญญาณิศา  ศุภอักษร
 5. นางสาวหัสบูนา  อาบู

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1718/2560

 1. นางสาวชฎาวรรณ  พงศกรธร
 2. นางสาวเกศศิรินทร์  กลิ่นหิรัญ
 3. นางสาวชุตินธร  สุวรรณศรี

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1517/2560

 1. นางสาวนาราณีย์  โตะหะ
 2. นางสาวสิริกานต์  แก้วกำพฤกษ์
 3. นางสาวดวงใจ  สิงห์ศักดิ์ตระกูล
 4. นางสาวญาดาฐิตา  ระเด่นอาหมัด

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1516/2560

 1. นางสาวบุศรอ  นิแซ
 2. นางสาวนาเดีย  ดางีดิง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1012/2560

 1. นางสาวรัตนา  หนูแดง
 2. นางสาวปนิตา  คชเสถียร

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 873/2560

 1. นายสุบิน  ชะรอยรัมย์
 2. นายแวยูแฮ  แวปา
 3. นายมูหัมมัดเซาพี  ดงตายา
 4. นางสาวโสพิศ  พงค์รัตน์
 5. นางสาวนริดา  ตันติรานนท์
 6. นายมูฮำมัด  พลี
 7. นางสาวอุษณี  เงาะมางิง
 8. นางสาวทิพวรรณ  สุทธิธรรม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 773/2560

พระธนา  เหมบุปผกะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4968/2559

 1. นางสาวยารอดะห์  หะยีอูมาร์
 2. นางอัสน๊ะ  เจ๊ะหะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4807/2559

นางสาวภัคจิรา  ไกรไทย

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3624/2559

นางสาวสุดใจ  พรหมตรัง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 2774/2559

นางสาวณิชากร นิดคง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2102/2559

 1. นางสาววนาวัลย์  ทิลา
 2. นางสาวสุวิมล  แสงแก้ว
 3. นางศุนิสา  เจะแวมาแจ
 4. นางซารีฮะ  อาดหมาด
 5. นางสาวกนกวรรณ  แก้วนุ่น
 6. นางสาวฐิติชญา  สร้อยทอง
 7. นายซัยนุบดิน  จินตรา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3917/2558

นายฮากีมี  เบญจสมิทธิ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3763/2558

นางสาวสุดใจ  พรหมตรัง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2522/2557

นางสาวสุจิมา  ปานสังข์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2347/2557

 1. นางสาวโสพิศ  พงค์รัตน์
 2. นางสาวนริดา  ตันติรานนท์
 3. นายมูฮำมัด  พลี
 4. นางสาวอุษณี  เงาะมางิง
 5. นางสาวทิพวรรณ  สุทธิธรรม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2181/2557

นายภาสกร  ปาละวัล

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2049/2557

 1. นายหะหลีม  ผอมเกื้อ
 2. นายสุบิน  ชะรอยรัมย์
 3. นายแวยูแฮ  แวปา
 4. นายมูหัมมัดเซาพี  ดงตายา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1813/2557

 1. นางสาวสุวิมล  แสงแก้ว
 2. นางสาวกนกวรรณ  แก้วนุ่น
 3. นางสาวปัทมาพร  รักชาติ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1723/2557

 1. นางสาววนาวัลย์  ทิลา
 2. นางศุนิสา  เจะแวมาแจ
 3. นางซารีฮะ  อาดหมาด
 4. นางสาวฐิติชญา  สร้อยทอง
 5. นายซัยนุบดิน  จินตรา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3237/2556

 1. นายนิมะ  ยานยา
 2. นายฮากีมี  เบญจสมิทธิ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1247/2556

 1. นางนิลวรรณ  ดำนิล
 2. นางวัลภา  พรหมแก้ว
 3. นางปานทิพย์  แผ้วสะอาด
 4. นางสาวอุไร  มากจงดี
 5. นางสาวฐิตาพร  เจนสมรภูมิ
 6. นางสาววัทธิภา  จงดี
 7. นางสุจิรา  พิทักษ์แทน
 8. นางสาวสุมาลี  ยอดคง
 9. นางสาวณัชชา  ไชยา
 10. นายศักทวี  ทวีตา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 129/2555

 1. นางสาวศิริณา  หลักทรัพย์
 2. นางกรรยาณี  คำมา
 3. นางสาวกฤษณพร  แซ่ซื่อ
 4. นางอันธิกา  สายสินธุ์
 5. นางจิรฐา  ผ่องใส
 6. นางวรรณา  ชูประดิษฐ์
 7. นางชณัฐดา  แก่นแก้ว
 8. นายมูฮัมหมัดฟาฎิล  สตอพา
 9. นางการเกษร์  แก้วเทพา
 10. นางสาวปราณี  ชูมณี
 11. นางนัฐวดี  แดงอินทร์
 12. นายสุวิทย์  นิตชยพล
 13. นายกามารอซามัน  หะยีสะมะแอ
 14. นายแวอาแซ  สาอะ
 15. นายอาหมัด  เด็งระกีนา
 16. นางสาวสุภาพร  แก้วประดิษฐ์
 17. นายนูรุดดิน  ตาเยะ
 18. นางสาววิชชุลดา  อาทรกิจ
 19. นางสาวชวัลรัตน์  แก้วบัวสังข์
 20. นางสาวฉวีวรรณ  แซ่หลี
 21. นายอิสมะแอ  หะยีสาและ
 22. นายอันวา  มูเซะ
 23. นางฐานิดา  เดือนจำรูญ
 24. นางสาวสุคนธ์  รัตนกาล
 25. นางปาริชาติ  ชลหัตถ์
 26. นางสาวกัลยา  แก้วดี
 27. นางสาวภคีนี  ศรีพงษ์
 28. นางสาวสุจิมา  ปานสังข์
 29. นางสาวพรพิมล  หลงแก้ว
 30. นางสาวรูซีตา  แซ
 31. นางจิราภรณ์  ยอดสุวรรณ
 32. นางสาวอาภาภรณ์  บดีไพศาลกุล
 
  
 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 0-7329-9644 Fax. 0-7329-9646 e-mail: [email protected]

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center