เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
โครงสร้าง
ข้อมูลหลักสูตร
เครือข่ายราชภัฏ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการอำนวยการ
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กฎหมายระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
ประกาศสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศคกก.การอุดมศึกษา
ระเบียบสภามหาวิทยาลัย
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ปฏิทินการสอบ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
สอบวิทยานิพนธ์
สอบการค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรู้
สอบวัดคุณสมบัติ
แหล่งข้อมูล
ทุนวิจัย/เงินอุดหนุนการวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
การประชุมทางวิชาการ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ทุนการศึกษา
วารสารวิชาการ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
เอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์
คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ค.ม.บริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
คม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
รายงานสถานภาพนักศึกษา
ค.ม.บริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
รายงานผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม
รายงานเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.
ปฏิทินการสอบการค้นคว้าอิสระ

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1. นางสาวอัจฉรีย์ แซ่ลิ่ม

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1. นายสุไลมาน จะปะกียา

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1. นางสาวสวยบ๊ะ วาแมยูซา
 2. นางสาวฮูดา ยีดอรอแม
 3. นางสาวนูรีซัน มะแซ
 4. นายมูฮัมมัดนูซี ดอเลาะ

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางสาวรอสมียะห์ สาเระ
 2. นางพรรณี แก่นแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นายวิเชษฐ์ ไชยบุญมา

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นายวงศ์วัฒน์ พรอนุวงศ์
 2. นางสาวสุนิสา เพชรยอดศรี
 3. นางสาวประภาศิริ มณีพรหม

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1. นายอุสมาน กะลูแป
 2. พระธนา เหมบุปผกะ
 3. นายอุปถัมภ์ ศิริไชย
 4. ร้อยตำรวจโทหญิงอรภรณ์ ธรรมสะโร
 5. นางสาวอัจฉรีย์ แซ่ลิ่ม
 6. นายวัชระ รุ่งสุข

วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางสาวซีอี อาดำ

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นายสุขเกษม ยะปา
 2. นายตามีซี มาหะมะ
 3. นายอับดุลรอซะ สะตี

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางสาวนูไซนะ อาบูซิ
 2. นางสาวจุฑามาศ จินดาโชติ

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1. นางชุตินธร ปานบัว
 2. นางซัยยีนา สาและ
 3. นายพีรพงษ์ เซะสะแม
 4. นางสาวหัสบูนา อาบู
 5. นางสาวกนกอร หะยีมะยิ

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1. ร้อยตำรวจเอกหญิงชัญญาณิศา ศุภอักษร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นายสังคม พรมมาศ

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางซาลีนา กอและ

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1. นางสาวสิริกานต์ แก้วกำพฤกษ์
 2. นางสาวญาดาฐิตา ระเด่นอาหมัด
 3. นางสาวดวงใจ สิงห์ศักดิ์ตระกูล

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1. นางสาวเกศศิรินทร์ กลิ่นหิรัญ
 2. นางสาวชฎาวรรณ พงศกรธร
 3. นางสาวรัตนา หนูแดง
 4. นางหทัยชนก วู้นา

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1. นางสาวยารอดะห์ หะยีอูมาร์

วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1. นางสาวนาราณีย์ โตะหะ
 2. นางอัสน๊ะ เจ๊ะหะ

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นายวรปรัชญ์ ลาวัณย์วิไลวงศ์
 2. นายมาหะมะ กอสิง
 3. นางมัสตูรอ อาแซ
 4. นายหร้อด้าน เอียดวารี
 5. นางอามาล นิและ

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1. นางสาวปนิตา  คชเสถียร
 2. นายอุสมาน  กะลูแป
 3. พระธนา  เหมบุปผกะ
 4. นางนาอีมะห์  มะเซ็ง
 5. นางเกษรา  พรหมแก้ว
 6. นายอัชร๊อฟ  สะอุ

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางสาวบุศรอ สะตี

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางสาววันทนา เนื้อน้อย
 2. นางสุจินตนา ตรงประสิทธิ์
 3. นางสาวสายพิณ เจียมสวัสดิ์

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางลีซาน ตีมุง

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางสาวตอเหเราะ ดอละ
 2. นางสาวมาคอเซาะ สาแล

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1. นางสาวบุศรอ นิแซ
 2. นางสาวนาเดีย ดางีดิง

วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางเมธินี สะไร
 2. นางอายีซ๊ะ ยะดารอ
 3. นางสาวเจ๊ะฮาลีเม๊าะ สาและ
 4. นางสาวบาลกีส กาซา

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางอาซีซะ ยีหะมะ

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1. นายมูฮำมัด พลี
 2. นายสุบิน ชะรอยรัมย์
 3. นายแวยูแฮ แวปา
 4. นายมูหัมมัดเซาพี ดงตายา
 5. นางสาวอุษณี เงาะมางิง

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1. นายหะหลีม ผอมเกื้อ
 2. นางสาวโสพิศ พงค์รัตน์
 3. นางสาวนริดา ตันติรานนท์
 4. นางสาวทิพวรรณ สุทธิธรรม

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1. นางสาวสุดใจ พรหรมตรัง

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1. นายภาสกร ปาละวัล
 2. นางสาวกนกวรรณ แก้วนุ่น
 3. นางสาวปัทมาพร รักชาติ

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1. นางสาวภัคจิรา ไกรไทย

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นายเทพรัตน์ ดาวเรือง

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1. นางสาวณิชากร นิดคง

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1. นางสาวฐิติชญา สร้อยทอง
 2. นางสาวสุวิมล แสงแก้ว

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1. นางสาววนาวัลย์ ทิวา
 2. นายซัยนุบดิน จินตรา
 3. นางศุนิสา เจะแวมาแจ
 4. นางซารีฮะ อาดหมาด

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นายซอฟี ราเซะ
 2. นางสาวยามีละห์ เจ๊ะซอ
 3. ร้อยตำรวจเอกหญิงนินทร์ดาว ปานยืน

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางอุมาวดี วัฒนะนุกุล
 2. นางพเยาว์ หมอเล็ก

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางสุจินตนา ตรงประสิทธิ

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางสาวสายพิณ เจียมสวัสดิ์

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางธัญดา ยงยศยิ่ง

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางสาวมูนา จารง

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นายปรัชญา สุวรรณมณี

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นายฮาซัน เจ๊ะเง๊าะ
 2. นายบัดดือรี ยีปาโละ

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

 1. นายมูฮัมหมัดซากีรีน โต๊ะลู

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางวิลาวัลย์ ไชยลำยา
 2. นางสาวแวยอรี ลาเตะ

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางนูรฮัน มะลี
 2. นายศิริพล ทัศศรี

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางสาวมูนา จารง

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นายกูเล๊าะ มอหะหมัด
 2. นายมะซาเหะ เจ๊ะแห

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางโนรียา สุงาบารู

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางสาวกุลนิษฐ์ ปิ่นเพชร
 2. นายอัสมาดี เจะอาแซ

วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นายสะอูดี สาซู
 2. นางนิรมล ศรีแก้ว

วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางสาวดีล๊ะ สะมะแอ 
 2. นางมลฤดี ขันจ่าง
 3. นายมูฮำมัดอนูวาร์ สะอะ

วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นายสุเทพ  เท่งประกิจ
 2. นายมาซือลัน  อาเดะมะ
 3. นางฮาบีบ๊ะ  อาเดะมะ
 4. นางสามีลาห์  บือแน

วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 1. นายอับดุลเลาะห์  มะลา

วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 1. นายนิหาซัน  เจะปอ
 2. นายอุสมาน  ยะโก๊ะ

วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 1. นางสาวสุจิมา  ปานสังข์
 2. นางปาริชาติ  ชลหัตถ์

วันอังคารที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

 1. นายมะมุสเล็ม  ซามะ
 2. ร้อยตำรวจเอกไวยวิทย์  ศรีทอง
 3. นายอภิชาติ  ศรีหนูสุด

วันอังคารที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

 1. นายอันวาร์  สะมาแอ

วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1. นางสาวสุมาลี  ยอดคง
 2. นางสุจิรา  พิทักษ์แทน
 3. นางสาววัทธิภา  จงดี
 4. นางปานทิพย์  แผ้วสะอาด
 5. นางสาวฐิตาพร  เจนสมรภูมิ
 6. นางนิลวรรณ  ดำนิล
 7. นายศักทวี  ทวีตา

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

 1. นายอดิศักดิ์  มะแซกูแบ

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

 1. นายอับดุลรอมัน  เจะมะ

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

 1. สิบตำรวจเอกเรืองฤทธิ์  พรหมมา
 2. นางสุพัธตรา  พัชณี

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 1. นางกอหลัน  วาเยะ

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1. นางนิลวรรณ  ดำนิล
 2. นางวัลภา  พรหมแก้ว
 3. นางปานทิพย์  แผ้วสะอาด
 4. นางสาวอุไร  มากจงดี
 5. นางสาวฐิตาพร  เจนสมรภูมิ
 6. นางสาววัทธิภา  จงดี
 7. นางสุจิรา  พิทักษ์แทน
 8. นางสาวสุมาลี  ยอดคง
 9. นางสาวณัชชา  ไชยา
 10. นายศักทวี  ทวีตา

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2556

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

 1. ดาบตำรวจวัชระ  เมืองประชา
 
  
 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 0-7329-9644 Fax. 0-7329-9646 e-mail: [email protected]

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center