ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

14 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) โดยให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีความประสงค์จะสอบวัดคุณสมบัติ ยื่นคำร้องขอสอบวัดคุณสมบัติต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษาในระหว่างวันที่ 5 – 11 เมษายน 2564 นั้น

 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติดังกล่าว และขอให้ผู้มีสิทธิสอบเข้าสอบในวัน เวลา และสถานที่ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ คลิก