วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์

18 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559

 1. นายคมสรรค์ ชื่นรัมย์
 2. นายมันโซร์ ดอเลาะ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 19 สิงหาคม  พ.ศ. 2559

 1. นางสาวมารดียานา สาเมาะบาซา
 2. นายอนุรัตน์ ไชยนุราช
 3. นางฮานี เวาะและ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 10 กันยายน  พ.ศ. 2558

 1. นางสาวสุลียพร ศรีประไพ
 2. นางสาวพนิดา ว่าพัฒนวงศ์
 3. นายจารึก หนูชัย
 4. นางนิภารัตน์ ศรีรักษ์

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

 1. นายอิกรอม กาซอ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 20 มิถุนายน  พ.ศ. 2557

 1. นางรุสนี วาอายีตา
 2. นางสาวศิริญญา เหมวัชรสุวรรณ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

 1. นายนิวัฒน์ วงษ์หลี