สอบวิทยานิพนธ์ (ยามีละห์ สาและ)

30 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เวลา 09.00 - 10.30 น.
ณ ห้องวิทยานิพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)

สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดังนี้

1. นางสาวยามีละห์ สาและ
    เรื่อง ภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมกับการมีส่วนร่วมในงานชุมชนสัมพันธ์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี