เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
โครงสร้าง
ข้อมูลหลักสูตร
เครือข่ายราชภัฏ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการอำนวยการ
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กฎหมายระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
ประกาศสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศคกก.การอุดมศึกษา
ระเบียบสภามหาวิทยาลัย
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ปฏิทินการสอบ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
สอบวิทยานิพนธ์
สอบการค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรู้
สอบวัดคุณสมบัติ
แหล่งข้อมูล
ทุนวิจัย/เงินอุดหนุนการวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
การประชุมทางวิชาการ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ทุนการศึกษา
วารสารวิชาการ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
เอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์
คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ค.ม.บริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
คม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
รายงานสถานภาพนักศึกษา
ค.ม.บริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
รายงานผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม
รายงานเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.


              แบบขอเปลี่ยนชื่อเรื่องและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
              แบบขอเปลี่ยนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
              แบบขอเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
              แบบขอเปลี่ยนชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระ
              แบบขอเปลี่ยนคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
              แบบขอเปลี่ยนชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระและคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
              แบบขอสอบวัดคุณสมบัติ
              แบบขอสอบประมวลความรู้
              แบบขอเปลี่ยนแผนการเรียน
              ค.3 แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำการค้นคว้าอิสระ
              แบบขอยืมชุดครุยวิทยฐานะ
              แบบขอรักษาสถานภาพนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
              แบบขอคืนสภาพนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
              แบบขอลาออก
              แบบขอหลักฐานสำคัญทางการศึกษา
              แบบขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล และคำนำหน้านาม
              แบบขออนุญาตสอบปลายภาค
              แบบขอยกเลิกรายวิชา
              แบบขอหนังสือขอความอนุเคราะห์
              แบบรับรองการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ(Abstract)ของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
              แบบขอลาพักการศึกษา
              ค.9 คำร้องขอสำเร็จการศึกษา
              ว.3 แบบขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
              แบบประเมินการค้นคว้าอิสระ
              ว.1 และ ว.2 แบบขออนุมัติชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
              แบบประเมินวิทยานิพนธ์
              ค.5 แบบรายงานผลการสอบการค้นคว้าอิสระ
              ค.1 และ ค.2 แบบอนุมัติชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
              แบบขอเปิดรายวิชา กรณีพิเศษ
              ค.8 แบบรายงานการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าอิสระ
              ค.7 แบบเสนอการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
              ว.9 แบบเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบรูปแบบ อักขราวิสุทธิ์ และ Abstract
              ว.4 แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
              ว.5 แบบนำส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
              ว.6 แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำวิทยานิพนธ์
              ว.8 แบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์
              ว.10 แบบเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
              ว.11 แบบรายงานการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
              ว.12 แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
              แบบรายงานการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
              แบบรายงานการให้คำปรึกษาการค้นคว้าอิสระของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
              แบบขอขอขยายภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
              ค.6 แบบเสนอการค้นคว้าอิสระ เพื่อตรวจสอบรูปแบบ อักขราวิสุทธิ์ และ Abstract
              แบบฟอร์มหนังสือราชการ
              ว.3 แบบขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (MS Word)
              ว.4 แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (MS Word)
              ว.5 แบบนำส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (MS Word)
              ว.6 แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำวิทยานิพนธ์ (MS Word)
              ว.7 แบบขอสอบวิทยานิพนธ์
              แบบเสนอผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558)
              แบบขอเทียบโอนผลการเรียน
              แบบเสนอหลักสูตรเพื่อตรวจสอบรูปแบบ
              ค.4 แบบขอสอบการค้นคว้าอิสระ
              (เกณฑ์ 2558) ว.1 และ ว.2 แบบขออนุมัติชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
              (เกณฑ์ 2558) ว. 1 - 1 แบบขอเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
              (เกณฑ์ 2558) ว. 1 - 2 แบบขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
              (เกณฑ์ 2558) ว.3 แบบขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
              (เกณฑ์ 2558) ว.4 แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
              (เกณฑ์ 2558) ว.5 แบบนำส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
              (เกณฑ์ 2558) ว.6 แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำวิทยานิพนธ์
              (เกณฑ์ 2558) ว.7 แบบขอสอบวิทยานิพนธ์
              (เกณฑ์ 2558) ว.8 แบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์
              (เกณฑ์ 2558) ว.9 แบบเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ การคัดลอผลงานทางวิชาการ และรูปแบบวิทยานิพนธ์
              (เกณฑ์ 2558) ว.10 แบบเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์.
              (เกณฑ์ 2558) ว.11 แบบรายงานการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์
              (เกณฑ์ 2558) ว.12 แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
              (เกณฑ์ 2558) ว.9 แบบเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ การคัดลอผลงานทางวิชาการ และรูปแบบวิทยานิพนธ์
 
  
 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 0-7329-9644 Fax. 0-7329-9646 e-mail: [email protected]

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center