ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร MFU Connexion : Journal of Humanities and Social Sciences มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

16 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดทำวารสารชื่อว่า "MFU Connexion : Journal of Humanities and Social Sciences" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งถึงนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ดีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (Research article) และบทความวิชาการ (Academic article) ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ โดยวารสารอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index - TCI) กลุ่มที่ 2 และอยู่ในฐาน ASEAN Citation Index (ACI) ในคราวประเมินรอบที่ 5 ปี พ.ศ. 2561 ผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร MFU Connexion : Journal of Humanities and Social Sciences มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สามารถดูรายละเอียดการส่งบทความได้ที่ https://connexion.mfu.ac.th