สอบการค้นคว้าอิสระ (สวยบ๊ะ ฮูดา นูรีซัน มูฮัมมัดนู

10 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 10 พ.ศ. 2562
เวลา 09.00 - 19.00  น.
ณ ห้องวิทยานิพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)

สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดสอบการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ดังนี้

1. นางสาวสวยบ๊ะ วาแมยูซา
    เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจไก่เบตงในเขตอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

2. นางสาวฮูดา ยีดอรอแม
    เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจร้านโทรศัพท์มือถือในเขตเทศบาลนครยะลา

3. นางสาวนูรีซัน มะแซ
    เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจค้าส่งทุเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลา

4. นายมูฮํมมัดนูซี ดอเลาะ
    เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจจำหน่ายเครื่องออกกำลังกายในเขตเทศบาลนครยะลา

5. นายสุไลมาน จะปะกียา
    เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจจำหน่ายจักรยานในเขตเทศบาลนครยะลา

6. นางสาวอัจฉรีย์ แซ่ลิ่ม
    เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ของส้มโชกุน กรณีศึกษาในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา