https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

ค.ม.การบริหารการศึกษา

ค.ม.การบริหารการศึกษา

18 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

 1. ลุกมาน อีแมทา
 2. นูรีฮัน ดอเลาะ
 3. อมาวสุ อาแว

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567

 1. วันซูรัยณา ดอแม

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567

 1. นิรอฮายา เจษฎาภา
 2. นิอัสมา เจษฎาภา
 3. มูฮัมหมัดอัสรี ยูโซะ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

 1. นัซมูดิน สาแม

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566

 1. รุสลัน ดาโอะ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566

 1. ซุลกีฟลี บูกุ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566

 1. ต่วนฮัสนะห์ ลาดอ
 2. ประเสริฐ บำเรอ
 3. อับดุลอาซิส ประสิทธิหิมะ
 4. ฟาตีฮะห์ ปาทาน
 5. ดาโอะ บาฮี
 6. ซอบารียะห์ เจ๊ะแว

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

 1. นิตยา ดำมิตร
 2. ซารีนา เต๊ะ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566

 1. นูรมี อูแม
 2. นัสริน ยูโซ๊ะ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

 1. อายนา จินตรา

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

 1. อับดุลฮาเร็ม ยูโซ๊ะ
 2. มะนาพี อินนูยูซี
 3. ตอเหเราะ ดอละ
 4. มาฮามะ มะดิเย๊าะ
 5. ซูไรดา ดอเลาะ
 6. แวสือมาน หามะ
 7. ชณันภัสร์ ปิยะภัทรวิรัตน์
 8. ก้องภพ วิชญกูล
 9. บุศรินทร์ ปิริยะ
 10. มะไซดี อับดุลกอเดร์
 11. มาคอเซาะ สาแล
 12. ฮำดัน สาอุ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 1. รอฮิม สุหลง
 2. เมธี ศรีโยธา
 3. นูรไลลา หลังปูเต๊ะ
 4. สราวุฒิ คงสุข
 5. ฮาสาน๊ะ ดอเลาะ
 6. มะสุกรี ตายะกาเร็ง

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

 1. อมรรัตน์ ไทรเมือง
 2. ณัฏฐกิตติ์ บุญเก่ง
 3. กาญจนา พรัดขำ
 4. ยามีละห์ สุกี
 5. ซูไฮรี มะลีเป็ง
 6. พยุงศรี เย็นเปี่ยม
 7. วันสุไลมาน แวสุหลง

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565

 1. ริฎวาน มะสัน

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

 1. บุสตามัน กามะ
 2. เสรี ภักดี
 3. มูฟีด วาโซะ
 4. มูฮามัดตอยูดีน เจ๊ะแว
 5. นิมาลีกี ใบสะเม๊าะ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565

 1. นางสาวนาซีฮะห์ ลาเตะ
 2. นางบัรนัน สาแล
 3. นายนิอาลี หะยีนิมะ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564

 1. นายอับดุลรอห์มัน มะมิง
 2. นายรีซูวัณ สะแลแม
 3. นายริฟอรรถ ยะโกะ
 4. นางสาวอิบตีซาม เจะหะ
 5. นายสุเชาว์ หมั่นดี
 6. นายมาหะมะบาคอรี มาซอ
 7. นายนูรมาน พิทักษ์สุขสันต์
 8. นายประสิทธิ์ สตำ
 9. นางตัสนีม สะอะ
 10. นางสาวนูรียะห์ หะแว
 11. นายวุฒินันท์ โพหะดา
 12. นายมาหะมะซาตา เจ๊ะมะ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 1. นางสาวซูไบลาร์ มะสาแม
 2. นางมูนีเราะ เหมและ
 3. นางสาวนะฮ์ฎาย์ อาแวจิ
 4. นางสาวยามีละห์ สาและ
 5. นางพรรณี แก่นแก้ว
 6. นางสาวประภาศิริ มณีพรหม
 7. นางมานิตตา สุดใหม่
 8. นางศรีพันธุ์ ยานุทัย
 9. นางสาวสุนิสา เพชรยอดศรี
 10. นางสาวมาลีวัลย์ ชัยวงศ์ศรี
 11. นายกาชาด ศิริชัยวัทนา
 12. นายวิเชษฐ์ ไชยบุญมา
 13. นายอานัส อานัน
 14. นางรอสมียะห์ สาเระ
 15. นางสาวยาหุดา หะยีสมาแอ
 16. นายวงศ์วัฒน์ พรอนุวงศ์
 17. นายมุสลิม มามะ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

 1. นางดีณา กาแบ
 2. นางสาวซีอี อาดำ
 3. นายสุขเกษม ยะปา
 4. นายตามีซี มาหะมะ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

 1. นายอับดุลรอซะ สะดี

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562

 1. นางสาวฮานัน เจ๊ะมะ
 2. นางสาวจุฑามาศ จินดาโชติ
 3. นางสาวนูไซนะ อาบูซิ 

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561

 1. นายอับดุลรอฟา กาแบ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

 1. ว่าที่ร้อยตรี นุรฮีซัน หะยีแวสตาปอ
 2. นายนิเลาะ นิเฮง

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 1. นายลุกมาน โตะแวอายี
 2. นายมะโซ ลาเซะ
 3. นายวรปรัชญ์ ลาวัณย์วิไลวงศ์

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 1. นายอิบรอฮีม บาสอสิดิก
 2. นายอาสมิง ปูลา
 3. นางซาลีนา กอและ
 4. นายรังสิรัตน์ โกสัยยะ
 5. นายสังคม พรมมาศ
 6. นางสาวซูฮายมี สาแล
 7. นางอามาล โต๊ะตาหยง

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 1. นางมัสตูรอ อาแซ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 11 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

 1. นายมูฮำหมัด ตาเห
 2. นายหร้อด้าน เอียดวารี
 3. นางลีซาน ตีมุง
 4. นายมาหะมะ กอสิง

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 1. นางสาวบุศรอ สะตี

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่   15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 1. นางสาวธัญดา ยงยศยิ่ง
 2. นางสาวสายพิณ เจียมสวัสดิ์
 3. นางสุจินตนา ตรงประสิทธิ์
 4. นางสาววันทนา เนื้อน้อย
 5. นายพัฒนศักดิ์ วาเด็ง
 6. นางสาวมูนา จารง
 7. นางสาวต่วนซอบารียะห์ ลาเตะ
 8. นางอายีซ๊ะ ยะดรอ
 9. นางสาวบาลกีส กาซา
 10. นางสาวเจ๊ะฮาลีเม๊าะ สาและ
 11. นางสาวเมธินี สะไร

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่  26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560

 1. นายเทพรัตน์ ดาวเรือง
 2. นางพเยาว์ หมอเล็ก
 3. นางสาวมูนาดียา วาบา
 4. นางอุมาวดี วัฒนะนุกูล
 5. นางอาซีซ๊ะ ยีหะมะ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่  23  มีนาคม  พ.ศ. 2560

 1. นางสาววิกันดา โรจนภาพงศ์
 2. ร้อยตำรวจเอกหญิง นินทร์ลดาว ปานยืน
 3. นางสาวยามีละห์ เจ๊ะซอ
 4. นายซอฟี ราเซะ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 19 สิงหาคม  พ.ศ. 2559

 1. นายวิทยาศิลป์ สะอา
 2. นางพนัสพร เจ๊ะเลาะ
 3. นายฮาซัน เจ๊ะเง๊าะ
 4. นายปรัชญา สุวรรณมณี
 5. นายบัดดือรี ยีปาโละ
 6. นางวิลาวัลย์ ไชยลำยา
 7. นางสาวแวยอรี ลาเตะ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559

 1. นางโนรียา สุงาบารู
 2. นายกูเล๊าะ มอหะหมัด
 3. นายมะซาเหะ เจ๊ะแว

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

 1. นางนูรฮัน มะลี
 2. นายศิริพล ทัศศรี

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558

 1. นางสาวบุญญารัตน์ ทองสุวรรณ์
 2. นางมารีน่า สะนี

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558

 1. นางสาวกุลนิษฐ์ ปิ่นเพชร
 2. นายอัสมาดี เจะอาแซ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

 1. นายมะหามะตอเฮ สาแม
 2. นางสาวสุชิรัตน์ แก้วรัตน์
 3. นางสาวนุรไอนี เจ๊ะกา
 4. นางนิรมล แก้วกลาง
 5. นายวิโรจน์ มโนกิจอุดม
 6. นายเจริญพงศ์ คงทน

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558

 1. นางสาวดีล๊ะ สะมะแอ
 2. นายธีรยุทธ แก้วประสพ
 3. นางมลฤดี ขันจ่าง
 4. นายมูฮำมัดอนูวาร์ สะอะ
 5. นาวสาวมาซีเต๊าะ บีมา
 6. นายสะอูดี สาซู
 7. นายสมบูรณ์ หลักทรัพย์
 8. นางอุษารัตน์ สาบา
 9. นางสามีลาห์ บือแน

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

 1. นายสุเทพ เท่งประกิจ
 2. นางฮาบีบ๊ะ อาเดะมะ
 3. นายมาซือลัน อาเดะมะ
 4. นางการีหม๊ะ หะยีอาซา

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

 1. นางสาววรดา หลีสะหัด
 2. นายอาบูบักรี การี

 ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

 1. นางชริสา พรหมรังสี
 2. นางสาวสุลาวรรณ์ ดำริใจจริง
 3. นายยาฮีมัน มะเซ็งบางี
 4. นายซูใฮมี ศาสน์ศรัทธา
 5. นางสาวรอมือละ เยงยูนอ
 6. นายฟัรฮาม เจ๊ะแม

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2558

 1. นางสาวอานีส๊ะ แตมาสา

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

 1. นางสาวมารีละห์ มีนา
 2. นายอมรพงศ์ พันธ์โภชน์
 3. นายโซเฟียน มะเย็ง
 4. นางสาวฉัตรสุดา อมรชาติ
 5. นายสุกรี แวหะมะ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

 1. นายญตินันท์ แก้วงาม
 2. นายอาทิตย์ รัตนสุริยา
 3. นายรุุสลัน สาแล
 4. นางมนสิการ ทิพย์รอด
 5. นางอินฑุกานต์ มณีรัตน์
 6. นางสาวอริศรา บินอิสริส
 7. นางสาวอิลมี ฮาแว

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

 1. นางสุมณฑา ทายุโก
 2. นางสาวนิสริน เทพลักษณ์
 3. นางสาวกูวรรณโซเฟีย ลอ
 4. นางสาวมาซีเตาะ  กอตา
 5. นางสาวอิมดีนาน บือโต
 6. นางสาวนายาณี ยาเล

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

 1. นายอันวารุดดีน ดอเล๊าะ
 2. นายพารีดี ลาบูอาปี

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

 1. นางสาววราพร พรมแก้วพันธ์
 2. นายเจษฎา ยาลา

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

 1. นางกอหลัน วาเยะ
 2. นายวีรศักดิ์ ประจง
 3. นางอาซียะห์ วานิ
 4. นางธีรี คะ
 5. นางสาวสีตีซอปีเย๊าะ มือแยบาสอ
 6. นางวรรณา มามาะ
 7. นางนิวิสณีย์ ลอมา
 8. นางสาวรุสนานี ลอเซ็ง

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

 1. นายยูโสบ อาดำ
 2. นางสาวรอบียัต มามุ
 3. นายรพี สาแม

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556

 1. นางสาววันซาลีนี ตระกูลศึกษา
 2. นางสาวสุริดา หลังจิ
 3. นางสาวสาวิตรี เศรษฐีแสง
 4. นายอาหามะ ดือเร๊ะ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556

 1. นายอับดุลลาตีฟ ขาวสะอาด
 2. นายพงพันธ์ สุขสบาย
 3. นางสาวเจะฮานี สือแม
 4. นางสาวซัลวานี ดิงนามอ
 5. นางสาวธิดาทิพย์ ชูแก้ว
 6. นายอับดุลเลาะ เจะโมง
 7. นายมุสลิม หะยีสามะ
 8. นายอัฟฟันดี เจ๊ะมะ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556

 1. นางสาวรอซีด๊ะ เฮ็ง
 2. นางสาวรอฮานา ยามา
 3. นางสาวอาซีซะห์ สาอิ
 4. นายไพรัช บินเสะ
 5. นางนุรฮายาตี บินเสะ
 6. นายฮัมดี บูงอ
 7. นางสาวอัซรีดา ยูโซะ
 8. นางวันอาอีซะฮ์ ฮายีเต๊ะ
 9. นางสาวคอตีเยาะ ยูโซ๊ะ
 10. นางซาลีฮะห์ ดะเซ็ง

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

 1. นางเบญจา พรหมเพ็ชร
 2. นายสุทิน พรหมเพ็ชร
 3. นายอัซมาน โต๊ะมิ๊