ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา

18 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 17 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563

  1. นางสาวรอซาดา อาแว
  2. นางสาวอามีเนาะ ดีแม
  3. นายซูไบดี โตะโมะ

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563

  1. นายธีรยุทธ สัจจะบุตร

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 10 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

  1. นางสาวสุไกย๊ะ ลิมาน