ปร.ด.การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

18 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

  1. นางสาวณัฏฐิยา ยอดเอียด
  2. นางสาวลักขณา อาคุณซาดา
  3. นางสาวภัทรภร ชูปาน
  4. นายรูซือมัน อาแวเง๊าะ
  5. นางเพลินพิศ พงศ์ปริญญากุล

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

  1. นายสมศักดิ์ พยากรณ์

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

  1. นายประดับ นวลละออง

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

  1. นางสาวนิมัศตูรา แว

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

  1. นายวิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์