ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

18 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3296/2558

นายมูฮัมหมัดซากีรีน  โต๊ะลู

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1994/2557

นายมะมุสเล็ม  ซามะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4491/2556

  1. นางสุพัธตรา  พัชณี
  2. สิบตำรวจเอกเรืองฤทธิ์  พรหมมา
  3. นายอันวาร์  สะมาแอ