เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
โครงสร้าง
บุคลากร
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบอาจารย์
กฎหมายระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
ประกาศสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัย
ปฏิทินการสอบ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
สอบวิทยานิพนธ์
สอบการค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรู้
สอบวัดคุณสมบัติ
แหล่งข้อมูล
ทุนวิจัย/เงินอุดหนุนการวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
การประชุมทางวิชาการ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ทุนการศึกษา
วารสารวิชาการ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.การจัดการทรัพยากรฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
เอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มต่างๆ
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ ครูดีมีทุก ประจำปี พศ.2558 .::. หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม ค่ายพิราบน้อยนิเทศศาสตร์ .::. ประกาศให้นักศึกษาเข้าร่วมรับฟังบรรยายหัวข้อ .::. ขอเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการบริการวิชาการ อบรมนักจัดรายการวิทยุ YRU RADIO .::.


ปฎิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 ภาคฤดูร้อน วันที่ 24 มีนาคม 2558 ดู 5 ครั้ง
การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ของนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ดู 22 ครั้ง
ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับอาจารย์ วันที่ 12 มกราคม 2558 ดู 44 ครั้ง
ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษา วันที่ 12 มกราคม 2558 ดู 72 ครั้ง
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ดู 115 ครั้ง
 


อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซีย รายละเอียดเพิ่มเติม ...
วันที่ 21 มีนาคม 2558 ดู 12 ครั้ง
สอบวิทยานิพนธ์ (นายวรวุธ จันทร์ดิษฐวงษ์) รายละเอียดเพิ่มเติม ...
วันที่ 18 มีนาคม 2558 ดู 3 ครั้ง
บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึก รายละเอียดเพิ่มเติม ...
วันที่ 11 มีนาคม 2558 ดู 16 ครั้ง
อบรมปฏิบัติการ หลักสูตร รายละเอียดเพิ่มเติม ...
วันที่ 08 มีนาคม 2558 ดู 30 ครั้ง
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (รอกายะ, วาสุกรี, พาตีฮะห์, รายละเอียดเพิ่มเติม ...
วันที่ 03 มีนาคม 2558 ดู 14 ครั้ง
 
 

สำนักงานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000  โทรศัพท์ 0-7329-9699 e-mail: grad@yru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center