Get Adobe Flash player
Home วิทยานิพนธ์
ดัชนีบทความ
วิทยานิพนธ์
2
3
4
5
6
7
8
ทุกหน้า

บทความวิทยานิพนธ์

ปกวิทยานิพนธ์

 รายชื่อ

 

นักศึกษาปริญญาโทที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต 

  

 (สาขาการบริหารการศึกษา)

 

 

สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2552

 

 

         ชื่อ-สกุล                                                                 ชื่อวิทยานิพนธ์

 

นายประภาส  ชูปาน                                             ความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยาย

                                                                             โอกา ทางการศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้

                                                                              สอนใน จังหวัดยะลา

  

นางศกลวรรณ  สุขมี                                             ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานกับการบริหารหลัก

                                                                             สูตรของ ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการในสถาศึกษา

                                                                             ขั้นพื้นฐานจังหวัดยะลา

  

นายณรงค์  บุญแนบ                                              สภาพการดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่

                                                                               เป็น นิติบุคคลตามทรรศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ

                                                                               ศึกษาจังหวัด ปัตตานี

 

นางสาวหทัยวัน  เพชรซ้อน                                  การปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน

                                                                               โรงเรียนระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การ

                                                                               ศึกษาจังหวัดปัตตานี

 

นางสาววีซานา  อับดุลเลาะ                                   การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของสถาน

                                                                               ศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด

                                                                               นราธิวาส

 

นางสาวิตรี  ไชยสมบัติ                                         ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกัน

                                                                              คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา    

  

นายสินนิมิตร  บุษบงค์                                        การปฏิบัติงานตามหน้าทีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

                                                                             พื้นฐาน โรงเรียนสังกัด เทศบาลของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

นางสอฝีน๊ะ  จันพรมศรี                                      สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคลากร ตามทัศนะของบุคลากร

                                                                             ในมหาวิทยาลัย  ราชภัฏ ยะลา

 

นางสาวไอพี  หะยีสาแม็ง                                   ปัญหาการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                                                             สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส  

 

 นางซูวัยบ๊ะ  ยานยา                                             ความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนักในการประกันคุณภาพการ

                                                                             ศึกษากับสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของครู

                                                                             โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ

                                                                              ศึกษายะลา เขต 1

 

หน้าสุดท้าย

 


 

นายนิคม  จันทร์ประดิษฐ์                                    การบริหารงานของผู้บริหารตามทัศนะของครูในโรงเรียนเอกชน

                                                                             ขั้นพื้นฐานประเภทสามัญจังหวัดนราธิวาส 

 

นายรอมือลี  ซอตีเมาะ                                         การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถาน

                                                                             ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส

 

นายอภิรัฐ  ขุนยาบี                                              ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาใน

                                                                             ภาวะความไม่สงบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา

 

นางสาวปาตีเม๊าะ  อีแต                                        กระบวนการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กตาม

                                                                             ทัศนะของครูวิชาการ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด

                                                                             ปัตตานี

 

นายอับดุลเลาะ  อิหะโละ                                    การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา

                                                                            ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1

   

นายอุสมาน  หะมิ                                               การศึกษาสภาพการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ

                                                                            สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนราธิวาส

 

นางอมรรัตน์  จันวัฒนะ                                      ปัญหาละความต้องการการบริหารงานนิเทศการสอนในสถาน

                                                                             ศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้  

 

นายมะรอสตี  เจ๊ะแว                                           การศึกษาการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหาร

                                                                             และครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส

 

นายอรุณ  เบญญคุปต์                                           การปฏิบัติตามแนวทางกาปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้บริหารตาม

                                                                             ทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ

                                                                             ศึกษานราธิวาส

 

นางภัทรียา  จารงค์                                              สภาพปัญหาการบริหารโรงเรียนเอกชนสามัญ ระดับการศึกษา

                                                                            ขั้นพื้นฐานในจังหวัดนราธิวาส 

 

นายปรีชัย  โลห์ชัย                                              การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม

                                                                            ทัศนะของหัวหน้างานวิชาการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การ

                                                                            ศึกษายะลาเขต2

 


 

สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2551

 

 

         ชื่อ-สกุล                                                                 ชื่อวิทยานิพนธ์

   

นายมนัส  สานานะอะ                                         บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรม 

                                                                             จริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ

                                                                             ศึกษายะลา

 

นางวาสนา  ทวีกาญจน์                                        การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของผู้บริหาร

                                                                             สถานศึกษา และครูโรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                                                                             จังหวัดปัตตานี 

 

นายประทีป  นวลจันทร์                                      ความพึงพอใจการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่

                                                                             การศึกษา ตามทัศนะขิงผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

                                                                             พื้นที่การศึกษายะลา เขต 1

 

นายสมเกียรติ  เสาวคนธ์                                     การศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา

                                                                             ขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส

 

นางสาวบุญชนันท์  จันทร์สุวรรณ์                       ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารสำนักวิทยบริการ

                                                                             และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภฺมิศาสตร์

                                                                             ภาคใต้

 

นายกิติพงศ์  รติปาณ                                            การศึกษาปัญหาและความต้องการในการจัดการศึกษาหลัก

                                                                             สูตรวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยสารพัดช่างในพื้นที่สามจังหวัด

                                                                             ชายแดนภาคใต้

 

นายมุคลิส  คอลออาแซ                                         ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดระบบสารสนเทศของ  

                                                                              สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยะลา

 

 

สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2550

 

  

     ชื่อ-สกุล                                                                 ชื่อวิทยานิพนธ์

 

นายอวิรุทธ์  ยาเซ็ง                                               การศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียน  ตามทัศนะ

                                                                             ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

                                                                              นราธิวาส  เขต 2 

 

 นายสมพงศ์  บริรักษ์นรากุล                                 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ

                                                                              ผู้บริหารสถานศึกษาและครู  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

                                                                              ศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดปัตตานี

  

นายเซากี  มะยูโซ๊ะ                                              สภาพปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนขนาด

                                                                             เล็ก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส

 

นายกริชชัย  ลุโบะกาแม                                      การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินภายนอกของผู้

                                                                             บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ

                                                                             ศึกษานราธิวาส

 


 

รายชื่อ

  

นักศึกษาปริญญาโทที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

   

(สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  

  

สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2551

 

 

   ชื่อ-สกุล                                                                 ชื่อวิทยานิพนธ์

 

ผต..วิเชียร  ไชยมงคล                         พฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ใน

                                                                        เขตเทศบาลเมืองปัตตานี

 

...ธนพล  เยาวพักตร์                             กลยุทธ์การป้องกันและควบคุมอาชญากรรมอันเนื่องมาจาก

                                                                        สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดยะลา

 

นางนันทนา  ศุภศรี                                       ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดต่อการ

                                                                        ปฏิบัติงานในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ร.ต.ท.ไพโรจน์  เมืองสุวรรณ                       การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการขับเคลื่อนกระบวนการสันติ

                                                                         วิธีในพื้นที่จังหวัดยะลา

 

นายอับดุลฮาฟิซ  สะตีมือมะ                        การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการ

                                                                         เกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

นางเนตรนารี  พุกรอด                                   พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชนในจังหวัดยะลา

 

นายรังสิต  เสกเมธี                                         ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อคุณค่าในการอนุรักษ์ป่าชายเลนยะหริ่ง

                                                                         อำเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี

 

ดาบตำรวจสมใจ  สุจจิต                        ความคิดเห็นของผู้นำศาสนาอิสลามต่อการนำนโยบาย

                                                                        ของรัฐไปปฏิบัติในการแก้ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชาย

                                                                        แดนภาคใต้

  

  

 

สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550

     

 

   ชื่อ-สกุล                                                                 ชื่อวิทยานิพนธ์

  

นายสฤษฎ์      สมิทจิต                                     การพัฒนารูปแบบการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์   

                                                                           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จำกัด  ในทศวรรษหน้า

 

นายซูเฟียน    มาหะมัด                                    ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำของผู้ใหญ่บ้านในชุมชนเข้มแข็งเอาชนะ

                                                                           ยาเสพติด  จังหวัดนราธิวาส

 

นายมาหะมัด   ดาโอ๊ะ                                       คุณภาพชีวิตการทำงานของครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

                                                                           อิสลาม ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปัตตานี

 

นายอับดุลเลา     สะดะ                                      การพัฒนารูปแบบการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ในทศวรรษ

                                                                             หน้า

 

พ.ต.ท.เดชาวุธ  เจ๊ะเต๊ะ                                      การพัฒนารูปแบบการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจในทศวรรษ

                                                                            หน้า :กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้

 

นายสมชาย     รักชุม                                         ความคิดเห็นของผู้ประกอบการทางด้านเครื่องจักรกล ต่อการ

                                                                           พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาแผนกช่างกลโรงงาน

                                                                           วิทยาลัยเทคนิคในภาคใต้ตอนล่าง

 

 

 


 

 

สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2549

 

 

 ชื่อ-สกุล                                                                 ชื่อวิทยานิพนธ์

 

นายสุทธิวัจน์      จินตนาพงษ์                           ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานของบริษัท  ทีโอ

                                                                             ที  จำกัด 

 

นางสาวเพ็ญศรี    ถาวรวงศ์                              พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษา 

                                                                            สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2

  

นายวินัย อักษรแก้ว                                           ประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนางานสาธารณสุขของศูนย์สุขภาพ

                                                                            ชุมชนในจังหวัดยะลา

  

นายสุนทร       จันทรนนท์                               ความสนใจ  ความเข้าใจ  และความตระหนักกับการมีส่วนร่วมทางการ

                                                                            เมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลา

  

นายนาวี  หะยีดอเลาะ                                        การมีส่วนร่วมของผู้นำกลุ่มในกิจกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์

                                                                            อิสลามปัตตานี จำกัด  จังหวัด ปัตตานี

 

นางญาณะณี           จันทรัตน์                            บทบาทการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลใน  3

                                                                            จังหวัดชายแดนภาคใต้  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

                                                                            .. 2542

 

นายสมนึก              คงสาลี                                การกระทำผิดของผู้ต้องขังคดียาเสพติดเรือนจำกลางปัตตานี

 

นายธนยศ               แดงมณีกุล                          ความคิดเห็นของประชาชนทางด้านผลกระทบของโรงงาน

                                                                            อุตสาหกรรมต์ชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา

 

นายอำมร        บุญจันทร์เพชร์                          พลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

นายอำพล     รังสิมาพงศ์                                   การรับรู้ของผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน  (Warfarin)  ในโรงพยาบาลยะลา


 

 

 

สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548

 

 

 ชื่อ-สกุล                                                                 ชื่อวิทยานิพนธ์

  

พันโทสนิท            บุญราศรี                           ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

                                                                          สมาชิกสภาเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

 

นายอรุณวิชญ์        สุวรรณกุล                        การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของชุมชนในโรงเรียนประถม

                                                                          ศึกษาสังกัดอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีที่ผ่านและไม่ผ่านกระบวน

                                                                          การประกันคุณภาพการศึกษา

 

นายนพดล              อดุลภักดี                          ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการพัฒนาหลักสูตร

                                                                          ของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ

                                                                          ศึกษานราธิวาส   เขต  2

 

นายสิทธิโชค         พุฒยืน                              การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าอย่างยั่งยืน :

                                                                         ป่าชุมชนกาลอ  อำเภอรามันจังหวัดยะลา

 

นายกัมปนาท         จูฑังคะ                             การมีส่วนร่วมของกรรมการสถานศึกษาต่อคุณภาพการศึกษา

                                                                         ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                                                                         จังหวัดยะลา

 

นายณรงค์ฤท         วิทยปรีชากุล                     ความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนจังหวัดใน  3  จังหวัดชาย

                                                                           แดนภาคใต้ ยะลา  ปัตตานี นราธิวาส

 

นางฐิติรัตน์            โกศล                                ความพร้อมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของครู

                                                                         อนามัยในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดยะลา

 

 นางสาวกัทลีวัน      เรืองน้อย                         ความพึงพอใจของนายจ้างและลูกจ้างต่อการขยายความคุ้ม

                                                                          ครองประกันสังคมกรณีว่างงานในจังหวัดปัตตานี

 


 

 

 

สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2547

 

 

  ชื่อ-สกุล                                                                 ชื่อวิทยานิพนธ์

 

นางธิดา   วนาสุวรรณวณิช                            ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการจัดการการล่องแก่งสันกาลา

                                                                         คีรี ศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส

 

นางอรทิน              สีลาภรณ์                         ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนเขตเทศบาลนคร

                                                                         ยะลา

 

นางผ่องผิว              อุไรกุล                            ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่เทศบาลนครยะลา

 

นางวรรณา             บุรี                                   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการฝากครรภ์และการใช้บริการคลอดของ

                                                                        มารดารไทยมุสลิม : กรณีศึกษาอำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

 

นายบรรจง             อิสสระ                           ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขัง  กรณีศึกษาเรือนจำกลาง

                                                                        ยะลา

 

นางสารส          สุทธินุ่น                               ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                                                                        กรณีศึกษาเฉพาะครูประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                                                                        ยะลา

 

นางนลินพร           ศรีสุวิทย์วงศ์                  ความคิดเห็นการดำรงอยู่ของหมอพื้นบ้าน  กรณีศึกษาอำเภอยะหา

                                                                        จังหวัดยะลา

 

นายอาภร       อมตเวทย์                                ความต้องการแรงงานตามการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถานประกอบ

                                                                        การประเภทอุตสาหกรรมศึกษากรณีจังหวัดนราธิวาส

 

นายวิเศษ        สุทธินุ่น                                  ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการเลี้ยงโคเนื้อลูก

                                                                         ผสมของกลุเกษตรกรในอำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

นายยะยา      มายีซา                                       การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่ต้นน้ำสายบุรี

 

นายเจะอามิง    โตะตาหยง                           การจัดการขยะในชุมชนเทศบาลตำบลรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส

 

นายซูลฟีกอร์      มาโซ                                 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์แม่น้ำสายบุรี

 

นายณัฐวัฒน์           กาญจนบุษย์                  การพนันฟุตบอลของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลา

 

 

 


 

สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2546

  

 

 ชื่อ-สกุล                                                                 ชื่อวิทยานิพนธ์ 

  

นายสุจินต์     สุขสวัสดิ์                       ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจในการเข้าเรียนของนักเรียนใน

                                                            โรงเรียนกีฬาจังหวัดภาคใต้ของ ประเทศไทย

  

นางสุภา    จันทร์พิศาล                       ที่สนับสนุนให้องค์กรประชาชนในนิคมสร้างตนเองประสบความ

                                                            สำเร็จในการพัฒนาชุมชนศึกษาเฉพาะกรณีนิคมสร้างตนเองธารโต

                                                            อ.ธารโต  .ยะลา

 

นางณัฐธิญา    สุวรรณเพชร                คิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการระเบียบสถานบริการ

                                                           ในเขตเทศบาลตำบลเบตง  อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

 

นายสุวิช        ยานะวิมุติ                     การดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ในจังหวัด

                                                           ชายแดนภาคใต้  ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอยะหา จังหวัดยะลา

 

 

เริ่มแรก