เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
โครงสร้าง
บุคลากร
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบอาจารย์
เอกสารเผยแพร่
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
ปฏิทินการสอบ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
สอบวิทยานิพนธ์
สอบการค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรู้
สอบวัดคุณสมบัติ
แหล่งข้อมูล
ทุนวิจัย/เงินอุดหนุนการวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
การประชุมทางวิชาการ
อื่นๆ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ศอ.บต. ประกาศรับสมัครเข้ารับการอบรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่2 .::. เทศบาลนครยะลา ขอเชิญรับบริการฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก .::. สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม เฟ้นหาดีเจหน้าใหม่ YRU RADIO .::. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา .::. ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร โครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ .::.


การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ของนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ดู 5 ครั้ง
ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับอาจารย์ วันที่ 12 มกราคม 2558 ดู 33 ครั้ง
ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษา วันที่ 12 มกราคม 2558 ดู 54 ครั้ง
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ดู 91 ครั้ง
 


สอบวิทยานิพนธ์ (รุจิราไตรภพ) รายละเอียดเพิ่มเติม ...
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ดู 5 ครั้ง
สอบวิทยานิพนธ์ (หวันอาซือหม๊ะ, รุสดี และอับดุลรอชี รายละเอียดเพิ่มเติม ...
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ดู 10 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/58 รายละเอียดเพิ่มเติม ...
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ดู 13 ครั้ง
สอบวิทยานิพนธ์ (ธีระพงษ์ น้อยเสงี่ยม) รายละเอียดเพิ่มเติม ...
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ดู 16 ครั้ง
 
 

สำนักงานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

โทรศัพท์ 0-7329-9699 e-mail: grad@yru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer Center