วท.ม.สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

18 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 657/2561

นางสาวอารียะ  ตระกูลศึกษา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 629/2561

นางกัญญาภัค  ยอดเมฆ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5292/2560

นายอติชัย  ศรีเพ็ชร

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4041/2560

นายชรินทร์  มาประสม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3914/2560

นางสาวอิสติณนา  มูหะมัด

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2548/2560

นายอัมพร  จันทราช

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4263/2559

นางสาวซุรียาณี  อาบูวะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1883/2559

 1. นางรอฮานี  แม
 2. นายฮิลมี  มะเกะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1828/2559

นายชรินทร์  มาประสม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1128/2559

 1. นางอารุณี  อะนิหมะ
 2. นายอัมพร  จันทราช
 3. พันตำรวจตรีอาคม  โพธิ์อ่อง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 904/2559

 1. นางสาวอารียะ  ตระกูลศึกษา
 2. นายมาหามะ  อารียู

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1405/2558

นางรอฮานี  เจะแม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 944/2558

นางสาวนูไรณี  ดอเลาะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 856/2558

นางสาวโซเฟีย  แวยูโซ๊ะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 854/2558

 1. นายวรวุธ  จันทร์ดิษฐวงษ์
 2. นายธีรพัฒน์  พู่พงศ์ไพบูลย์
 3. นางนารีมาล์  นิระ
 4. นางสาวนุรไอนี  เลาะยะผา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 693/2558

นายมะรอกี  เจะเล๊าะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 648/2558

นางสาวรุจิรา  ไตรภพ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 646/2558

นางสาวอิสติณนา  มูหะมัด

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 644/2558

 1. นางสาวฟาฎีละห์  มะเระ
 2. นางรอฮานี  เจะแม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 526/2558

นายธีระพงษ์  น้อยเสงี่ยม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1858/2557

นายคมกริช  จันทร์ชุม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3088/2555

นายอาสมิง  มะแซ