คณะกรรมการอำนวยการ

18 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) บุคลากร
คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา
 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี
  ประธานกรรมการ
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 2. อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี
  กรรมการ
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย
  กรรมการ
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 4. อาจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสตร์
  กรรมการ
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา กุณฑล
  กรรมการ
  คณบดีคณะครุศาสตร์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์
  กรรมการ
  คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี
  กรรมการ
  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์
  กรรมการ
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
 9. อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี
  กรรมการและเลขานุการ
  ผุู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา