สอบการค้นคว้าอิสระ (พรรณี และรอสมียะห์)

30 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เวลา 10.30 – 14.30  น.
ณ ห้องวิทยานิพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)

สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดสอบการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดังนี้

1. นางพรรณี แก่นแก้ว
    เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

2. นางสาวรอสมียะห์ สาเระ
    เรื่อง การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดปัตตานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15