คณะกรรมการอำนวยการ

18 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) บุคลากร
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์
  ประธานกรรมการ
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต
 • อาจารย์ ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรี
  กรรมการ
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กิจการสภา และกฎหมาย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย
  กรรมการ
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์
  กรรมการ
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา
  กรรมการ
  คณบดีคณะครุศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาภัทรชย์ รวิชาติ
  กรรมการ
  คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี
  กรรมการ
  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา
  กรรมการ
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี
  กรรมการและเลขานุการ
  ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา