ขอเชิญร่วมงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ประจำปี 2563

14 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้กำหนดจดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ประจำปี 2563 หรือ RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies (NCAME 2020) ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 508 ชั้น 5 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ rcim-ncame.rmutr.ac.th หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] เห็นควรประชาสัมพันธ์แก่ผู้สนใจต่อไป