ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

14 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) โดยให้นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข ที่มีความประสงค์จะสอบประมวลความรู้ ยื่นคำร้องขอสอบประมวลความรู้ต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษาในระหว่างวันที่ 5 – 11 เมษายน 2564 นั้น

 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ดังกล่าว และขอให้ผู้มีสิทธิสอบเข้าสอบในวัน เวลา และสถานที่ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ คลิก