รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

8 มิถุนายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ดำเนินการดังนี้

ผู้สมัครต้องเข้ากลุ่มไลน์ “รับสมัครปริญญาโทเพิ่มเติม” ตาม QR Code ในประกาศฯ เพื่อรับทราบการชี้แจงรายละเอียดในการเข้าสอบภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2564
รายละเอียดการทดสอบดูจากเอกสารประกอบ คลิก