ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยฯ

18 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3358/2562

 1. นางสาวอามีเนาะ  ดีแม
 2. นายนิฮารงค์  โตะสู

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3115/2562

นายซูไบดี  โตะโมะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2962/2562

 1. นางฮามีดะห์  แก้วเก้าดวง
 2. นางสาวรอซาดา  อาแว
 3. นางสาวฮุสนา  ดือเระ
 4. นางสาวอามีเนาะ  ดีแม
 5. นายนิฮารงค์  โตะสู

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 511/2562

นางสาวอามีเนาะ  ดีแม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 509/2562

 1. นางสาวรอซาดา  อาแว
 2. นางสาวฮุสนา  ดือเระ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3473/2561

นายธีรยุทธ  สัจจะบุตร

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5350/2560

 1. นางสาวสุไกย๊ะ  ลิมาน

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4344/2560

นายธีรยุทธ  สัจจะบุตร

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2673/2560

 1. นายธีรยุทธ  สัจจะบุตร
 2. นางฮามีดะห์  แก้วเก้าดวง
 3. นางสาวรอซาดา  อาแว
 4. นางสาวฮุสนา  ดือเระ
 5. นางสาวสุไกย๊ะ  ลิมาน
 6. นางสาวอามีเนาะ  ดีแม
 7. นายนิฮารงค์  โตะสู
 8. นายซูไบดี  โตะโมะ