สอบวิทยานิพนธ์ (ณฐกร และสูวานี)

30 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เวลา 16.00 - 17.30 น.
ณ ห้องวิทยานิพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)

สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ดังนี้

1. นางสาวณฐกร สินดุกา
    เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นภรรยามืออาชีพในทัศนะอิสลาม

2. นางสาวสูวานี ดอแม
    เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิเคราะห์หลักฐานจากอัลกุรอาน เรื่อง การศรัทธาต่อวันอาคีเราะฮฺ สำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนต้นปีที่ 3