ค.ม.การบริหารการศึกษา

18 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2234/2564

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1693/2564

 1. นายเสรี  ภักดี
 2. นายวันสุไลมาน  แวสุหลง
 3. นายริฏวาน  มะสัน
 4. นายบุสตามัน  กามะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1517/2564

 1. นายมงคล  ดินแดง
 2. นายมะนาพี   อินนูยูซี
 3. นางสาวตอเหเราะ  ดอละ
 4. นางสาวนูรียะห์  หะแว

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 829/2564

 1. นายมงคล  ดินแดง
 2. นายมะนาพี  อินนูยูซี
 3. นางสาวตอเหเราะ  ดอละ
 4. นางสาวนูรียะห์  หะแว

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3111/2562

นางสาวซูไบลาร์  มะสาแม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1713/2562

นางสาวยามีละห์  สาและ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 682/2562

นางสาวยาหุดา หะยีสมาแอ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 6919/2561

นางมูนีเราะ เหมและ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 6457/2561

นางมานิตตา  สุดใหม่

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5714/2561

นางมูนีเราะ  เหมและ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5673/2561

นางศรีพันธุ์  ยานุทัย

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5423/2561

นางสาวมาลีวัลย์  ชัยวงศ์ศรี

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5046/2561

นางศรีพันธุ์  ยานุทัย

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4463/2561

นางสาวมาลีวัลย์  ชัยวงศ์ศรี

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3073/2561

 1. นายลุกมาน  โตะแวอายี
 2. นางสาวยูไรดะห์  อาแวจิ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1803/2561

นายมุสลิม  มามะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1419/2561

นางดีณา  กาแบ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1418/2561

 1. นายรังสิรัตน์  โกสัยยะ
 2. นางสาวซูฮายมี  สาแล

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1299/2561

นายอานัส  อานัน

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 864/2561

 1. นายอิบรอฮีม  บอสอสิดิก
 2. นายอาสมิง  ปูลา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 863/2561

นายมะโซ  ลาเซะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5340/2560

 1. นายอับดุลรอฟา กาแบ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5197/2560

 1. นายอิบรอฮีม  บอสอสิดิก
 2. นายอาสมิง  ปูลา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3962/2560

นางสาวยูไรดะห์  อาแวจิ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3913/2560

นางดีณา  กาแบ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3508/2560

นายกาชาด  ศิริชัยวัทนา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1265/2560

นายมะโซ  ลาเซะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 868/2560

นายนิเลาะ  นิเฮง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 829/2560

นายอับดุลรอฟา  กาแบ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4908/2559

ว่าที่ร้อยตรีนุรฮีซัน  หะยีแวสตาปอ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4907/2559

 1. นายมูหำหมัดรุสดี  ลอเด็ง
 2. นายมุสลิม  มามะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4832/2559

นางสาวฮานัน  เจ๊ะมะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4121/2559

นางสาวมูนาดียา  วาบา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2294/2559

นายนิเลาะ  นิเฮง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2077/2559

นายกาชาด  ศิริชัยวัทนา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1239/2559

 1. ว่าที่ร้อยตรีนุรฮีซัน  หะยีแวสตาปอ
 2. นายลุกมาน  โตะแวอายี
 3. นางสาวยูไรดะห์  อาแวจิ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1238/2559

นายรังสิรัตน์  โกสัยยะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1237/2559

 1. นายไซนุดดีน  ละมะ
 2. นางสาวต่วนซอบารียะห์  ลาเตะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 8/2559

นายมูฮำหมัด  ตาเห

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 7/2559

นายพัฒนศักดิ์  วาเด็ง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4153/2558

นางพนัสพร  เจ๊ะเลาะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4152/2558

นางสาวมูนาดียา  วาบา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3403/2558

นายมูฮำหมัด  ตาเห

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2509/2558

นางสาวมูนาดียา  วาบา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2491/2558 

นางสาวซูฮายมี  สาแล

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2224/2558

นายมูฮำหมัด  ตาเห

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2096/2558

นางสาวบุญญารัตน์  ทองสุวรรณ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1949/2558

 1. นางสาวสุชิรัตน์  แก้วรัตน์
 2. นางสาวนุรไอนี เจ๊ะกา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1937/2558

นายวิทยาศิลป์  สะอา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1917/2558

นายพัฒนศักดิ์ วาเด็ง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1689/2558 

 1. นางสาววิกันดา  โรจนภาพงศ์
 2. นางมารีน่า  สะนี

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 522/2558

นายวิโรจน์  มโนกิจอุดม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 167/2558

นายมาหามะตอเฮ  สาแม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4752/2557

 1. นายมาหามะตอเฮ  สาแม
 2. นายเจริญพงศ์  คงทน

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4217/2556

นางอุษารัตน์  สาบา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2395/2556

 1. นางสาวจุฑามาศ  แตมาสา
 2. นางสาวมาซีเต๊าะ  บีมา