อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

18 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) บุคลากร

ระดับปริญญาโท

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

 

ระดับปริญญาเอก

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์