เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
โครงสร้าง
ข้อมูลหลักสูตร
เครือข่ายราชภัฏ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการอำนวยการ
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กฎหมายระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
ประกาศสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศคกก.การอุดมศึกษา
ระเบียบสภามหาวิทยาลัย
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ปฏิทินการสอบ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
สอบวิทยานิพนธ์
สอบการค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรู้
สอบวัดคุณสมบัติ
แหล่งข้อมูล
ทุนวิจัย/เงินอุดหนุนการวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
การประชุมทางวิชาการ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ทุนการศึกษา
วารสารวิชาการ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
เอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์
คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ค.ม.บริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
รายงานผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม
รายงานเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ตารางกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ .::. ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 .::. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการรับรายงานตัวนศ. รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 .::. หลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มรย.จัดอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อย่างง่าย .::. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเจ้าภาพจัดงานเกษตรปลายด้ามขวานครั้งที่ 4 “เกษตรสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา” .::.
ปฎิทินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 1. นางสาวนูรอารีนา อาวัม
 2. นางสาวรอฮีมะห์ เด็ง

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

 1. นางรอฮานี แม
 2. นางสาวอารียะ ตระกูลศึกษา

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

 1. นายมาหามะ อารียู
 2. นางอารุณี อะนิหมะ
 3. นายอัมพร จันทราช
 4. พันตำรวจตรีอาคม โพธิ์อ่อง

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1. นางโนรฮีดายะห์ วาเจ๊ะ

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

 1. นางสาวสุนันทา สุวรรณ์ตรี
 2. นางอามีนา ไชยกุล

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นายกาชาด ศิริชัยวัทนา
 2. นายนิเลาะ นิเฮง

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. ว่าที่ร้อยตรีนุรฮีซัน หะยีแวสตาปอ
 2. นายลุกมาน โตะแวอายี

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 1. นางสาวนาซูฮา เจ๊ะมะ
 2. นายนิอามะ มะดามะ
 3. นางสาวนูรีฮัน อิหะโละ

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางสาวต่วนซอบารียะห์ ลาเตะ

วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 1. นางสาวหวันสารีหนา กะลูแป
 2. นายซอมะ มีสา
 3. นางสาวซูรีซา อาแว

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หลักสูครครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางพนัสพร เจ๊ะเล๊าะ

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หลักสูครครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นายมูฮำหมัด  ตาเห

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางสาวมูนาดียา วาบา

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นายพัฒนศักดิ์ วาเด็ง

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1. นายนาซือรี เต๊ะกาแซ
 2. นางสาวธัญญารัตน์ ศรีสงค์
 3. นางสาวนลินี พู่พงศ์ไพบูลย์

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 1. นายอาหมัด มูดอ
 2. นายแวบือราเฮง แวหะยี

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 1. นายมันโซร์ ดอเลาะ

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางสาวบุญญารัตน์ ทองสุวรรณ์

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นายวิทยาศิลป์ สะอา

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางสาววิกันดา โรจนภาพงศ์
 2. นางมารีน่า สะนี

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

 1. นายอาหามะ  กือจิ

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นายธีรยุทธ แก้วประสพ

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นายสมบูรณ์ หลักทรัพย์

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

หลักสูตศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

 1. นายอาหามะ กือจิ

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

หลักสูตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 1. นางสาวพนิดา ว่าพัฒนวงศ์

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 1. นายมะสดี มะเซ็ง
 2. นางสาวซาฮีดา เฮงปิยา
 3. นายอดุลอายิ ยูโน
 4. นางสาวตูแวนะ อีแต

วันพฤหัสบดี 12 มีนาคม พ.ศ.2558

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 1. นางสาวอารีนา  หะยีเตะ

วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 1. นางสาวรอกายะ ดาลี
 2. นายวาสุกรี ดอเลาะ
 3. นางสาวพาตีฮะห์ อาลีมาส๊ะ
 4. นางสาวซีตีมารีแย บือเฮง
 5. นางสาวอาดารีดา เจ๊ะมะ

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 1. นางสาวซูไรดา แอทอง
 2. นางสาวนูฮา มาแนง
 3. นายมูหามะ มะสาและ
 4. นางสาวรอฮีมะห์ ลีกามิง
 5. นางสาวแวสูรอยดา ยามา

วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. นางภัทรภร พรหมเต็ม
 2. นายรูซื่อมัน อาแวเง๊าะ
 3. นางสาวณัฏฐิยา ยอดเอียด

วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1. นางสาวฮันนาน  กาหลง

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นายเจริญพงษ์ คงทน
 2. นายมาหามะตอเฮ สาแม

วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. นายวิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์

วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. พันตำรวจโทอนุชัย  ณ วัชรเจริญ

วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. นายสมศักดิ์ พยากรณ์

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2557

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. นางเพลินพิศ  พงศ์ปริญญากุล
 2. นางสาวนิมัศตูรา แว

วันศุุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. นายประดับ นวลละออง

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

 1. นายมะรอกี เจะเล๊าะ

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1. นางสุธาสินี  มาถนอม

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1. นางสาวสุชาดา  บุญสนอง

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2556

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1. ว่าที่ร้อยตรีรอซีดีย์  บ่าวเบ็ญหมัด

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2556

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1. ว่าที่ร้อยตรีแอ  สาเหาะ
 2. นายอภัย  ลีวัน

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

 1. นายริดวาน  ดาหะมิ

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1. นายปียะภพ  สุขะพัฒน์
 2. นางสาวมาซีเต๊าะ  เด็งจิ
 3. นางสาวอารีดา  เด็งจิ
 4. นายนาซือรี  เต๊ะกาแซ
 5. นางสาวสุขบูรีย๊ะส์  กาจิ
 6. นางอธิพร  สมจิตต์

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1. นายยุทธพงศ์  นากรักษา

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2555

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

 1. นายอาสมิง มะแซ

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางสาวสุริดา หลังจิ
 2. นายยูโสบ อาดำ 
 
  
 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 0-7329-9644 Fax. 0-7329-9646 e-mail: grad@yru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center