ปร.ด.การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

18 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565

 1. นางนิรมล พึ่งธรรมเดช

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

 1. นายสุรเดช สุวรรณชาตรี

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

 1. พันเอกสนิท บุญราศรี
 2. นายคเณศ รัตนวิไล

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

 1. นายวรเกียรติ ไชยชนะ
 2. นางสุธิดา เลขาวิจิตร์

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 1. นางสาวณัฏฐิยา ยอดเอียด
 2. นางสาวลักขณา อาคุณซาดา
 3. นางสาวภัทรภร ชูปาน
 4. นายรูซือมัน อาแวเง๊าะ
 5. นางเพลินพิศ พงศ์ปริญญากุล

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

 1. นายสมศักดิ์ พยากรณ์

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

 1. นายประดับ นวลละออง

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 1. นางสาวนิมัศตูรา แว

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์