สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ซูไบลาร์ มะสาแม)

30 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เวลา 13.00 - 14.30 น.
ณ ห้องวิทยาพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)

สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดังนี้

1. นางสาวซูไบลาร์ มะสาแม
    เรื่อง ทักษะการบริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส