ปร.ด.การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

18 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567

 1. จุฑามาศ แก้วมณี

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

 1. ริซกี สาร๊ะ
 2. นิอิมรอน ดอเลาะ
 3. ไพศาล แซ่จ้อง

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566

 1. ไพสิฐ จิรรัตนโสภา

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566

 1. นิฮาฟีซา หะยีวาเงาะ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565

 1. นิรมล พึ่งธรรมเดช

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

 1. สุรเดช สุวรรณชาตรี

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

 1. พันเอกสนิท บุญราศรี
 2. คเณศ รัตนวิไล

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

 1. วรเกียรติ ไชยชนะ
 2. สุธิดา เลขาวิจิตร์

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 1. ณัฏฐิยา ยอดเอียด
 2. ลักขณา อาคุณซาดา
 3. ภัทรภร ชูปาน
 4. รูซือมัน อาแวเง๊าะ
 5. เพลินพิศ พงศ์ปริญญากุล

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

 1. สมศักดิ์ พยากรณ์

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

 1. ประดับ นวลละออง

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 1. นิมัศตูรา แว

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์