บธ.ม.บริหารธุรกิจ

18 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 11กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 1. พระธนา เหมบุปผกะ
 2. นางสาวสวยบ๊ะ วาแมยูซา
 3. นางสาวอัจฉรีย์ แซ่ลิ่ม
 4. นายอุสมาน กะลูแป
 5. นายสุไลมาน จะปะกิยา
 6. นายวัชระ รุ่งสุข
 7. นายมูฮัมมัดนูซี ดอเลาะ
 8. นางสาวฮูดา ยีดอรอแม
 9. ร้อยตำรวจโทหญิง อรภรณ์ ธรรมสะโร
 10. นางสาวนูรีซัน มะแซ
 11. นายอุปถัมภ์ ศิริไชย

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562

 1. พันจ่าโท อัชร๊อฟ สะอุ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 1. นางสาวนาราณีย์ โตะหะ
 2. นางสาวสิริกานต์ แก้วกำพฤกษ์
 3. นางสาวหทัยชนก วู้นา
 4. นางสาวยะรอดะห์ หะยีอูมาร์
 5. นางอัสน๊ะ เจ๊ะหะ
 6. นางสาวชฎาวรรณ พงศกรธร
 7. นางสาวดวงใจ สิงห์ศักดิ์ตระกูล
 8. นางสาวกนกอร หะยีมะยิ
 9. นายพีรพงษ์ เซะสะแม
 10. นางสาวญาดาฐิตา ระเด่นอาหมัด
 11. นางสาวเกศศิรินร์ ทองรัตน์
 12. นางชุตินธร ปานบัว
 13. นางซัยยีนา สาและ
 14. ร้อยตำรวจเอกหญิงชัญญาณิศา ศุภอักษร
 15. นางสาวหัสบูนา อาบู
 16. นางเกษรา พรหมแก้ว
 17. นางนาอีมะห์ มะเซ็ง

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 1. นางสาวรัตนา หนูแดง

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 1. นางสาวปนิตา คชเสถียร

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 1. นางสาวภัคจิรา ไกรไทย

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 1. นางสาวโสพิศ พงค์รัตน์
 2. นายหะหลีม ผอมเกื้อ
 3. นายสุบิน ชะรอยรัมย์
 4. นายแวยูแฮ แวปา
 5. นายภาสกร ปาละวัล
 6. นางสาวนริดา ตันติรานนท์
 7. นายมูฮำมัด พลี
 8. นางสาวบุศรอ นิแซ
 9. นางสาวนาเดีย ดางีดิง
 10. นางสาวอุษณี เงาะมางิง
 11. นางสาวกนกวรรณ แก้วนุ่น
 12. นางสาวทิพวรรณ สุทธิธรรม
 13. นางสาวปัทมาพร รักชาติ
 14. นายมูหัมมัดเซาพี ดงตายา

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 1. นางสาววนาวัลย์ ทิลา
 2. นางสาวสุวิกรานต์ แสงแก้ว
 3. นางสาวฐิติชญา ประสมชาติ
 4. นางซารีฮะ อาดหมาด

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

 1. นางศุนิสา เจะแวมาแจ
 2. นางสาวณิชากร นิดคง
 3. นายซัยนุบดิน จินตรา
 4. นางสาวสุดใจ พรหมตรัง

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559

 1. นางสาวฮันนาน กาหลง

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่  19  สิงหาคม  พ.ศ. 2559

 1. นายปียะภพ สุขะพัฒน์
 2. นางสุธาสินี มาถนอม
 3. นายนาซือรี เต๊ะกาแซ
 4. ว่าที่ร้อยตรีแอ สาเหาะ
 5. นางสาวสุขบูรีย๊ะส์ กาจิ
 6. นางสาวธัญรัตน์ ศรีสงค์
 7. นางสาวทัศนีวรรณ ภู่พงศ์ไพบูลย์
 8. นางอธิพร สมจิตต์
 9. ว่าที่ร้อยตรีรอซีดีย์ บ่าวเบ็ญหมัด

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่  20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

 1. นางสาวสุชาดา บุญสนอง

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่  17 เมษายน พ.ศ. 2558

 1. นางสาววัทธิภา จงดี

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

 1. นางนิลวรรณ ดำนิล
 2. นางปานทิพย์ แผ้วสะอาด
 3. นางสาวฐิตาพร เจนสมรภูมิ
 4. นางสุจิรา พิทักษ์แทน
 5. นางสาวสุมาลี ยอดคง
 6. นายศักทวี ทวีตา

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

 1. นายยุทธพงศ์ นากรักษา

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

 1. นางวัลภา พรหมแก้ว
 2. นางสาวอุไร มากจงดี
 3. นางสาวณัชชา ไชยา

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556

 1. นายกามารอซามัน หะยีสะมะแอ
 2. นายแวอาแซ สาอะ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556

 1. นายอิสมะแอ หะยีสาและ
 2. นางกรรยาณี คำมา
 3. นางสาวรูซีตา แซ
 4. นางสาวสุภาพร แก้วประดิษฐ์

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

 1. นางฐานิดา เดือนจำรูญ
 2. นางสาวกฤษณพร แซ่ซื่อ
 3. นางสาวสุคนธ์ รัตนกาล
 4. นางปราณี ชูมณี

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

 1. นางจิรฐา ผ่องใส
 2. นางชณัฐดา แก่นแก้ว
 3. นายสุวิทย์ นิตชยพล
 4. นางการเกษร์ แก้วเทพา
 5. นายอาหมัด เด็งระกีนา
 6. นางสาวชวัลรัตน์ แก้วบัวสังข์
 7. นางจิราภรณ์ ยอดสุวรรณ
 8. นางสาวอาภาภรณ์ บดีไพศาลกุล
 9. นางสาวฉวีวรรณ แช่หลื
 10. นายอันวา มูเซะ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

 1. นางสาวศิริณา หลักทรัพย์
 2. นางอันธิกา สายสินธุ์
 3. นางวรรณา ชูประดิษฐ์
 4. นางนัฐวดี แดงอินทร์
 5. นางสาวกัลยา แก้วดี