สอบวิทยานิพนธ์ (ซากียะห์ วายะโยะ)

31 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เวลา 09.00 - 10.30 น.
ณ ห้องวิทยานิพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)

สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ดังนี้

1. นางสาวซากียะห์ วายะโยะ
    เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษามลายูโดยใช้เทคนิคการเน้นย้ำ สำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ 1