ประกาศผลการสอบภาษาอังกฤษ (speexx)

29 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลการสอบภาษาอังกฤษ

ประกาศศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา เรื่อง ผลการสอบภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Speexx สำหรับผู้เข้าสอบ

 

ประกาศศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา เรื่อง ผลการสอบภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Speexx สำหรับผู้เข้าสอบ

 • วันที่ 22 มีนาคม 2564
  สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (รหัส 62)
   
 • วันที่ 10 เมษายน 2564 
  สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (รหัส 62)
   
 • วันที่ 25 เมษายน 2564
  สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
  สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
 • วันที่ 23 พฤษภาคม 2564
  สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
  สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม