เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
โครงสร้าง
ข้อมูลหลักสูตร
เครือข่ายราชภัฏ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการอำนวยการ
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กฎหมายระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
ประกาศสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศคกก.การอุดมศึกษา
ระเบียบสภามหาวิทยาลัย
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ปฏิทินการสอบ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
สอบวิทยานิพนธ์
สอบการค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรู้
สอบวัดคุณสมบัติ
แหล่งข้อมูล
ทุนวิจัย/เงินอุดหนุนการวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
การประชุมทางวิชาการ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ทุนการศึกษา
วารสารวิชาการ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
เอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์
คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ค.ม.บริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
คม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
รายงานสถานภาพนักศึกษา
ค.ม.บริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
รายงานผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม
รายงานเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.
ปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 1. นางสาวตอฮีเร๊าะ ยูโซะ
 2. นางสาวอาสวานี ยายอ
 3. นางสาวฟาตีมะห์ เปาะเลาะ
 4. นางสาวลูไฮดา สาอะ

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 1. นางสาวนุสรียะห์ ดีมูเล๊ะ
 2. นางสาวกามีลา ลาเต๊ะ

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 1. นายสัพรีย์ อุชะมิ

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 1. นางสาวอาอีซะ สามะแม
 2. นางลาตีห์ปะ เจะกายอ
 3. นางสาวยามีละห์ เจ๊ะมีนา

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางสาวซูไบลาร์ มะสาแม

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 1. นางสาวซากียะห์ วายะโยะ

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 1. นางสาวณฐกร สินดุกา
 2. นางสาวสูวานี ดอแม

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางสาวยาหุดา หะยีสมาแอ
 2. นางสาวยามีละห์ สาและ

วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 1. นางสาวซูรียะห์ เจ๊ะดาโอะ
 2. นางสาวฟารีดา ดอแม

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 1. นางสาวดาอียะห์ ทำโมะ

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 1. นางฮาดียะห์ เฮงยามา
 2. นางสาวพีรฮัน มะแซกูเบ

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางมูนีเราะ เหมและ

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 1. นางสาวฟาซีลา แกมะ

วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

 1. นายอัมพร จันทราช

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางสาวมาลีวัลย์ ชัยวงศ์ศรี
 2. นายกาชาด ศิริชัยวัทนา
 3. นางศรีพันธุ์ ยานุทัย
 4. นางมานิตตา สุดใหม่

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

 1. นางสาวอารียะ ตระกูลศึกษา
 2. นางรอฮานี แม

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

 1. นายชรินทร์ มาประสม

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางสาวนะฮ์ฎาย์ อาแวจิ
 2. นายอานัส อานัน

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 1. นางสาวนูรลายลี อาแวอาลี
 2. นางสาวเราะห์หม๊ะ รอเสะ

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 1. นางอ่อนศรี มะเซ็ง

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 1. นายฮาซัน และนิตันหยง

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 1. นายอุสมาน สะมาแอ
 2. นายรูสลัน ยาโฮะ
 3. นางสาวนูรฟาดีละห์ ยาเอ๊ะ

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 1. นายดือนัง มีสา

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 1. นางสาวอาซีเยาะห์ ลาเตะ

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

 1. พันตำรวจโทอาคม โพธิ์อ่อง
 2. นางอารุณี อะนิหมะ

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางดีณา กาแบ

วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. นางภัทรพร พรหมเต็ม
 2. นายรูซือมัน อาแวเง๊าะ
 3. นางสาวณัฏฐิยา ยอดเอียด
 4. นางสาวลักขณา อาคุณซาดา

วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา

 1. นางสาวสุไกย๊ะ ลิมาน

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. นายสมศักดิ์ พยากรณ์

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

 1. นายมาหามะ อารียู

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นายอับดุลรอฟา กาแบ
 2. นางสาวฮานัน เจ๊ะมะ
 3. นายมุสลิม มามะ

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. นางเพลินพิศ พงศ์ปริญญากุล

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

 1. นายอติชัย ศรีเพ็ชร

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 1. นางสาวฮาซือน๊ะ เวาะเซง
 2. นายอับดุลพาตะ เซะแง

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 1. นางสาวต่วนเด๊าะ อีแต
 2. นางสาวนาซูฮา เจ๊ะมะ

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 1. นายนิอามะ มะดามะ
 2. นางสาวนูรีฮัน อิหะโละ
 3. นางสาวนูรอารีนา อาวัม
 4. นางสาวรอฮีมะห์ เด็ง

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นายอาสมิง ปูลา
 2. นายมะโซ ลาเซะ
 3. นายอิบรอฮีม บอสอสิดิก
 4. นางสาวซูฮายมี สาแล
 5. นายรังสิรัตน์ โกสัยยะ

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นายนิเลาะ นิเฮง
 2. ว่าที่ร้อยตรีนุรฮีซัน หะยีแวสตาปอ
 3. นายลุกมาน โตะแวอายี
 4. มูหำหมัดรุสดี ลอเด็ง

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

 1. นางนารีมาล์ นิระ
 2. นาวสาวนุรไอนี เลาะยะผา
 3. นางสาวอิสติณนา มูหะมัด

วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. นางสาวนิมัศตูรา แว

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 1. นางสาวซูรีซา อาแว

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นายมูฮำหมัด ตาเห

วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. นายวิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 1. นางสาวรอกายะห์ ดาลี
 2. นางสาวอารีนา หะยีเตะ

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นายพัฒนศักดิ์ วาเด็ง
 2. นางสาวต่วนซอบารียะห์ ลาเตะ

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 1. นางสาวซาฮีดา เฮงปิยา
 2. นางสาวอาดารีนา เจ๊ะมะ
 3. นางสาวตูแวนะ อีแต
 4. นายวาสุกรี ดอเลาะ
 5. นางสาวรอฮีมะห์ ลีกามิง

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 1. นายมะสดี มะเซ็ง
 2. นางสาวซูไรดา แอทอง
 3. นางสาวนูฮา มาแนง

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

 1. นางสาวสุนันทา สุวรรณ์ตรี
 2. นางอามีนา ไชยกุล

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 1. นางสาวหวันสารีหนา กะลูแป

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1. นางโนรฮีดายะห์ วาเจ๊ะ

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. นายประดับ นวลละออง

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

 1. นายอาหามะ กือจิ

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 1. นางสาวพาตีฮะห์ อาลีมาสะ
 2. นายอดุลอายิ ยูโน

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

 1. นายอาหามะ กือจิ

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 1. นางสาวพาตีฮะห์ อาลีมาส๊ะ

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 1. นายมันโซร์ ดอเลาะ

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 1. นางฮานี เวาะและ

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1. นางสาวฮันนาน กาหลง

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1. ว่าที่ร้อยตรีแอ สาเหาะ
 2. นางอธิพร สมจิตต์
 3. นายนาซือรี เต๊ะกาแซ
 4. นายปียะภพ สุขะพัฒน์

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1. นางสุธาสินี มาถนอม
 2. นางสุขบูรีย๊ะส์ กาจิ
 3. นางสาวทัศนีย์วรรณ ภู่พงศ์ไพบูลย์
 4. นางสาวธัญรัตน์ ศรีสงค์

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางพนัสพร เจ๊ะเลาะ

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางสาววิกันดา โรจนภาพงศ์

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางสาวมูนาดียา วาบา

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นายวิทยาศิลป์ สะอา

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2559

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 1. นายอนุรัตน์ ไชยนุราช

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 1. นางสาวมารดียานา สาเมาะบาซา
 2. นายคมสรรค์ ชื่นรัมย์

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 1. นายแวบือราเฮง  แวหะยี
 2. นางสาวแวสูรอยดา  ยามา

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 1. นายอาหมัด มูดอ

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2558

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

 1. นางสาวฟาฎีละห์ มะเร

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางมารีน่า  สะนี
 2. นางสาวบุญญารัตน์  ทองสุวรรณ์

วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

 1. นางสาวฟาฎีละห์ มะเระ

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 1. นางสาวพนิดา ว่าพัฒนวงศ์
 2. นางนิภารัตน์ ศรีรักษ์
 3. นายจารึก หนูชัย

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นายสมบูรณ์ หลักทรัพย์
 2. นายธีรยุทธ แก้วประสพ

วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางสาวนุรไอนี เจ๊ะกา
 2. นางสาวสุชิรัตน์ แก้วรัตน์

วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นายเจริญพงศ์ คงทน
 2. นายมาหามะตอเฮ สาแม

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นายวิโรจน์ มโนกิจอุดม

วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

 1. นางรอฮานี เจะแม

วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

 1. นายริดวาน ดาหะมิ

วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางสาวอุษารัตน์ สาบา

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

 1. นายวรวุธ จันทร์ดิษฐวงษ์

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 

 1. นางสาวรุจิรา ไตรภพ
 2. นายมะรอกี เจะเล๊าะ

 

วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 

 1. นายธีระพงษ์ น้อยเสงี่ยม

 

วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 

 1. นางสาวหวันอาซือหม๊ะ กาเจ
 2. นายรุสดี อารง
 3. นายอับดุลรอชีด ลาเตะ

วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 1. นายสุขครี กาดามุง

วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1. นางสาวสุชาดา  บุญสนอง
 2. ว่าที่ร้อยตรีรอซีดีย์  บ่าวเบ็ญหมัด

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2556

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1. นายยุทธพงศ์  นาครักษา

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางสาวสุริดา หลังจิ
 2. นายยูโสบ อาดำ

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

 1. นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

 1. นายอับดุลเลาะห์ หะยียะพา
 2. นายสะอูดี มะประสิทธิ์

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

 1. นายรอมสัน หมาดมานัง

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นายนรา มะเย็ง

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางสาวภัชริญญา คมขำ
 2. นางวาสนา ปิยะมาดา
 3. นางสาวแวโรสณา เจ๊ะสมาแอ
 4. นางสุไรยา จินารง

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางซูไวดา มะแซ
 2. นางสาวนาอีมะห์ ปาเสเล๊าะ

วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นายนาวาวี ยามา
 2. นายแวปันดี วาเย๊ะ

 

 
  
 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 0-7329-9644 Fax. 0-7329-9646 e-mail: [email protected]

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center