เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
โครงสร้าง
บุคลากร
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบอาจารย์
เอกสารเผยแพร่
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
ปฏิทินการสอบ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
สอบวิทยานิพนธ์
สอบการค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรู้
สอบวัดคุณสมบัติ
แหล่งข้อมูล
ทุนวิจัย/เงินอุดหนุนการวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
การประชุมทางวิชาการ
อื่นๆ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมบริการแหล่งเรียนรู้ .::. หอศิลป์สันติภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดนิทรรศการจิตกรรม ชุดธงชาติไทย .::. ประกาศเปิดเผยราคากลา​งจ้างต่อเติมส่วนรับป​ระทานอาหารและทาสีอาค​ารใหม่ .::. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมพิธีเปิดการจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ .::. รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการการผลิตสื่อการเรียนรู้ e-Learning(eDLTV) แก่ครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ .::.


การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ของนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ดู 15 ครั้ง
ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับอาจารย์ วันที่ 12 มกราคม 2558 ดู 37 ครั้ง
ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษา วันที่ 12 มกราคม 2558 ดู 63 ครั้ง
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ดู 98 ครั้ง
 


สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (รอกายะ, วาสุกรี, พาตีฮะห์, รายละเอียดเพิ่มเติม ...
วันที่ 03 มีนาคม 2558 ดู 5 ครั้ง
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ซูไรดา, นูฮา, มูหามะ, รอฮี รายละเอียดเพิ่มเติม ...
วันที่ 02 มีนาคม 2558 ดู 7 ครั้ง
สอบวิทยานิพนธ์ (รุจิราไตรภพ) รายละเอียดเพิ่มเติม ...
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ดู 9 ครั้ง
สอบวิทยานิพนธ์ (หวันอาซือหม๊ะ, รุสดี และอับดุลรอชี รายละเอียดเพิ่มเติม ...
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ดู 15 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/58 รายละเอียดเพิ่มเติม ...
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ดู 18 ครั้ง
 
 

สำนักงานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000  โทรศัพท์ 0-7329-9699 e-mail: grad@yru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer Center