การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

14 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประสงค์จะให้เงินอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.parliament.go.th และสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานและโครงร่างวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ได้ที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือส่งทางไปรษณีย์ เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ภายในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พงศ. 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2244 2062 หรือ 0 2244 2067 หรือ 083757 6895 ในวันและเวลาราชการ เห็นควรประชาสัมพันธ์แก่ผู้สนใจต่อไป