istanbul escort Ankara escort sakarya escort sakarya escort porno
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
โครงสร้าง
ข้อมูลหลักสูตร
เครือข่ายราชภัฏ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการอำนวยการ
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กฎหมายระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
ประกาศสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศคกก.การอุดมศึกษา
ระเบียบสภามหาวิทยาลัย
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ปฏิทินการสอบ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
สอบวิทยานิพนธ์
สอบการค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรู้
สอบวัดคุณสมบัติ
แหล่งข้อมูล
ทุนวิจัย/เงินอุดหนุนการวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
การประชุมทางวิชาการ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ทุนการศึกษา
วารสารวิชาการ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
เอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์
คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ค.ม.บริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
รายงานผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม
รายงานเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.


ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (สำหรับอาจารย์) วันที่ 17 มกราคม 2561 ดู 45 ครั้ง
ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (สำหรับนักศึกษา) วันที่ 17 มกราคม 2561 ดู 62 ครั้ง
แจ้งสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) วันที่ 17 มกราคม 2561 ดู 56 ครั้ง
ปฏิทินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 12 มกราคม 2561 ดู 54 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ประกาศผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ดู 106 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560(เพิ่มเติม) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ดู 79 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง เลื่อนวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏภาคใต้ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ดู 65 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 07 พฤศจิกายน 2560 ดู 165 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ดู 198 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ถึงบัณฑิตที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ดู 246 ครั้ง
 


สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ซูฮายมี และรังสิรัตน์) รายละเอียดเพิ่มเติม ...
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ดู 23 ครั้ง
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (สัพรีย์ อ่อนศรี อาซีเยาะห์ รายละเอียดเพิ่มเติม ...
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ดู 11 ครั้ง
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ศออิน ยามีละห์ อุสมาน รูสล รายละเอียดเพิ่มเติม ...
วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2561 ดู 30 ครั้ง
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (มูหามะไซฟูดีน ดาโอะ) รายละเอียดเพิ่มเติม ...
วันที่ 25 มกราคม 2561 ดู 28 ครั้ง
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (อิบรอฮีม อาสมิง มะโซ ดีณา) รายละเอียดเพิ่มเติม ...
วันที่ 24 มกราคม 2561 ดู 30 ครั้ง
 
 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 0-7329-9644 Fax. 0-7329-9646 e-mail: grad@yru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center