ค.ม.การบริหารการศึกษา

18 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2236/2564

นางสาวนาซีฮะห์  ลาเตะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1937/2564

 1. นายมาฮามะ  มะดิเย๊าะ
 2. นายมูฮามัดตอยูดีน  เจ๊ะแว
 3. นายมูฟีด  วาโซะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1694/2564

 1. นายนิมาลีกี  ใบสะเม๊าะ
 2. นายนิอาลี  หะยีนิมะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1338/2564

นายอับดุลฮาเร็ม  ยูโซ๊ะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1041/2564

 1. นายรีซูวัณ  สะแลแม
 2. นายอับดุลรอห์มัน  มะมิง
 3. นายมาหะมะบาคอรี  มาซอ
 4. นายรีฟอรรถ  ยะโกะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 828/2564

 1. นายสุเชาว์  หมั่นดี
 2. นายนูรมาน  พิทักษ์สุขสันต์
 3. นายมาหะมะซาตา  เจ๊ะมะ
 4. นางตัสนีม  สะอะ
 5. นางบัรนัน  สาแล

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 368/2564

 1. นายวุฒินันท์  โพหะดา
 2. นายประสิทธิ์  สตำ
 3. นางสาวอิบตีซาม  เจะหะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5716/2561

นางพรรณี  แก่นแก้ว

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5602/2561

 1. นายวิเชษฐ์  ไชยบุญมา
 2. นายวงศ์วัฒน์  พรอนุวงศ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5422/2561

นางรอสมียะห์  สาเระ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2785/2561

 1. นางสาวประภาศิริ  มณีพรหม
 2. นางสาวสุนิสา  เพชรยอดศรี

คำสังมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1298/2561

นายตามีซี  มาหะมะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3507/2560

นางอามาล  นิและ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2494/2560

นายสุขเกษม  ยะปา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1828/2560

นางสาวตอเหเราะ  ดอละ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4909/2559

นางอายีซ๊ะ  ยะดารอ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4906/2559

นางสาวบุศรอ  สะตี

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4904/2559

 1. นายมาหะมะ  กอสิง
 2. นางสาวนูไซนะ  อาบูซิ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4001/2559

 1. นายวรปรัชญ์  ลาวัณย์วิไลวงศ์
 2. นายอับดุลรอซะ  สะตี

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3207/2559

 1. นางอาซีซะ  ยีหะมะ
 2. นางลีซาน  ตีมุง
 3. นางสาเจ๊ะฮาลีเม๊าะ  สาและ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2559/2559

 1. นายเทพรัตน์  ดาวเรือง
 2. นางสาวจุฑามาศ  จินดาโชติ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2296/2559

นางสาวบาลกีส  กาซา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2164/2559

นางเมธินี  สะไร

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2078/2559

 1. ร้อยตำรวจเอกหญิงนินทร์ลดาว  ปานยืน
 2. นางอายีซ๊ะ  ยะดารอ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2076/2559

นายหร้อด้าน  เอียดวารี

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ที่ 1689/2559

นายสังคม  พรมมาศ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1659/2559

 1. นางสาวซีอี  อาดำ
 2. นางสาวยามีละห์  เจ๊ะซอ
 3. นายซอฟี  ราเซะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 652/2559

นางมัสตูรอ  อาแซ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 9/2559

นางสาววรรณฤดี  หนูอักษร

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3671/2558

 1. นายปรัชญา  สุวรรณมณี
 2. นายบัดดือรี  ยีปาโละ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3606/2558

นางอุมาวดี  วัฒนะนุกุล

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3402/2558

นางสาวมูนา  จารง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2699/2558

นางซาลีนา  กอและ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2492/2558

นางสาววรรณฤดี  หนูอักษร

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1918/2558

นางพเยาว์ หมอเล็ก

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1744/2558

นายศิริพล  ทัศศรี

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1571/2558

นางวิลาวัลย์  ไชยลำยา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1518/2558 

นายสังคม  พรมมาศ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1188/2558

 1. นางมลฤดี  ขันจ่าง
 2. นายมูฮำมัดอนูวาร์  สะอะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 696/2558

นางโนรียา  สุงาบารู

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 647/2558

นายฮาซัน  เจ๊ะเง๊าะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 523/2558

 1. นายมะซาเหะ  เจ๊ะแว
 2. นายกูเล๊าะ  มอหะหมัด

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 171/2558

 1. นางสุจินตนา  ตรงประสิทธิ์
 2. นางสาวตอเหเราะ  ดอละ
 3. นางสาวมาคอเซาะ  สาแล

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 169/2558

นางสาวนิรมล  ศรีแก้ว

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 168/2558

นายสะอูดี  สาซู

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5461/2557

 1. นายมาซือลัน  อาเดะมะ
 2. นางสามีลาห์  บือแน

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5371/2557

นายสุเทพ  เท่งประกิจ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4858/2557

นางสาวกุลนิษฐ์  ปิ่นเพชร

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4507/2557

นางสาวสายพิณ  เจียมสวัสดิ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4153/2557

 1. นางสาวแวยอรี  ลาเตะ
 2. นางนูรฮัน  มะลี
 3. นายอัสมาดี  เจะอาแซ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2994/2557

นางสาวสุลาวรรณ์  ดำริใจจริง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1158/2557

 1. นางสาววันทนา  เนื้อน้อย
 2. นายซูใฮมี  ศาสน์ศรัทธา
 3. นางสาวมูนา  จารง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1077/2557

 1. นายโซเฟียน  มะเย็ง
 2. นางสาวอริสรา  บินอิสริส
 3. นายอาทิตย์  รัตนสุริยา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 853/2557

 1. นายอมรพงศ์  พันธ์โภชน์
 2. นางสาวฉัตรสุดา  อมรชาติ
 3. นางมนสิการ  ทิพย์รอด
 4. นางอินฑุกานต์  มณีรัตน์
 5. นางสาววรดา  หลีสะหัด
 6. นางสาวธัญดา  ยงยศยิ่ง
 7. นางสาวสายพิณ  เจียมสวัสดิ์
 8. นายญตินันท์  แก้วงาม
 9. นางสาวรอมือละ  เยงยูนอ
 10. นายสุกรี  แวหะมะ
 11. นายยาฮีมัน  มะเซ็งบางี
 12. นายอาบูบักรี  การี
 13. นายฟัรฮาม  เจ๊ะแม
 14. นางสาวอิลมี  ฮาแว
 15. นายรุสลัน  สาแล
 16. นางการีหม๊ะ  หะยีอาซา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4704/2556

นางฮาบีบ๊ะ  อาเดะมะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3100/2555

 1. นางชริสา  พรหมรังสี
 2. นางสาวมารีละห์  มีนา
 3. นางสาวสุลาวรรณ์  ดำริใจจริง