บธ.ม.บริหารธุรกิจ

18 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 828/2560

นางโนรฮีดายะห์  วาเจ๊ะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2103/2559

 1. นางสาวธัญรัตน์  ศรีสงค์
 2. นางสาวทัศนีย์วรรณ  ภู่พงศ์ไพบูลย์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3568/2558

นายปียะภพ  สุขะพัฒน์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2493/2558

 1. นางสาวธัญรัตน์  ศรีสงค์
 2. นางสาวนลินี  พู่พงศ์ไพบูลย์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2428/2558

นายนาซือรี  เต๊ะกาแซ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1936/2558

 1. นางสาวสุขบูรีย๊ะส์  กาจิ
 2. นางอธิพร  สมจิตต์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1934/2558

นางสาวฮันนาน  กาหลง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4337/2557

ว่าที่ร้อยตรีแอ  สาเหาะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1812/2557

นางโนรฮีดายะห์  วาเจ๊ะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 387/2557

 1. นางอธิพร  สมจิตต์
 2. ว่าที่ร้อยตรีรอซีดีย์  บ่าวเบ็ญหมัด
 3. นางสุธาสินี  มาถนอม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3151/2556

 1. ว่าที่ร้อยตรีแอ  สาเหาะ
 2. นายอภัย  ลีวัน

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2888/2556

นางสาวสุชาดา  บุญสนอง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2637/2556

ว่าที่ร้อยตรีรอซีดีย์  บ่าวเบ็ญหมัด

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3382/2555

นายยุทธพงศ์  นากรักษา