เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
โครงสร้าง
บุคลากร
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบอาจารย์
กฎหมายระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
ประกาศสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัย
ปฏิทินการสอบ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
สอบวิทยานิพนธ์
สอบการค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรู้
สอบวัดคุณสมบัติ
แหล่งข้อมูล
ทุนวิจัย/เงินอุดหนุนการวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
การประชุมทางวิชาการ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ทุนการศึกษา
วารสารวิชาการ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
เอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มต่างๆ
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานขาย ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำกัด .::. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมัครความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2558 .::. ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สู่อาเซียน+๓ ครั้งที่ ๔ ระยะที่ ๓ .::. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ 2558 .::. รับสมัครเพิ่มเติมรอบที่ 1 .::.


การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 01 เมษายน 2558 ดู 98 ครั้ง
ปฎิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 ภาคฤดูร้อน วันที่ 24 มีนาคม 2558 ดู 41 ครั้ง
การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ของนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ดู 47 ครั้ง
ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับอาจารย์ วันที่ 12 มกราคม 2558 ดู 67 ครั้ง
ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษา วันที่ 12 มกราคม 2558 ดู 95 ครั้ง
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ดู 144 ครั้ง
 


ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดกา รายละเอียดเพิ่มเติม ...
วันที่ 10 เมษายน 2558 ดู 16 ครั้ง
สอบวิทยานิพนธ์ (อุษารัตน์ สาบา) รายละเอียดเพิ่มเติม ...
วันที่ 09 เมษายน 2558 ดู 26 ครั้ง
สอบการค้นคว้าอิสระ (ดีล๊ะ มลฤดี และมูฮำมัดอนูวาร์) รายละเอียดเพิ่มเติม ...
วันที่ 08 เมษายน 2558 ดู 25 ครั้ง
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซีย รายละเอียดเพิ่มเติม ...
วันที่ 21 มีนาคม 2558 ดู 36 ครั้ง
สอบวิทยานิพนธ์ (นายวรวุธ จันทร์ดิษฐวงษ์) รายละเอียดเพิ่มเติม ...
วันที่ 18 มีนาคม 2558 ดู 26 ครั้ง
 
 

สำนักงานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000  โทรศัพท์ 0-7329-9699 e-mail: grad@yru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center