เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
โครงสร้าง
ข้อมูลหลักสูตร
เครือข่ายราชภัฏ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการอำนวยการ
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กฎหมายระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
ประกาศสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศคกก.การอุดมศึกษา
ระเบียบสภามหาวิทยาลัย
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ปฏิทินการสอบ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
สอบวิทยานิพนธ์
สอบการค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรู้
สอบวัดคุณสมบัติ
แหล่งข้อมูล
ทุนวิจัย/เงินอุดหนุนการวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
การประชุมทางวิชาการ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ทุนการศึกษา
วารสารวิชาการ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
เอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์
คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ค.ม.บริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
รายงานผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม
รายงานเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
มรภ.ยะลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต .::. สถาบันวิจัยฯ มรภ.ยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการทำวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ .::. ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ .::. มรภ.ยะลา จัดประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 .::. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ รุ่นที่ 4 .::.
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559

 1. นางสาวแวสูรอยดา ยามา

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558

 1. นายแวบือราเฮง แวหะยี
 2. นายอาหมัด มูดอ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558

 1. นายอับดุลรอซีด ลาเตะ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

 1. นายรุสดี อารง
 2. นางหวันฮาซือหม๊ะ กาเจ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2558

 1. นายต่วนตัรมีซี เบ็ญต่วนฮารูน
 2. นายฮัมดี กามา
 3. นายนูรดิง มีฮะ
 4. นายแวอับดลรอมัน ยาเมาะ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

 1. นายมูฮัมมัดกาซีบูดี หะยีมะสาแม
 2. นายซูไหมี ลาเตะ
 3. นายมาหามะ มะนุ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

 1. นางสาวดวงตา วงค์นุ้ย
 2. นางสาวพาตีเมาะ ฮะแว
 3. นางสาวจินดา ราชนิยม
 4. นายบัดรอน อับดุลลาเตะ
 5. นายดูสตา ลาเต๊ะ
 6. นางสาวสากีนะ เปาะสลาเมาะ
 7. นายมูฮามัดไซนุลอาบีดิง ลอตง
 8. นางสาวรุสนีย์ มากาเต
 9. นางนาอีมะห์ มูดอ
 10. นายอับดุลรอฮีม มามะ
 11. นางสาวรุสนา ซิ
 12. นายอัฮหมัด บาฮาคีรี
 13. นายนูรุดีน อาดำ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

 1. นางสาวฮารดีนี เจะหมิง
 2. นายอับดุลรอห์มาน สอและ
 3. นายอายุ กูโน
 4. นายมาหามุห์ วาเส็ง

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557

 1. นางสาวคอลีเยาะ ตึงเงาะ
 2. นางสาวอารีฟะห์ ดอเลาะ
 3. นายอิสมะแอ หะยีเจ๊ะและ
 4. นายกอเซ็ง มะสารี

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

 1. นางรัยฮาน เหล็บบิลหล๊ะ
 2. นายซูอัยมี สาเล็ง
 3. นางสาวนูรียะห์ เจะอุบง

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556

 1. นางสาวมูนีรอฮ์ สารี
 2. นายอันวา ดาตู

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

 1. นางสาวฮายาตี ดอร์เลาะห์
 2. นายอาหะมะ สะอะ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

 1. นางสาวฮัสวานี อาแวสะแม
 2. นางสาวอิลฮาม มาแนง
 3. นางสาวพาอีซะห์ สาอิ
 4. นายอับดุลฮาลิม อาแด
 5. นางรอฝีอ๊ะ กามา
 6. นางซาปูเราะห์ บือราเฮง
 7. นางซารีพ๊ะ ยีปาโละ
 8. นายรุสดี เปาะอาแซ
 9. นายอิบรอเฮ็ง สาและ
 10. นางสาวกัสหม๊ะ เปาะกู
 11. นางสาวหัสนีย๊ะห์ แมรอเบ๊ะ
 12. นางซูมายยะห์ สะแมดัม

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

 1. นายอับโดรอสัก มะลาเฮง
 
  
 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 0-7329-9644 Fax. 0-7329-9646 e-mail: grad@yru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center