ผู้ทรงคุณวุฒิ

18 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) บุคลากร
 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร อุดม
 • อาจารย์ ดร.นินาวาลย์ ปานากาเซ็ง

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง
 • อาจารย์ ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา
 • อาจารย์ ดร.ซัมซู สาอุ

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี แซ่ลิ่ม
 • อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนูญ ศิรินุพงศ์
 • อาจารย์ ดร.สิทธิชัย กุลศรี
 • อาจารย์ ดร.ปนัสย์ นนทวานิช