เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
โครงสร้าง
ข้อมูลหลักสูตร
เครือข่ายราชภัฏ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการอำนวยการ
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กฎหมายระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
ประกาศสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศคกก.การอุดมศึกษา
ระเบียบสภามหาวิทยาลัย
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ปฏิทินการสอบ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
สอบวิทยานิพนธ์
สอบการค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรู้
สอบวัดคุณสมบัติ
แหล่งข้อมูล
ทุนวิจัย/เงินอุดหนุนการวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
การประชุมทางวิชาการ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ทุนการศึกษา
วารสารวิชาการ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
เอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์
คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ค.ม.บริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
คม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
รายงานสถานภาพนักศึกษา
ค.ม.บริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
รายงานผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม
รายงานเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 1. นางสาวซูไบลาร์ มะสาแม
 2. นางมูนีเราะ เหมและ
 3. นางสาวนะฮ์ฎาย์ อาแวจิ
 4. นางสาวยามีละห์ สาและ
 5. นางพรรณี แก่นแก้ว
 6. นางสาวประภาศิริ มณีพรหม
 7. นางมานิตตา สุดใหม่
 8. นางศรีพันธุ์ ยานุทัย
 9. นางสาวสุนิสา เพชรยอดศรี
 10. นางสาวมาลีวัลย์ ชัยวงศ์ศรี
 11. นายกาชาด ศิริชัยวัทนา
 12. นายวิเชษฐ์ ไชยบุญมา
 13. นายอานัส อานัน
 14. นางรอสมียะห์ สาเระ
 15. นางสาวยาหุดา หะยีสมาแอ
 16. นายวงศ์วัฒน์ พรอนุวงศ์
 17. นายมุสลิม มามะ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

 1. นางดีณา กาแบ
 2. นางสาวซีอี อาดำ
 3. นายสุขเกษม ยะปา
 4. นายตามีซี มาหะมะ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

 1. นายอับดุลรอซะ สะดี

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562

 1. นางสาวฮานัน เจ๊ะมะ
 2. นางสาวจุฑามาศ จินดาโชติ
 3. นางสาวนูไซนะ อาบูซิ 

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561

 1. นายอับดุลรอฟา กาแบ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

 1. ว่าที่ร้อยตรี นุรฮีซัน หะยีแวสตาปอ
 2. นายนิเลาะ นิเฮง

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 1. นายลุกมาน โตะแวอายี
 2. นายมะโซ ลาเซะ
 3. นายวรปรัชญ์ ลาวัณย์วิไลวงศ์

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 1. นายอิบรอฮีม บาสอสิดิก
 2. นายอาสมิง ปูลา
 3. นางซาลีนา กอและ
 4. นายรังสิรัตน์ โกสัยยะ
 5. นายสังคม พรมมาศ
 6. นางสาวซูฮายมี สาแล
 7. นางอามาล โต๊ะตาหยง

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 1. นางมัสตูรอ อาแซ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 11 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

 1. นายมูฮำหมัด ตาเห
 2. นายหร้อด้าน เอียดวารี
 3. นางลีซาน ตีมุง
 4. นายมาหะมะ กอสิง

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 1. นางสาวบุศรอ สะตี

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่   15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 1. นางสาวธัญดา ยงยศยิ่ง
 2. นางสาวสายพิณ เจียมสวัสดิ์
 3. นางสุจินตนา ตรงประสิทธิ์
 4. นางสาววันทนา เนื้อน้อย
 5. นายพัฒนศักดิ์ วาเด็ง
 6. นางสาวมูนา จารง
 7. นางสาวต่วนซอบารียะห์ ลาเตะ
 8. นางอายีซ๊ะ ยะดรอ
 9. นางสาวบาลกีส กาซา
 10. นางสาวเจ๊ะฮาลีเม๊าะ สาและ
 11. นางสาวเมธินี สะไร

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่  26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560

 1. นายเทพรัตน์ ดาวเรือง
 2. นางพเยาว์ หมอเล็ก
 3. นางสาวมูนาดียา วาบา
 4. นางอุมาวดี วัฒนะนุกูล
 5. นางอาซีซ๊ะ ยีหะมะ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่  23  มีนาคม  พ.ศ. 2560

 1. นางสาววิกันดา โรจนภาพงศ์
 2. ร้อยตำรวจเอกหญิง นินทร์ลดาว ปานยืน
 3. นางสาวยามีละห์ เจ๊ะซอ
 4. นายซอฟี ราเซะ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 19 สิงหาคม  พ.ศ. 2559

 1. นายวิทยาศิลป์ สะอา
 2. นางพนัสพร เจ๊ะเลาะ
 3. นายฮาซัน เจ๊ะเง๊าะ
 4. นายปรัชญา สุวรรณมณี
 5. นายบัดดือรี ยีปาโละ
 6. นางวิลาวัลย์ ไชยลำยา
 7. นางสาวแวยอรี ลาเตะ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559

 1. นางโนรียา สุงาบารู
 2. นายกูเล๊าะ มอหะหมัด
 3. นายมะซาเหะ เจ๊ะแว

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

 1. นางนูรฮัน มะลี
 2. นายศิริพล ทัศศรี

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558

 1. นางสาวบุญญารัตน์ ทองสุวรรณ์
 2. นางมารีน่า สะนี

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558

 1. นางสาวกุลนิษฐ์ ปิ่นเพชร
 2. นายอัสมาดี เจะอาแซ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

 1. นายมะหามะตอเฮ สาแม
 2. นางสาวสุชิรัตน์ แก้วรัตน์
 3. นางสาวนุรไอนี เจ๊ะกา
 4. นางนิรมล แก้วกลาง
 5. นายวิโรจน์ มโนกิจอุดม
 6. นายเจริญพงศ์ คงทน

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558

 1. นางสาวดีล๊ะ สะมะแอ
 2. นายธีรยุทธ แก้วประสพ
 3. นางมลฤดี ขันจ่าง
 4. นายมูฮำมัดอนูวาร์ สะอะ
 5. นาวสาวมาซีเต๊าะ บีมา
 6. นายสะอูดี สาซู
 7. นายสมบูรณ์ หลักทรัพย์
 8. นางอุษารัตน์ สาบา
 9. นางสามีลาห์ บือแน

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

 1. นายสุเทพ เท่งประกิจ
 2. นางฮาบีบ๊ะ อาเดะมะ
 3. นายมาซือลัน อาเดะมะ
 4. นางการีหม๊ะ หะยีอาซา

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

 1. นางสาววรดา หลีสะหัด
 2. นายอาบูบักรี การี

 ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

 1. นางชริสา พรหมรังสี
 2. นางสาวสุลาวรรณ์ ดำริใจจริง
 3. นายยาฮีมัน มะเซ็งบางี
 4. นายซูใฮมี ศาสน์ศรัทธา
 5. นางสาวรอมือละ เยงยูนอ
 6. นายฟัรฮาม เจ๊ะแม

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2558

 1. นางสาวอานีส๊ะ แตมาสา

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

 1. นางสาวมารีละห์ มีนา
 2. นายอมรพงศ์ พันธ์โภชน์
 3. นายโซเฟียน มะเย็ง
 4. นางสาวฉัตรสุดา อมรชาติ
 5. นายสุกรี แวหะมะ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

 1. นายญตินันท์ แก้วงาม
 2. นายอาทิตย์ รัตนสุริยา
 3. นายรุุสลัน สาแล
 4. นางมนสิการ ทิพย์รอด
 5. นางอินฑุกานต์ มณีรัตน์
 6. นางสาวอริศรา บินอิสริส
 7. นางสาวอิลมี ฮาแว

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

 1. นางสุมณฑา ทายุโก
 2. นางสาวนิสริน เทพลักษณ์
 3. นางสาวกูวรรณโซเฟีย ลอ
 4. นางสาวมาซีเตาะ  กอตา
 5. นางสาวอิมดีนาน บือโต
 6. นางสาวนายาณี ยาเล

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

 1. นายอันวารุดดีน ดอเล๊าะ
 2. นายพารีดี ลาบูอาปี

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

 1. นางสาววราพร พรมแก้วพันธ์
 2. นายเจษฎา ยาลา

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

 1. นางกอหลัน วาเยะ
 2. นายวีรศักดิ์ ประจง
 3. นางอาซียะห์ วานิ
 4. นางธีรี คะ
 5. นางสาวสีตีซอปีเย๊าะ มือแยบาสอ
 6. นางวรรณา มามาะ
 7. นางนิวิสณีย์ ลอมา
 8. นางสาวรุสนานี ลอเซ็ง

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

 1. นายยูโสบ อาดำ
 2. นางสาวรอบียัต มามุ
 3. นายรพี สาแม

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556

 1. นางสาววันซาลีนี ตระกูลศึกษา
 2. นางสาวสุริดา หลังจิ
 3. นางสาวสาวิตรี เศรษฐีแสง
 4. นายอาหามะ ดือเร๊ะ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556

 1. นายอับดุลลาตีฟ ขาวสะอาด
 2. นายพงพันธ์ สุขสบาย
 3. นางสาวเจะฮานี สือแม
 4. นางสาวซัลวานี ดิงนามอ
 5. นางสาวธิดาทิพย์ ชูแก้ว
 6. นายอับดุลเลาะ เจะโมง
 7. นายมุสลิม หะยีสามะ
 8. นายอัฟฟันดี เจ๊ะมะ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556

 1. นางสาวรอซีด๊ะ เฮ็ง
 2. นางสาวรอฮานา ยามา
 3. นางสาวอาซีซะห์ สาอิ
 4. นายไพรัช บินเสะ
 5. นางนุรฮายาตี บินเสะ
 6. นายฮัมดี บูงอ
 7. นางสาวอัซรีดา ยูโซะ
 8. นางวันอาอีซะฮ์ ฮายีเต๊ะ
 9. นางสาวคอตีเยาะ ยูโซ๊ะ
 10. นางซาลีฮะห์ ดะเซ็ง

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

 1. นางเบญจา พรหมเพ็ชร
 2. นายสุทิน พรหมเพ็ชร
 3. นายอัซมาน โต๊ะมิ๊
 
  
 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 0-7329-9644 Fax. 0-7329-9646 e-mail: [email protected]

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center