เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
บุคลากร
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบอาจารย์
เอกสารเผยแพร่
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
ปฏิทินการสอบ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
สอบวิทยานิพนธ์
สอบการค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรู้
สอบวัดคุณสมบัติ
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ .::. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ต้อนรับคณะผู้บริหาร9 มหาวิทยาลัย จากอินโดนีเซีย .::. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมแถลงข่าวเสียงจากชายแดนใต้ .::. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานวันราชภัฏ 58 .::. หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านลิมุด ตำบลท่าสาป จัดอบรมปฏิบัติการฯ .::.


ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับอาจารย์ วันที่ 12 มกราคม 2558 ดู 16 ครั้ง
ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษา วันที่ 12 มกราคม 2558 ดู 30 ครั้ง
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ดู 51 ครั้ง
 


ไม่มีรายการ
 
 

สำนักงานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9699

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer Center