อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

18 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) บุคลากร

ระดับปริญญาโท

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

  • ผศ.ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา
  • ผศ.ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ
  • ผศ.ดร.อับดุลรอแม สุหลง
  • อ.ดร.ยามีละห์ โต๊ะแม
  • ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง

 

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

 

ระดับปริญญาเอก

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม