Get Adobe Flash player
Home วิทยานิพนธ์
ดัชนีบทความ
วิทยานิพนธ์
2
3
4
5
6
7
8
ทุกหน้า

บทความวิทยานิพนธ์

ปกวิทยานิพนธ์

 รายชื่อ

 

นักศึกษาปริญญาโทที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต 

  

 (สาขาการบริหารการศึกษา)

 

 

สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2552

 

 

         ชื่อ-สกุล                                                                 ชื่อวิทยานิพนธ์

 

นายประภาส  ชูปาน                                             ความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยาย

                                                                             โอกา ทางการศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้

                                                                              สอนใน จังหวัดยะลา

  

นางศกลวรรณ  สุขมี                                             ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานกับการบริหารหลัก

                                                                             สูตรของ ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการในสถาศึกษา

                                                                             ขั้นพื้นฐานจังหวัดยะลา

  

นายณรงค์  บุญแนบ                                              สภาพการดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่

                                                                               เป็น นิติบุคคลตามทรรศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ

                                                                               ศึกษาจังหวัด ปัตตานี

 

นางสาวหทัยวัน  เพชรซ้อน                                  การปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน

                                                                               โรงเรียนระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การ

                                                                               ศึกษาจังหวัดปัตตานี

 

นางสาววีซานา  อับดุลเลาะ                                   การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของสถาน

                                                                               ศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด

                                                                               นราธิวาส

 

นางสาวิตรี  ไชยสมบัติ                                         ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกัน

                                                                              คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา    

  

นายสินนิมิตร  บุษบงค์                                        การปฏิบัติงานตามหน้าทีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

                                                                             พื้นฐาน โรงเรียนสังกัด เทศบาลของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

นางสอฝีน๊ะ  จันพรมศรี                                      สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคลากร ตามทัศนะของบุคลากร

                                                                             ในมหาวิทยาลัย  ราชภัฏ ยะลา

 

นางสาวไอพี  หะยีสาแม็ง                                   ปัญหาการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                                                             สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส  

 

 นางซูวัยบ๊ะ  ยานยา                                             ความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนักในการประกันคุณภาพการ

                                                                             ศึกษากับสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของครู

                                                                             โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ

                                                                              ศึกษายะลา เขต 1

 

หน้าสุดท้าย