เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
โครงสร้าง
ข้อมูลหลักสูตร
เครือข่ายราชภัฏ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการอำนวยการ
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กฎหมายระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
ประกาศสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศคกก.การอุดมศึกษา
ระเบียบสภามหาวิทยาลัย
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ปฏิทินการสอบ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
สอบวิทยานิพนธ์
สอบการค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรู้
สอบวัดคุณสมบัติ
แหล่งข้อมูล
ทุนวิจัย/เงินอุดหนุนการวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
การประชุมทางวิชาการ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ทุนการศึกษา
วารสารวิชาการ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
เอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์
คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ค.ม.บริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
คม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
รายงานสถานภาพนักศึกษา
ค.ม.บริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
รายงานผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม
รายงานเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 1. นางสาวอารียะ ตระกุูลศึกษา
 2. นางรอฮานี แม
 3. นายชรินทร์ มาประสม
 4. นางอารุณี อะนิหมะ
 5. นายอัมพร จันทราช

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

 1. นายอาหามะ อารียู

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 1. นางสาวอิสติณนา มูหะมัด
 2. นางนารีมาล์ นิระ
 3. นางสาวนุรไอนี เลาะยะผา

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 1. นายวรวุธ จันทร์ดิษฐวงษ์

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

 1. นางสาวฟาฎีละห์ มะเระ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

 1. นางรอฮานี เจะแม

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

 1. ธีระพงษ์ น้อยเสงี่ยม

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 17 เมษายน  พ.ศ. 2558

 1. นายคมกริช จันทร์ชุม

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557

 1. นางสาวนุรฮายาตี มานิ๊
 2. นางสาวอาฟาฟ อาลี

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 20 มิถุนายน  พ.ศ. 2557

 1. นางสาวรอฮายู ยูโซ๊ะ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

 1. นางสาววานีตา ยูโซะ
 2. นางสาวรุสนา แคเมาะ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 20 กันยายน  พ.ศ. 2556

 1. นายวรายุทธ ทิพย์กองลาศ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 16 สิงหาคม  พ.ศ. 2556

 1. นายอับดุลรอฟิด หะยีดือเระ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 11 เมษายน  พ.ศ. 2556

 1. นายอาสมิง มะแซ
 2. นายการะเวก สว่างรุ่งเรือง

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556

 1. นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 21 ธันวาคม  พ.ศ. 2555

 1. นายเอกสิทธิ์ กระจ่างลิขิต
 
  
 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 0-7329-9644 Fax. 0-7329-9646 e-mail: [email protected]

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center